47407

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának ünnepélyes diplomaosztója után Erdélyi Margitot, a Selye János Egyetem Tanárképző Kar dékánját kérdeztem a doktori képzésről, amelynek végzősei az idén első alkalommal vehették át diplomájukat.

Milyen szakon indítottak PhD. képzést?
A Selye János Egyetem Tanárképző Karán a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken sikerült elsőként akkreditáltatnunk a PhD. tanulmányi programot, azaz a Bologna-rendszerű képzés (Bc., Mgr., PhD.) harmadik szintjét. A 2010/2011-es akadémiai évvel kezdődően indítottuk a Nemszláv Nyelvek és Irodalom tanulmányi programot. Nyelv és irodalom együttes kultiválását azért tartottuk fontosnak, mert várható volt hallgatóink érdeklődésének nagyjából azonos arányú megoszlása a nyelv- és az irodalomtudomány iránt. Ezért programunkban mindkét irány diszciplínái kellő súllyal szerepelnek, bizonyos választási lehetőségekkel. A programon belül foglalkozunk az irodalom- és nyelvtudományi diszciplínák filozófiai hátterével. Az irodalmi és nyelvi kommunikáció elméleteivel, az összehasonlító nyelv- és irodalomtudománnyal. A nyelvi kultúra, nyelvpolitika aktuális problémái mellett hangsúlyos a retorika, a szociolingvisztika is. Az irodalmi recepcióelmélet és interpretációs stratégiák mind a magyar, mind a világirodalmi művek jelentősebb alkotásaira kötődnek. Angol és német szaknyelvi szeminárium abszolválásával idegen nyelvi szakvizsgát tehetnek a doktoranduszok. Az egész programnak mintegy keretet is ad a folyamatos kutatási módszerek megismerése és alkalmazása.

Mennyi idei tart, míg elvégzik a hallgatók? Van lehetőség halasztásra?
A program két részben szintetizálódik egésszé: az első, az ún. tanulmányi rész a fentebb említett diszciplínák sora, a másik pedig a tudományos rész, amely már a hallgatók kutatására, tudományos tevékenységére koncentrál. Mindkettő adja a kreditszerzés lehetőségét, általában hangsúlyosabb a tudományos rész.
Ösztöndíjas (nappalis) hallgatóink ezen túl oktatnak is, rendszerint a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék által felkínált heti 4 órát. Az eddigiek során szinte csupa jó tapasztalatunk van mind a nappali (3 éves ösztöndíjas képzés), mind pedig a levelező tagozatos (5 éves tandíjas képzés) hallgatóival. Aki valamely komoly oknál fogva lemarad, némi késleltetést (komoly indokkal) megengedhet magának, de a súlyosabb mulasztás megbosszulhatja magát, magyarán tartani kell az iramot. Két hallgatónk már végzett, a különböző évfolyamokban jelenleg 13 hallgatónk van, abból a nappali képzésben 8 fő. Korábban az oktatási minisztérium, de már évek óta az anyaegyetem biztosítja számukra az ösztöndíjat.

Szükséges-e a képzést megelőző tudományos tevékenység?
Ez évben diplomázott első alkalommal két igen tehetséges doktoranduszunk, egyikük már kiadott monográfiájával dicsekedhet, a másiké is hamarosan megjelenik. Mindahányuk előrehaladásában sok múlik azon, milyen koncentráltan foglalkoznak a tudománnyal.
Az ARRA hírügynökség mutatói szerint doktoranduszaink publikációs tevékenysége által a Pedagógiai Karok között az első helyre, hivatkozásaik révén pedig a második helyre került a Selye János Egyetem Tanárképző Kara. Nagyon büszkék vagyunk teljesítményükre, arra a korrekt hozzáállásra, amellyel munkájukat végzik.

Hogyan kerülhetnek be a hallgatók a doktori képzésbe?
A doktori Iskolába a felvételik általában augusztus végén történnek minden évben, a felvételi bizottság (amely általában a doktori szakbizottság tagjaiból áll össze) bírálja el a jelentkezők teljesítményét. Jelentkezni rendszerint június végéig lehet. A csaknem két hónap szükséges is (talán kevés is) a felkészülésre, hiszen a választott tématerv magas szintű prezentációjával vagy előadásával lehet csak bejutni a képzésbe. Külön örülünk azoknak, akik már publikáltak is, munkájuk alapján könnyebben megítélhető a tudásuk, a tehetségük. Visszavárjuk azokat, akik csupán helyszűke miatt nem jutottak be korábban.

Milyen témára jelentkezhettek, esetleg ők maguk is választhattak témát?
A gyakorlat az, hogy javarészt a doktori szakbizottság tagjai által kiírt témák közül választhat az érdeklődő. A témavezető professzorok, docensek információt nyújthatnak a téma részletesebb megközelítéséről, ami segíthet a döntésben, a felkészülésben, a későbbiekben természetszerűleg a disszertáció elkészítésében.

Miért fontos egy egyetemnek és hallgatóinak a doktori képzés?
A doktori képzés hangsúlyos értéket képvisel az akkreditációs folyamatban, általa teljes a Bologna-rendszerű felsőoktatás; a tudományban tehetségesek gondozását, továbbképzését valósítja meg. Abszolvensei rendszerint egyetemi oktatók, akadémiai munkatársak vagy kutatóintézetek munkatársai lesznek. Megfelelő számú végzett hallgató és a doktori program sikeres megvalósítása után lehetősége nyílik a karnak a habilitációk (docentúrák), inaugurációk (professzúrák) akkreditálására is.
A Selye János Egyetem Tanárképző Karán a humán tudományterület sikeres komplex akkreditálása után szeretnénk a pedagógia tudományterület doktori programját is benyújtani az Akkreditációs Bizottságba. Reméljük, sikerrel járunk!

Szalai Erika, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”47376,47023,46987,44570,44489″}