Ipolyi Gáspár és kézjegye (Fotó: Csáky Károly archívuma)

A felvidéki Ipolyszalkán született 1710 körül az utolsó magyar aszkéta, Ipolyi Gáspár, akiről hosszú időn át alig tudtunk vala­mit.

A régi magyar lexikonok szűkszavúan ugyan, de még említették a nevét, bár szüle­tési évét és helyét sem tudták. Neve ma újra szerepel a biográfiai kiadványokban, többek közt a Magyar Katolikus Lexikonban is, ahol szalkai születésű, esztergomi kanonokként jegyzik őt, aki 255 éve, 1762-ben hunyt el, s a Bakócz-kápolnában helyezték örök nyugalomra. (Budapest, 2000:340)

Fábián János egyháztörténész  írja egy helyütt, hogy Gás­párt, mint az Ipoly partjára kitett gyermeket, a Stummer család sajátjaként nevelte fel. (Fábián, 1989. 8. I.) A jeles honti családnak valóban voltak errefelé birtokai, s a híres püspök, Ipolyi Arnold édesapja, Stummer Ferenc (1799-1848) még itt született. Egyes feltételezések szerint a tudós egyházi személyiség, Stummer Arnold is igen büszke volt a család nevelt gyermekére, s az iránta való tiszteletből választotta magyarosabb nevét, az Ipolyit.

Az ipolyszalkai gyer­mek, Gáspár (Nevét Stummeréktől kapta, akárcsak az Ipolyi előnevet) 1728-ban a budai Széchenyi-papnevelőbe „vétetett fel”, ahol bölcsészetet tanult. Innen Nagyszombatba került a teológiára. 1731-ben „baccalaureus”, 1732-ben a „böl­cselet magistere”. Már mint harmadéves teológust felszentelték, s 1733-ban Domösre került plébánosnak.

1736-ban Muzslán plébános, ahol „törté­neti jegyzeteket tett”. 1742-ben Dunaföld­várra került, ugyancsak plébánosnak. Itteni működése alatt, a pestis után emeltette a ma is álló Szent Rókus- és Sebestyén-kápol­nát.

1749-ben esztergomi kanonokká, 1754-ben honti főesperessé nevezték ki. 1762-ben szentgyörgymezei prépost s a káptalani házak felügyelője. Ugyanezen évben Szentta­máson szélhűdés érte s  meg is ­halt. A Bakócz-kápolnába temették el. „Mi­dőn tetemét innen 1823-ban a bazilika sír­boltjába vitték, azokat a legnagyobb részben épnek találták. Midőn meghalt, tűnt csak ki, hogy testét övező láncokkal sanyargatta ma­gát, mely láncok máig megvannak a főegyházmegye kincstárában.” (Kollányi, 1900)

Az önsanyargatásról, illetve Ipolyi tete­méről a Révai Nagy Lexikona is ír. Többek közt így: „Halála után testét láncokkal kö­rülfonva és szegekkel át- meg átszúrva ta­lálván, azt állítják, hogy ő volt az utolsó magyar aszkéta.” Aszkéta, aki minden tekintet­én „önmegtartó életet élt”, aki önsanyargatással igyekezett magát „tökéletesíteni”, testi vágyait elnyomni. A bűnbánatnak és az engesztelésnek „a középkorra emlékeztető formáit, különösen a jámbor társulatok ösz­tönzésére” gyakorolták Magyarországon.

A jeles férfi szép márvány sírlapját Németh György püspök készíttette. 1979-ben Lékai László bíboros a kanonoki stallumokat jeles személyiségekről nevezte el, s ezek egyike Ipolyi Gáspár volt.

A boldog emlékezetű esztergomi ka­nonokról egy metszet is fennmaradt, Johann Engelmann (1713-1762) rézmetszőmester  fiának, Wenzel Engelmann-nak a munkája. A szerző a kanonokot testén vezeklőövekkel és láncokkal ábrázolja.

1763-ban Barkóczy prímás megbízásá­ból Huszár Ferenc pozsonyi származású egri festő két képet is festett Ipolyi Gáspárról. Az ő képei alapján készült el Engelmann grafikai lapja. Ez a Barokk szentképek Ma­gyarországon című kiadványban is megje­lent. (Szilárdfy, 1984. 45. számú kép.)

A képen Ipolyi Gáspárt „teljesen szokat­lan formában, az önsanyargatás eszközeivel felszerelve” láthatjuk. Mellette, egy leterített asztalkán, apáti és préposti méltóságának jelvényei vannak, a jobb sarokban pedig az övek és a láncok ládája. Ezt ma a vezeklő-eszközökkel együtt az Esztergomi Főszékes­egyházi Kincstárban őrzik, Engelmann 120×70 mm-es rézmetszete pedig a Győri Papnevelő Intézet Könyvtárában található.

Az 1870-es években a bozóki várban is őriztek egy festményt Ipolyi Gáspárról. Erről készített 1902-ben az Ipolysági Honti Mú­zeum számára egy pontos másolatot Kubányi Lajos nógrádi festő. A 60×71 cm-es olajkép­ről ezt írták az egyik korabeli magyar lap­ban: „A legérdekesebb az új festmények közt mindenesetre Ipolyi Gáspár szalkai szárma­zású esztergomi prépostnak képe, amely őt életnagyságban ábrázolja mellig, de ha a ké­pet kinyitjuk, előtűnik a szentéletű lelkipásztor alakja, amint teste keresztül-kasul van lán­cokkal átkötve önsanyargatás miatt. A szo­katlan és ritka kettős kép a szemlélőre meg­lepő hatást tesz.” (Honti Lapok 1902/21. 4. 1.)

Végrendeletében Ipolyi Gáspár az esz­tergomi káptalanra 6 000 forintot, egykori plébániáira (Dömös, Muzsla, Dunaföldvár) 1 000 forintot hagyott. Ezenkívül az esz­tergomi szegény tanulók segítésére is tett alapítványt. Egyetlen, kéziratban maradt műve — Nieder  Bálint  világzsibvásárja — a főegyházmegyei könyvtárba került. Úgy gondolom, jeles földink halálának 255. évében illik emlékezni rá, s az idő távlatából is lerónunk iránta való kegyeletünket.