55955

(Frissítve!) A 2015/2016-os tanév őszi szemeszterére 20 kreditértékű tantárgyat hirdetett meg a napokban a Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC).

A budapesti Óbudai Egyetem által tavaly ősszel a magyar kormány támogatásával létrehozott Kárpát – Medencei Online Oktatási Centrum fő célja magyar nyelvű online kurzusok indítása a Kárpát-medencei magyarság számára. A K-MOOC hálózatába egyenjogú partnerként 16 magyarországi egyetem és főiskola valamint 13 határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmény, kar, tanszék csatlakozott. Szlovákiából a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara, a pozsonyi Comenius Tudományegyetem Magyar Tanszéke, a diószegi székhelyű Danubius Főiskola és a komáromi Selye János Egyetem csatlakozott. A rendszerbe csak olyan kurzus kerülhet, amelyet a K-MOOC hálózat tagjaként a meghirdető egyetem vagy főiskola saját kredites kurzusaként elfogadott. Az adott egyetem saját követelményei és időbeosztása szerint hagy jóvá és indít el egy kurzust. K-MOOC kurzusaiba a meghirdetett időszakban regisztrációval bármikor be lehet kapcsolódni.

Minden K-MOOC kurzus eredményes elvégezése kreditigazolással és oklevéllel kerül elismerésre. A hálózat tagjai vállalják, hogy egymás kreditjeit elismerik. A meghirdetett kurzusok blokkokból állnak, egy blokk jellemzően egy heti tananyagnak felel meg. A féléves, kredites kurzusok időtartama és kezdési időpontja igazodik az Óbudai Egyetem féléves szorgalmi időszakának időbeosztásához, de a blokkok száma nem lehet kevesebb, mint 12.

Az alábbiakban felsoroljuk, majd röviden összefoglaljuk a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterére meghirdetett kurzusokat.

A jazz kultúrtörténete I-II. A nagy múltú Benkó Dixieland Band a világon elsőként vállalkozott arra, hogy a modern Amerika születésének és a jazz születésének egybeeső korát, majd azt követően elmúlt század történéseit egy sokszínű zenei anyaggal ábrázolja. A cél az a két kurzussal, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók is megismerkedjenek a zenei világ e szegmensével.

A Pedagógia alapjai tantárgy első alkalommal, kísérleti jelleggel zajlik elektronikus formában. A kurzus keretében a hallgatók megismerkedhetnek a gyerekekről és nevelésről való mai gondolkodásunk kialakulásának főbb állomásaival. Bepillanthatnak egzotikus kultúrák gyermeknevelési szemléletébe és gyakorlatába is. Kiemelten foglalkozunk a médiafogyasztás gyerekekre, fiatalokra gyakorolt hatásaival. Kitérünk a digitális bennszülöttek iskolai boldogulásának problémáira.

Az Egyéni és csoportos problémamegoldó technikák tantárgy a PSP (Problem Solving Processes) témakörét öleli fel. A problémamegoldó képesség az egyik olyan elvárás az alkotó munkát végző munkavállalókkal szemben, amely gyakran a munkavállalás egyik alapfeltételévé válik.

A Bevezetés az ergonómiába tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a felhasználó-központú tervezés elveit és módszereit, képessé tenni a résztvevőket az ergonómiai problémák felismerésére, egyszerű feladatok megoldására és a megfelelő intézkedések kiválasztására.

A Tartalomkezelés a felhőben elnevezésű kurzus az Orchard CMS nyílt forráskódú webes tartalomkezelő rendszerrel foglalkozik. A félév során két gyakorlott oktató segít elmerülni az Orchard CMS használatában – felhasználói szemszögből. A megszerzett tudással a hallgatók könnyen és gyorsan tudnak majd általános célú weboldalakat létrehozni – mindezeket programozói tudás nélkül, a beépített funkciókat felhasználva.

A FirefoxOS platform képzésnek köszönhetően tetszőleges alkalmazásokat készíthetnek a hallgatók telefonra egy egyszerű szöveg szerkesztővel HTML, JavaScript és CSS alapokon. Az itt megszerzett tudást nem csak Firefox OS környezetben lehet hasznosítani, de bármely más webes területen is profitálhatnak belőle a hallgatók.

Döntéstámogató rendszerek és módszerek – ennek a kurzusnak a célja, hogy egy fonal mentén végigvezesse a kurzusban résztvevő hallgatót a döntéshozót foglalkoztató markáns kérdéseken. Manapság a modern webalkalmazásokkal szemben egyre nagyobbak az elvárások.

A HTML 5 kurzus segítségével végigveszik azokat a technológiai megoldásokat, melyek most, és az elkövetkezendő években meghatározzák internetezési szokásainkat és lehetőségeinket.

Kommunikáció a társas kapcsolatokban elnevezésű kurzus az elméleti bevezetést követően a kommunikáció problematikájának gyakorlati kérdéseit járja körül. A hallgató a kurzus során a megszerzett elméleti ismereteket összekapcsolhatja a gyakorlattal. Az így kialakított kommunikációs készségei segíthetik a társas kapcsolatok tudatosabb tervezésében, és a konkrét helyzetek, szituációk helyes kezelésében, sikeres megoldásában.

Munkavédelmi alapismeretek tárgy célja a felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók egészség- és biztonságkultúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a munka világában akár vezetőként, akár beosztott munkavállalóként legyenek felkészültek a munkavédelem tartalmát, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit illetően, és ismerjék meg a munkavédelem folyamatos fejlesztésének lehetőségeit.

A Vállalati pénzügyek tananyag közvetlenül a Pénzügyi alapismeretek tantárgyra épül. A kurzus elvégzését követően a hallgatók felismerik a vállalati pénzügyi döntések végső célját, képessé válnak a vállalati forrásokat megtestesítő saját kibocsátású értékpapírok árfolyamát alakító tényezők felismerésére, elemzésére, a vállalható kockázatok felbecsülésére.

A Digitális rendszerek tárgy célja a hallgatók megismertetése a műszaki informatikus számára szükséges digitális elektronikai alapismeretekkel, a digitális rendszerek legfontosabb építőelemeivel, a logikai áramkörcsaládok fejlődési tendenciáival, a logikai áramkörcsaládok és az összetett funkciók programozott megvalósítására használható építőelemek alkalmazástechnikai kérdéseivel.

Különleges energiaforrások elnevezésű kurzus során értékelik a megújuló és nem hagyományos energiaforrások felhasználási módjait, a műszaki megoldásokat. Foglalkoznak a biomassza felhasználással, geotermikus energiával, hőszivattyúkkal, naperőművekkel, napkollektorokkal, napelemekkel, tüzelőanyag cellákkal. A hallgatók megismerkedhetnek a szélerőművek, vízerőművek és az energiatárolás alapvető kérdéseivel.

A Kutatásmódszertan áttekintést nyújt a különféle kutatási metódusokba, bevezeti a hallgatókat a kutatómunka technikájába, ezáltal segítséget nyújt a szakdolgozat elkészítéséhez, a majdani kutatómunkához.

Az Irányítástechnikai rendszerek kurzus során a hallgatók megismerkednek az irányítástechnikai rendszer alapjaival, felépítésével és elemeivel. Elsajátítják az irányítástechnika alapvető matematikai módszereit, megismerkednek a különböző szabályozási architektúrákkal, azok követelményeivel, megvalósításával. A szabályozásuk analízisével, a tervezés megoldásaival és a megoldásuk előnyeivel, hátrányaival.

Felnőttoktatás módszertana – innovatív oktatási módszerek a felnőttképzésben (felsőoktatás-pedagógia). A kurzus célja a felnőttképzésekben és a felsőoktatásban (leendő és aktív) oktatók oktatói tevékenységének támogatása. Olyan felnőtt- és felsőoktatással kapcsolatos módszertani ismeretek kerülnek feldolgozásra, amelyek összhangban állnak a felnőttkori tanulással, az oktatók módszertani megújulásával, a változatos tanulási környezetekkel és az élethosszig tartó tanulás eszméjével.

A Digitális videók készítésének alapjai tantárgy célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, amelyek megismertetik a hallgatókat a videokészítés felvételi, vágási és utómunkálatai elméletével és eszközrendszerével. Gyakorlati feladatokon keresztül képessé teszik a hallgatót kommunikációs-, vagy önkifejezési célú rövid videóanyagok felvételére, vágására, publikálására.

Digitális technika I. kurzus a digitális jeleket feldolgozó elektronikus eszközök hardver oldalával foglalkozik. A tárgy fő célja, hogy megadja mindazokat a hardver alapismereteket, amelyek a digitális áramkörök logikai tervezéséhez szükségesek. Ennek érdekében a hallgatók az elméletben tanultakat gyakorlati feladatokon keresztül mélyíthetik el.

Az Alkalmazás fejlesztés Drupal alapokon c. kurzuson a hallgatókat megismertetik a Drupal rendszer alapjaival, a főbb modulokkal, azok lehetőségeivel. Cél, hogy megtanulják, hogyan tudják teljes mértékben testre szabni a rendszer kinézetét és megismerkedjenek a rendszer kiterjesztésének módjával, saját modul fejlesztésével. Ezáltal jártasságot szereznek a Drupal API használatában.

A Kárpát- medencei Online Oktatási Centrum küldetésének megfelelően ezek a kurzusok bárki számára ingyenesen felvehetők mind az anyaországban, mind a határon túli magyar közösségekben. Ezzel a rendszerrel, kredittel elismert, online oktatási formát biztosítanak a Kárpát-medencében élő magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatói számára, de a K-MOOC rendszernek köszönhetően megvalósulhat az élethosszig tartó tanulás is. Hiszen bárki, aki úgy gondolja, hogy bizonyos témakörökben szeretné a tudását bővíteni, az jelentkezhet. A kurzusokra jelentkezni a www.kmooc.uni-obuda.hu honlapon történő regisztrációval lehet. A csatlakozó intézmények a K-MOOC jelenlegi keretrendszerében, a K-MOOC-Moodle-ba hirdetik meg és teszik elérhetővé kurzusaikat. A regisztráció a honlapon lévő kurzusleírásnál található linken keresztül indul, majd átirányítás után a Moodle oldalán történik. Ennek elérhetősége: www.elearning.uni-obuda.hu/kmooc/, a belépési link a jobb felső sarokban található.

SzE, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”55410″}