42452

A felújított templomért ünnepi istentiszteleten adnak hálát november 10-én. Két hónapig tartottak a külső felújítási munkálatok a deáki református templomon. A költségek közel 20 ezer eurót tettek ki.
A kiadások fedezéséhez hozzájárult a református egyház Közalapja, a helyi önkormányzat, a hívek és a Deákiból elszármazottak adományai, de többen díjmentesen vállalták a munkálatok elvégzését.
A templom felújításának a gondolata már 2011-ben felmerült a gyülekezet vezetőségében. A 2000-2001-es években előirányzott munkálatok eredményei ugyanis nem bizonyultak időtállónak. A templom külső vakolata omladozóvá, néhol veszélyessé vált. A felújítás hozadéka a falak átvágása és alsó szigetelése volt, aminek következtében alaposan kiszáradtak a helyenként több méter magasságig is felázott nedves falak.
A 2011-es esztendő őszén a presbitérium már komolyabban foglalkozott a probléma megoldásával. Ennek érdekében az egyházközség támogatási kérelemmel folyamodott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretéhez. A benyújtott pályázat azonban nem kapott pozitív elbírálást. Mivel a költségek terén az egyházközség elsősorban nem a külső forrásokra támaszkodott, így a vezetőség végül úgy döntött, – mivel még a 2010-ben lakhatóvá tett, de a majd 30 esztendeig nem lakott parókia felújítása sem fejeződött még be teljesen – hogy a templom 2012-re tervezett külső javítását az azt következő évben valósítja meg.
2012-ben a deáki egyházközség azonban már nem csak az egyház Közalapjánál, de a helyi önkormányzatnál is sikerrel pályázott anyagi támogatásra. A parókia felújításából is csupán a külső vakolat felvitele maradt el, így az elmúlt év decemberében az árajánlatokat és anyagi lehetőségeket figyelembe véve december 21-én a gyülekezet vezetősége véglegesen eldöntötte, hogy a következő év  augusztusában-szeptemberében hozzáfog a munkálatokhoz. 
A költségek fedezéséhez az egyházközség a saját bevételein kívül még több forrással is számolt, beleértve az anyagi és természetbeni adományokat. Javaslat hangzott el Komjáti Zoltán gondnok részéről, hogy a kiadások csökkentése érdekében ne hagyományos módszerrel vakolják újra a falakat, hanem azt négy centiméteres polisztirénnel szigeteljék be, amivel 20 ezer euró is megspórolható.  A fennmaradó összegből pedig futná a templom bádogozására,  beleértve a parókia külső vakolását és festését, sőt még a kerítések és a rektorlakás külső festését is. A munkálatokhoz szükséges állásokat pedig térítésmentesen ajánlotta fel az egyik vállalkozó.
A végleges döntés a felújításról az idei év június közepén született, amikor már az egyházközség rendelkezésére állt a Közalaptól átutalt 1 700 euró támogatás, a hely önkormányzat által megszavazott 5 ezer euró hozzájárulás, valamint a díjmentesen megígért állásozás. A kiadások fedezéséhez azonban szükség volt további anyagiak előteremtésére. Így egy körlevelet fogalmaztak meg minden Deákin élő és Deákiról elszármazott református családnak támogatás céljából.
A felújítási munkálatok augusztus első szombatján kezdődtek el.  Bebádogozták a  templom hajószerkezetének falán az alsó szoklit, eltávolították az összes omladozó vakolatot, majd beszigetelték. Újrabádogozták a torony ablakainak párkányait, kicserélték a meghibásodott ablakokat, az elöregedett deszkázatait lefestették. Új festést kapott a templom tornyának pléhezete  és a csillag is.
A templom külső fala új vakolatot kapott,  az ablakpárkányokat és a díszítőelemeket takaró pléhek is új színt kaptak. A lefestették  az összes vízelvezetőt, csatornát, beleértve az ablakokat is. A templom két hónap alatt újult meg. Újraaranyozták a  templom elülső homlokzatának parókia felőli oldalán elhelyezett II. világháborús emléktáblát.
A templom felújításának a költségei több mint 19 500 eurót tettek ki, melynek jelentős részét a gyülekezet már meglévő anyagi javain túl a  közadakozásából befolyó több mint 11 500 euró biztosította. A kiadások fedezéséhez hozzájárult még a lehetőségeikhez mérten bőven adakozó a Deákihoz tartozó galántai és a vágsellyei leányegyházközségek ezer és háromszáz euró adománnyal.
A felújított templomért ünnepi istentiszteleten adnak hálát november 10-én, 14.00 órakor, melyen igét hirdet Fazekas László püspök. Ekkor leplezik le a templom belső falán Gulyás Lajos Kisújfaluról származó 56-os mártír emlékére elhelyezett emléktáblát, valamint iktatják be hivatalába Édes Ákos megválasztott lelkipásztort.

Lelkészbeiktatás Deákiban

Ünnepi istentiszteleten iktatják be hivatalába november 10-én a Deáki Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát, Édes Ákost. Az alkalmon igét hirdet Fazekas László püspök. Hálát adnak a megújított templomért is, valamint leleplezésre kerül az 56-os mártír-lelkipásztor, Gulyás Lajos emlékére elhelyezett emléktábla is.
Az ünnepi istentisztelet 14.00 órakor kezdődik Fazekas Lászlónak, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének az igeszolgálatával. Ezt követően kerül sor a megválasztott lelkipásztor beiktatására, melyet a szimbólumok átadásával Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye esperese végzi. Az igei áldások után kerül sor a hivatalába beiktatott lelkipásztor szószékfoglaló igehirdetésére. Az ünnepségen hálát adnak az idei évben megújított templomért is, valamint leleplezik az 56-os mártír-lelkipásztor, Gulyás Lajos emlékére elhelyezett emléktáblát is, amelyet a templom belső falára helyeztek el.
Édes Ákos teológiai tanulmányait 2004-2009 között végezte Komáromban, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán. Segédlelkészként Dunaszerdahelyen szolgált, majd Szénási Rékával 2010. május 1-én kötött házassága után a hét egyik felében Dunaszerdahelyen, másik felében a szintén lelkipásztor házastársa szolgálati helyén, Újlóton tevékenykedett.
A Deáki Református Egyházközség presbitériuma 2013-ban hívta meg lelkipásztorául, majd az egyházközségi közgyűlés keretében az egyházközséghez tartozó két leányegyházközség, Galánta és Vágsellye tagjaival együtt május 26-án meg is választotta a gyülekezetek élére. Az ünnepélyes beiktatására november 10-én kerül sor sor, amely egyben a választási folyamat lezárását is jelenti.
Az ünnepi alkalomra Fazakas László püspök mellett meghívást kapott Szabó András a pozsonyi, Dobai Sándor, a komáromi és Kis Pál, a barsi egyházmegye esperese, a komáromi egyházmegye lelkészei a gondnokokkal egyetemben, de a deáki gyülekezettel jó kapcsolatot ápoló helyi egyházak képviselői is, valamint jelen lesz a Deáki polgármestere és Taksony polgármester-asszonya, a helyi alapiskola és óvoda igazgatónői és a három gyülekezet tagjai is.

Reformata, éá, ii/Felvidék.ma
42452 142452 242452 3