34689

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma dolgozta ki, és a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Diákhálózat és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

1. Teljes szemeszteres részképzés
Azon személyek pályázhatnak, akik
– szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
– legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban résztvevőkre –, és
– a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.

2. Részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik
– szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
– legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban résztvevőkre –, és
– a megpályázott képzési idő alatt szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos kutatómunka céljából egy magyarországi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama: 1 – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2012. október 1. és 2013. január 15. között használható fel.

A pályázatokat legkorábban 2012. július 16-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje: 2012. augusztus 6. 16.00 óra. Hiánypótlásra – a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével – 2012. augusztus 10. 12.00 óráig van lehetőség!

Az Értékelő Bizottság a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!

A pályázatokat postai úton (ajánlott küldeményként) és személyesen az alábbi címen lehet beadni:
Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.
945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.

Az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról és a pályázati adatlapról az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást:

Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája
945 01 Révkomárom (Komárno), Kossuth tér 3. (Nám. Kossutha 3.)
Tel.: +421-908-116-931
E-mail: komarom@szakc.sk

Diákhálózat (Pathó Gábor)
81103 Pozsony (Bratislava), Klarisszák u. 7. (Klariská 7.)
Tel: +420-776-725-469
E-mail: diakhalozat@diakhalozat.sk

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 Euro összegű pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni – függetlenül attól, hogy a pályázó egy vagy két pályázati kategóriára nyújtott be pályázatot:
Számlatulajdonos neve: SZAKC-ZZSC
Számlaszám: 8841584/5200, OTP Banka Slovensko a.s.

Kötelezően csatolandó mellékletek:
– pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
– a magyarországi fogadótanár által aláírt valamint a fogadó felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályának/Dékáni/Rektori Hivatalának vezetője által aláírt és az intézmény által hitelesített befogadó nyilatkozat;
– géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
– pályázati kérelem megindokolása;
– szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás;
– szülőföldi intézmény részéről jóváhagyott egyéni tanulmányi terv vagy a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolás (azon pályázóktól, akik a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakítják);
– a szülőföldi felsőoktatási intézmény hiteles igazolása az utolsó 2 lezárt tanulmányi félév átlagáról, a mester képzési ciklusban első évfolyamon tanulmányokat folytató hallgatók esetében az utolsó 2 alapképzéses tanulmányi félév átlagáról, és ezen félévek indexmásolata (a tanulmányi osztály hitelesítésével);
– a magyar nemzetiség igazolása;
– az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata;
– a pályázati díj banki átutalásáról szóló igazolás másolata.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében itt olvasható.