56137

A Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai Kara a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával együttműködve magyar nyelvű Szabadegyetemet indít Pozsonyban a 2015/2016-os akadémiai évtől, melyre magyar anyanyelvűek jelentkezését várják.
A Szabadegyetem – amelyre negyven év feletti, érettségi vizsgával rendelkező személyek jelentkezhetnek – lehetőséget kínál újabb ismeretek elsajátítására a Szentírás, spiritualitás, erkölcstan, egyháztörténelem, liturgia és dogmatika egyes témáit illetően. A jelentkezők minden találkozáskor részt vehetnek egy magyar nyelvű szentmisén, valamint lehetőség nyílik egy beszélgetésre is a misét celebráló lelki atyával.

A tanulmányok ideje egy akadémiai év. Az év folyamán hat szombaton lesz alkalom a találkozásra. Minden szombaton nyolc előadásra kerül sor, az előadások 45 percesek. A szemeszter végén a hallgató egy munkát ad le, amit olyan témából ír, amely leginkább megszólította őt.

Személyesen jelentkezni Pozsonyban, az egyetem dékáni hivatalában lehetséges, illetve postán vagy e-mailben küldött kérvény útján. A beiratkozáson, amely általában októberben történik, szükséges felmutatni a 40 eurós tandíj befizetéséről szóló igazolást.
A Nagyszombati Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődje. 1635. május 12-én alapította Pázmány Péter esztergomi érsek. Eredeti helyén 1777-ig, Mária Terézia költözést előíró rendeletéig maradt. Eleinte két (bölcsészeti és teológiai) fakultással működött; 1667-ben kezdődött meg az oktatás a jogi, 1769-ben az orvosi karon.

A teológiai fakultáson 1636–1637-ben kezdődött meg a munka: négy jezsuita és hat külsős tanult morális teológiát. Előbb valamennyien külföldön tanulhattak, mert Magyarországon a teológiai képzés előfeltételéül szolgáló hároméves bölcsészetet nem sajátíthatták el. 1638-ban bevezették a skolasztikus teológiát, így lassan kialakult a négy évfolyam. A morális és a skolasztikus teológiát is két-két évig kellett tanulni az Aquinói Szent Tamás-féle Summa theologiae alapján.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola három szerzetesrend: a bencés, a ferences és a piarista rend nagy múltú teológiai főiskoláinak egyesítésével jött létre. Az egyesített intézmény az 1999. évi LII. törvénnyel nyert állami elismerést, és 2000. január 1-jén kezdte meg működését. 2001-ben a főiskola a római Szent Anzelm Egyetem affiliált (hozzácsatolt) intézményévé vált.
A főiskola oktatói munkájában a fent nevezett három renden kívül további szerzetesrendek tagjai, paptanárok és világi munkatársak vesznek részt.

Adatok a jelentkezéshez:
Nagyszombati Egyetem Teológiai Kara
(Teologická fakulta Trnavskej University)
Kostolná 1, P. O. Box 173, 814 99 Bratislava
Porta: +421-2-52 775 410
A dékáni hivatal titkársága: +421-2-52 775 416
Fax: +421-2-52 775 449
E-mail: sekretariat@tftu.sk
www.tftu.sk
www.facebook.com/Teologicka-fakulta-Trnavskej-univerzity
Bankszámlaszám: 7000241236/8180
Variábilis kódszám: 7104000600
Speciális kódszám: 49906 valamint a keresztnév és vezetéknév feltüntetése

pozsonyikatolikusok.sk, wikipedia.hu, sapienta.hu/Felvidék.ma