47002

Sok esetben a nagy gyülekezeteket is megszégyenít(het)i az a lelkesedés, amivel a kis gyülekezetek élnek, az a tenni akarás, amivel kicsinységüket meghazudtolva nagy dolgokat visznek véghez, erejüket meghaladó feladatokat végeznek el.
Ez történt Legenyén is, hiszen a kicsiny, mindössze 22 lelket számláló leányegyházközség a temploma teljes felújítását végezte el, s ezért adott hálát a június 29-én tartott templomszentelési istentiszteleten.
A hálaadó istentiszteleten Molnár Elemér, a Zempléni Református Egyházmegye esperese imádságban adott hálát a megújult templomért, majd Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke a Zsolt 138,8 alapján hirdette az Úr üzenetét, kiemelve, hogy az Isten miként oltalmazta, vezette és szabadította meg választott népét segítséget küldve; miként tartotta meg az övéit, s miként tapasztalhatta meg Legenye templomos népe is, hogy van Úrtól jövő segítség.
Az igehirdetés után a köszöntők sorát a Magyarországról érkezett Csallóközi Zoltán, a templomfelújítást anyagilag is támogató Emberi Erőforrások Minisztériumának kabinetfőnöke nyitotta meg, aki kiemelte a templomok, így a megújult legenyei református templom fontosságát, közösség- és nemzetmegtartó erejét.
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzul asszonya is örömét fejezte ki a kettős kisebbségben lévő legenyei reformátusság templomának felújítása kapcsán, hiszen – amint elmondta – tudja, hogy kisebbségben lenni állandó kitartást, készenlétet jelent.
A Tiszáninneni Református Egyházkerület főjegyzője, Szűcs Endre nem csupán a legenyei reformátusságnak segítő kezet nyújtó egyházkerület köszöntését hozta, hanem beszédében elmondta, hogy azért is fontos dolog egy templom építése vagy – mint jelen esetben is – annak felújítása, mert abban mindig az ember Isten utáni vágya ölt testet.
Legenye polgármesterasszonya, Sedláčeková Mária is kifejezte örömét a falu egyetlen műemlék épülete felújítása kapcsán, valamint a görög katolikus egyház helyi képviselője is köszöntötte a Zsolt 133,2 alapján az ünneplő gyülekezetet.
Az alsómihalyi anyaegyházközség, valamint a bistei leányegyházközség gondnokai is kifejezték örömüket, hogy a kis legenyei közösség, amellyel lélekben és a szolgálatok ellátásának tekintetében is összetartoznak, teljes mértékben megújította templomát, s ez alkalomból ajándékkal is kedveskedtek a legenyei gyülekezetnek.
Györky Szilvia helyi lelkésznő felolvasta a szomszédos, Abaúj-tornai Egyházmegye elnökségének köszöntő levelét, és mielőtt a templomfelújítással kapcsolatos részletes beszámolójára tért volna, Jánosík Éva, Zelvay Alexandra és Zelvay Benjámin szavalatát, valamint Frankó Csenge énekét hallgathatta meg a templomot teljes egészében megtöltő örvendező gyülekezet.
Valóban örvendező gyülekezet volt június utolsó vasárnapján Legenyén, hiszen a parányinak mondható református gyülekezet temploma teljesen megújult, ez magában foglalja a tetőzet felújítását, a külső falak rendbetételét, a templombelső eredeti állapotba való visszaállítását, sőt még a templomba vezető járda megújulását is. Igaz ugyan, hogy sok tekintet és segítő kéz a legenyei gyülekezet felé fordult, amikor az elmúlt évben bekövetkezett viharkár halaszthatatlanná tette a felújítás elkezdését, de az anyagi segítség önmagában kevésnek bizonyult volna, ha nincsenek odaadó lelkek, templomukért tenni akaró szívek, akár anyagi áldozatot vállalni tudó emberek.

refzem.eu, MI, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”46448,46171,43050″}