53291x

A karsztvidék domináns, központi részét alkotja. Nagyságával, formajellegével, élő és élettelen gazdagságával Közép-Európában „vetélytárs” nélküli karsztplató.

Földtani felépítésében a másodkori triászkorban keletkezett wettersteini mészkövek az uralkodók, de a kéregmozgások révén a mészkőrétegeket több helyen homokkő- és agyagpalasávok szakítják meg, tarkítva így a fennsík geológiai formakincsét és egyben gyarapítva a külszíni és földalatti karsztvizek mozgásának tárházát.

Északon és nyugaton a Csermosnya, illetve a Sajó völgyéből meredeken emelkedik ki, délen sekélyen lejt a Putnoki-dombság és a Rima-medence felé. Keleten két hosszan elnyúló kiszögellése az Alsó- és Felső-hegy.

Maga a fennsík és peremvölgyei is már a régmúlt történelmi időkben lakottak voltak. A kőkorszakok különböző időszakaiból származnak őskori leletek alátámasztják a fennsík lakottságát a paleolittól (csiszolt kőkorszak) kezdődően napjainkig. A fennsíkon és egyben a karszt összes platóin csak két település létezik, illetve maradt meg: Szilice és Borzova. Szilice esetében még pontosítani kell, ugyanis jelenlegi létezését három elődfalunak (Feketefűz, Ardócska, Kisfalu) köszönheti, amelyek ma már nem léteznek. Mindhárom település bővizű forrás(ok) mellett létesült.

53291E két község a fennsík szívében fekszik három kilométerre egymástól, ahol az említett geológiai adottságok miatt állandó vízmennyiség található a kiépített (rakott) kutakban. A határban előforduló összes karsztforrást a lakosság kitisztította, karbantartotta és szinte szent helyként kezelte. A forrásvizek tisztaságát a forrásokban élő, úszkáló vízi bolharákok jelezték, amelyeket a helybeliek babaruzskának kereszteltek el. A bővizűbbeket az emberek kibővítették, kikövezték és gémeskútemelőkkel működtették. A Felvidéken a gémeskutak csak itt maradtak meg – igaz, ezek is siralmas állapotban, kivéve az újonnan felállított gyükerréti gémeskutat. Fél évszázada még működtek Zepcében, Vizes Kazlakban, Mocsáron, Rakattyán Borzova mellett és Szilicén, a község belterületén.

A fennsík lábánál eredő bővizű források közül nevezetesek a: Buzgó-, Vár-, Nagykő-, Pisztráng- (ebből kapja Rozsnyó ivóvizének egy részét), Margit- (Fehér-), Fekete-, Kecsői-, Tohonya-, Lófej-, Mogyorós kúti-, Sólyom-forrás.

A föld alatti világ képződményei a barlangok, zsombolyok. Közismertek a: Domica–Baradla-rendszer, Buzgó-, a Gombaszögi-, az Ardói-, a Sólyomkői-, a Kisfalusi-barlang, a Szilicei-jégbarlang. Aknabarlangjai (zsombolyai) közül a: Barazdolás-, az Ikri-zsomboly, a Kisbikfa-, a Nagybikfa-, a Kis-zsomboly, a Furjánszögi-, a Nyírsári-zsomboly.

Az évszázados gazdálkodás (állattartás, csekély növénytermesztés) rányomta bélyegét a fennsík felszíni változásaira. A fennsíkot a múlt század első feléig körülbelül 50 százalékban legelőként és kaszálóként hasznosították. A gazdák minden hozzáférhető zugot kilegeltettek, illetve kaszáltak. Akkortájt a fennsík a kopár karszt képét mutatta.

53291aEbben az időben a fennsíkon kb. 1500  szarvasmarha (fejőstehenek, első- és másodfüves üszőgulya, ökörgulya), egy ménes, egy disznókonda, 2 500 juh legelt. Ennyi állat legelése, patáinak taposása, ürülékük hatása igénybe vette a gyeptársulásokat, viszont a disznótartást (konda legeltetését kivéve) a pásztorok ügyeltek a rétek, legelők eltartó képességének a betartására. A szarvasmarhák szabad legeltetésénél ez jól működött, rosszabb volt a helyzet a juhkosarazás esetében, főleg csapadékos években. A két falu lakossága minden évben rendszeresen végezte a legelők tisztítását (bokorirtás, kőszedés). A mai időkre ez az évszázadokon át működő gazdálkodási mód felszámolódott, és a kaszálók, de legfőképpen a legelők nagy részét a cserjésedés, bokrosodás, erdősülés különböző stádiumai veszélyeztetik. Ez a 6 000-6 500 éves lassú erdőirtások gyorsított ellenkezőjét, a természetes visszaerdősülést szemlélteti.

A hagyományos kézi kaszálást Szilice és Borzova lakossága több 100 hektáron végezte, ami a nagy távolságok, a töbrös, köves felszínen és a vízhiány miatt vértizzasztó munka volt. Ilyenkor a férfiak csoportosan kint háltak a réteken, az asszonynép és gyerekek feladata volt naponta kihordani a kaszások eledelét és ivóvizét.

Június végén, júliusban az egész határban pengett a kasza, szólt a magyarnóta kaszálás
közben és takarodó előtt is. Ehhez társult délután és este a tücskök, kabócák, szöcskék milliós egyedszámú szerenádja. Mivel a hosszú kilométereket róva mind ennek a részese voltam, bárminemű túlzás nélkül kijelenthetem, hogy ilyen meghitt, ötvözött hangulat nincs több a világon.

Mára ez a hangulatos földi jelenség megszűnt. A kaszásokat gépek váltották fel, magyarnótát is ritkán hallani, csupán a rovarvilág muzsikusai nem adták fel, fittyet hányva a mindenkori társadalmak és izmusok letűnő változásaira.

53291bA fennsík vegetációs viszonyaira az erdősültség arányának a növekedése jellemző. Míg az 50-es években alig 50-55 %-ot tett ki, mára 70-75 % körül ingadozik. Ez egyrészt a kopár részek és a legelők fásításának, másrészt a spontán magvetényüléses erdősülésnek a számlájára írható. A természetes vegetáció képét mind a kétfajta benövés károsítja, mert az erdei, a fekete, a lucfenyő, valamint a nyír és rezgőnyár tájidegen fajok.

A természetközeli rétek, félszáraz gyepek, a töböroldalak sziklás gyeptársulásai még fajgazdagok, és őrzik a néhai, ősi sztyeppei vegetáció karakter- és pionírfajait.

Egy különleges társulásegyüttes található a Legyes, a Veszett-mészkemence, a Belső- és a Kilső-Sásbik néhány tízhektáros foltján. Ez nem más, mint a néhai kocsánytalan tölgyes erdő szálalásával, csonkításával kialakított hagyásfás legelő. Tájképileg nagyon tetszetős a hatalmas töbröket szétszórtan díszítő, égig érő tölgyek látványa, a gyepszint pedig extenzíven használt marhalegelő.

Növényvilágának nevezetes faja a Felvidéken csak itt található kakasmandikó, vagy ahogyan a helyiek nevezik, a piros hóvirág. 53291cEurópa egyik legszebb kora tavaszi, már márciusban nyíló ékessége. A gyertyános-bükkös, szálas erdőkben még százezres rózsaszínű virágszőnyegei vannak. Hagymájának formája és foltos levelei antropomorfizálásra késztetnek, ezért egyéb népies nevei: nyakagyar, kurvavirág, kankósdi (a nemi betegségek – kankó, szifilisz emberi testen megjelenő foltossága révén). Több európai ritkaságú faj itt éri el elterjedésének legészakibb pontját, mint a magvasodró, mérges sás, a keskenylevelű árvalányhaj.

A 2-2 párból álló parlagi sas- és kerecsensólyom-állomány már a múlté, csakúgy, mint a 100 ezres (lehet milliós) egyedszámú ürgéé. Üde foltjai a vízszegény fennsíknak a geológiai változásoknak köszönhető időszakos patakok, forráslápok, mocsárrétek. Ezek egyikén nő a bánsági sás, a széleslevelű ujjas kosbor, a szibériai nőszirom.

Az északi peremfennsíki sziklák jégkorszaki maradványfajokban gazdagok, mint a tátrai szegfű, a tátrai hölgymál, a havasi iszalag, a havasi ikravirág, a cifra kankalin. A madarak közül itt fészkel a vándorsólyom, a békászó sas, az uhu, az urali bagoly.

A Szilicei-fennsík környezete évezredes együttélésben alakult a természet és ember közös kölcsönhatása révén. Nagyon érzékeny, sérülékeny kapcsolatrendszer ez, amely a „mindent tudó, csodatévő” ember jóvoltából felborulóban van.

A bárminemű védelmi, biztonsági rendszerek nélkül megépített Barátság-kőolajvezeték, a négysávú gázvezeték és a magasfeszültségű légvezetékek hálózata egyáltalán nincs barátságban a fennsík évmilliókon át formálódó belső egyensúlyával.

53291dAzt, hogy ezen a fennsíkon mégis jó, érdemes élni, magyarként alkotni, egy minden magyarázkodást mellőző rövid eseménnyel illusztrálom. Gyömbér Zoltán ismerősöm, amikor a borzovai kőbányában (kőfejtőben) dolgozott (ott fejtették a borzovai márványt), egy októberi napon találkozott a kőfejtőnél id. Ferencz Béla bácsival, aki éppen kaszálta a néhány centiméteres füvet (sarjút). Kérdezte tőle, hogy érdemes-e ezt a füvet kaszálni. Ő azt felelte: „Fiam, amíg egy juh pofával tudok kaszálni, addig érdemes.” Ebben a tömör, frappáns válaszban benne van a magyar föld szeretete, a munka iránti tisztelete, és a Szilicei-fennsík természete iránti alázatosság. Mára hova tűntek mindezek?

Gordon László/Felvidék.ma