51146

A fogvatartottak és családjaiknak rendszeres látogatása és megsegítése, gyermektáborok szervezése, valamint különböző rendezvényeken és továbbképzéseken való részvétel jellemezte a 2014-es év tevékenységét.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1999-ben indította el a börtönmisszióját, főleg a magyar ajkú fogvatartottak felé; a misszió koordinátori feladataival Antal Éva nagyölvedi lelkipásztort bízták meg. Azóta kiszélesedett nemcsak az ezzel kapcsolatos tevékenység, hanem a világi és lelkészi munkatársak köre is.

A misszióba rajta kívül bekapcsolódnak Ambrus Erika ipolypásztó-nagysallói, Kuczy Lajos garammikolai és Szabó Krisztián nagyidai /akihez a kassa-saccai és a kisszebeni büntetés-végrehajtási intézet tartozik/ lelkipásztorok, valamint Balogh Ildikó, Bohák Ildikó, Bohák József, Riedly Krisztián és Szaller Gábor világi munkatársak.

A csapat munkája megszokott beosztás szerint zajlik, de nagyon sokrétű. Ide tartozik a börtönlátogatás, a gyülekezetekben végzett evangelizáció, munkatársi megbeszélések, szakmai továbbképzések, nemzetközi konferenciákon való részvétel, hazai börtönszervezetekben végzett munka, a fogvatartott szülők gyermekeinek támogatása és családjaik látogatása, tavaszi és nyári gyermektábor szervezése és megvalósítása, a külföldi börtönszervezetekkel való kapcsolattartás, valamint a látogatott börtönök vezetőségével tartott rendszeres megbeszélések.

Az elmúlt esztendőben Szlovákia területén a zselízi, a kisszebeni és az eperjesi büntetés-végrehajtási intézetben végeztek rendszeres heti lelkigondozást. A nyugati országrészben Antala Éva a munkatársaival, a keletiben Szabó Krisztián vezetésével folyt a missziós munka, melynek során elsősorban a református, de ugyanakkor a magyar ajkú fogvatartottakat is felkeresték, hiszen az érintetteknek – a börtönöket látogató egyházak közül – csak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tud ily módon segítséget nyújtani. A foglalkozások alkalmával sikerült – a Szentírás olvasása és megértése mellett – a személyes gondokról is beszélgetni és a megoldásukhoz megtalálni a megfelelő utat. Ezen kívül a különböző egyházak képviselővel negyedik alkalommal tartottak ökumenikus istentiszteletet a nemzetközi imahéten.

Antala Éva, aki a Szlovák Testvéri Börtöntársaság ügyvezető igazgatója is, a társaság vezető testületének tagjaként részt vesz a börtöntársaság gyűlésein, amelyen az egyes egyházak képviselői beszámolnak munkájukról, nehézségeikről és a további célkitűzésekről.
A misszióba bekapcsolódók szolgálatához tartozik a börtönben lévő szülők, főként édesanyák gyermekeinek megsegítése. Rendszeresen meglátogatták az érintett családokat Garamsallón, Ipolypásztón, Zalabán, Farnadon , Nagyölveden, Érsekkétyen, Vásárút-Felsővámoson, Bogyaréten, Zselízen, Bajkán, Szőgyénben. Év közben ruhaneműt és élelmiszercsomagokat készítettek, karácsony alkalmával pedig szeretetcsomagokat ajándékoztak a nagyszombati és a nyitrai kerületben élő gyermekeknek.

A 2014-es évben is Jókán szervezték meg a fogvatartottak gyermekeinek táborát, közösen a cigánymisszió munkatársaival. A táborozáson, melynek témája a Válaszút volt, 30 gyermek vett részt az 5-12 éves korosztályból. Csoportbeszélgetések, kézműves foglalkozások, játékok és énekek gazdagították a hét programját.
A misszió élő kapcsolatot tart fent a PFI / Prison Fellowship International/ és az IPCA / International Prison Chaplains Association/ börtönmissziós társasággal.A konferenciáikra meghívást is kapnak. A németországi EKD börtönlelkészeinek szervezetével is jó kapcsolatot építettek ki.
A református egyház börtönmissziós szolgálata szerves részét képezi a Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság munkájának. Ennek egyik programja az Odyssey szeminárium, amely egy nemzetközi vezetőképző tanfolyam. A XII. Odyssey tanfolyamra Antala Évát, a Szlovák Testvéri Börtöntársaság ügyvezető igazgatóját küldték el, aki az egyéves képzés után 2014. augusztusában sikeresen átvehette oklevelét.

A börtönmisszióban részt vevők számára fontos tudnivaló, hogy a börtönben dolgozó személyzettel, elsősorban az igazgatósággal és nevelőkkel jó kapcsolatban legyenek és alávessék magukat a belső szabályoknak. Ezzel saját munkájukat könnyítik meg, ugyanis a börtön személyzete szorgalmazza a foglalkozást a fogvatartottak között, de az is pozitívum, hogy minden ilyen alkalmat végighallgat egy büntetés-végrehajtási alkalmazott is.
A keleti országrészben Szabó Krisztián nagyidai lelkipásztor 2014-ben Kisszebenben és Eperjesen látogatott meg rendszeresen egy református vallású elítéltet, mindig ott, ahová éppen átszállították (Saca, Kassa, Eperjes, Kisszeben). Mivel április végén az elítéltet feltételesen szabadlábra helyezték, így a kisszebeni börtönben megszűnt a missziós munkája. De maradt továbbra is az eperjesi nyitott börtön, ahol több református, ill. más vallású, de magyar anyanyelvű elítélt tölti büntetését. A nyitott börtön látogatási rendszerét kihasználva (az elítéltek szabadon mozoghatnak a város meghatározott területén) a kétórás látogatások általában a város központjában zajlottak az evangélikus imateremben vagy a templomban. Alkalmanként más helyszíneket is igénybe vettek az elítéltekkel. A rájuk szánt időt főként beszélgetésekkel és Biblia-tanulmányozással töltötték ki. A lelkipásztor két alkalommal készített csomagot az elítéltek részére, de meglátogatta azok családjait, gyermekeit is, akikhez szintén nem ment üres kézzel: lábbelit, ruházati cikkeket, édességet és gyümölcs vitt a számukra.
A börtönmisszió az elmúlt évben a Közalap egyházépítői keretétől 1 800 euró, egyénektől 124 euró támogatást kapott. A támogatási összeget teljes mértékben ki is merítették. Az útiköltségek jelentős részét a börtönmisszióban részt vevő lelkészi és világi segítők vállalták magukra.

reformata.sk/Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”36347,32616,30641,30436″}