Zsarnay Lajos emléktáblájának leleplezése 2018-ban Zsarnón (Fotó: Porubán Ferenc)

Zsarnón, a Zsarnay Lajos emléknapok keretén belül az istentiszteleti alkalmon emléktáblát lepleztek le Zsarnay Lajos református lelkész, püspök, tanár, az MTA tagja emlékére.

Nt. Porubánné Fülöp Angéla, Zsarnó lelkipásztora a Felvidék-mak elmondta, hogy az ünnepségre meghívták az ötven és több éve konfirmáltakat, elszármazottakat is.

„Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek! Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten!” Zsoltárok ezen szavaival köszöntötte a szép számban megjelenteket, akiket a polgármester is meleg szavakkal üdvözölt.

„Isten iránti hálával jelenthettem be a gyülekezetnek, hogy tizenöten fogadták el meghívásunkat azok közül, akik közel, vagy több mint 50 éve álltak meg az Úr asztala körül és tettek fogadalmat Isten és a gyülekezet színe előtt. Sajnos van, aki közben megbetegedett, de nagyon készült és hiszem, hogy szívében itt volt közöttünk ő is. Név szerint szólítottam a testvéreket, akik az Úrasztala köré gyülekeztek” – folytatta a beszámolót Nt. Porubánné Fülöp Angéla.

Kulcsár János polgármester és Gábor Lajos nyugalmazott lelkész (Fotó: Porubán Ferenc)

Csík Jolán, Csík Valéria, Gazsi Jolán, Király László, Kis Ilona, Klotnya Edit, Nehéz Ilona, Nehéz István, Nehéz László, Ongyik Jolán, Sándor Mária, Sándor Miklós, Sánta Éva, Szakszony Ilona és Toboz Gyula megerősítették a konfirmációjukat.

„Hosszú idő eltelt azóta, mióta itt álltatok. Ti tudjátok legjobban, hányszor volt, hogy azt éreztétek, sötét van. Fény kell, lámpás kell az életetek útján, mert most besötétedett. Lehet, csak utólag tudatosítottátok, lámpásom volt az Úr, ösvényem világossága. Minden időben Ő tartott erősen. Szívből kérem az Urat, továbbra is figyeljen rátok, Ti pedig soha ne feledjétek, nemcsak teremtőnk az Úr, de vigasztalónk és gondviselőnk is. Tárjátok ki szíveteket minden időben előtte, hogy lámpásként vezethessen utatokon. Ámen” – fohászkodott a lelkésznő a fogadalomtétel előtt.

Ezt megelőzően az igét Nt. Gábor Lajos nyugalmazott lelkipásztor hirdette. Igehirdetésében megemlékezett a kezdeti évekről, amikor Zsarnóra helyezték őt és a konfirmációs fogadalmukat megerősítők voltak a konfirmandusai. Prédikációjában említette Anna imáját, aki gyermekért imádkozott, s kinevették, azt gondolták, édes bortól részegedett meg. Isten azonban nem nevette ki, megadta szíve kérését. Majd áttért a magvető példázatára, arra, mennyire fontos a magvetés, mennyire fontos, hogy jó talajba hulljon a mag.

Nt. Buza Zsolt (Fotó: Porubán Ferenc)

Zsarnón a mag jó talajba hullott, hiszen az 1802-ben született és Pesten 1866-ban elhunyt Zsarnay Lajosra mai napig tisztelettel emlékeznek. Köteles Vivien személyében pedig most is van konfirmandus a faluban, sőt, Horváth Zoltán nemrég konfirmált. Mindketten verssel szolgáltak az alkalmon.

„Nagy öröm számomra, hogy a mai napig itt élő zsarnóiakon kívül ide született zsarnóiak is jelen vannak közöttünk. Ide születtek, de az Úr máshova szólította őket. Most egy ilyen zsarnóiról emlékeztünk. Igaz, nem a 21. században élt, hanem még a 19. században. Életútját nt. Dr. Búza Zsolt szolgatárs ismertette” – mondta el a Felvidék.ma-nak a lelkésznő.

Zsarnói Zsarnay Lajos (Zsarnó (Torna megye), 1802. január 1. – Pest, 1866. június 13.) református lelkész, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke 1860-tól haláláig, 1858-tól az MTA levelező tagja, a protestáns egyház önkormányzati jogainak szószólója.

Nt. Porubánné Fülöp Angéla (Fotó: Porubán Ferenc)

Zsarnay Lajos 1811-ben a sárospataki kollégium növendéke lett, itt végezte a gimnáziumi tanulmányok után a bölcsészetet, jogot és a teológiát. 1824-1826-ban Lőcsén tartózkodott, ahol a német nyelvet sajátította el, továbbá megtanult franciául és a rajzban és zenében is tökéletesítette magát. 1827-ben visszatért Sárospatakra, ahol a retorikai osztály köztanítója, a következő években pedig a keresztény erkölcstannak és a jogi tudományoknak lett helyettes tanára, Kövy Sándor tanár helyett, aki már a halálán volt.

Megválasztották a keresztény erkölcstan és a teológiai tudományok rendes tanárává és a főiskola papjává. Két évig külföldön tanult, főleg Göttingenben, de megfordult Svájcban is (Basel, Genf, Zürich). Hazatérve elfoglalta tanári székét 1831-ben. 1848-ban egyházkerületi főjegyzőnek is megválasztották. 1860-ban csaknem egyhangúlag megszavazták Apostol Pál szuperintendens utódjául és a miskolci papi tisztséget is elfoglalta. 1866-ban hunyt el, sírja a miskolci avasi temetőben van.

Zsarnó Kassától 30 km-re délnyugatra, a Bódva bal partján, a magyar határ mellett fekszik. A piciny Torna megyei falu büszke szülöttére. A Bethlen Gábor Alap támogatásával idén sikerült Zsarnay Lajos emlékére táblát avatni. A templom falán elhelyezett emléket nt. Gábor Lajos és Máthé Jolán gondnok leplezte le.

Zsarnay Lajos emléktáblája (Fotó: Porubán Ferenc)

Az emléktáblára „Lábam előtt mécses a te igéd” felirat került.

„Egy mondat, egy igevers, ami a Szentírás leghosszabb zsoltárából, sőt, a leghosszabb fejezetéből való. Ennek a leghosszabb Zsoltárnak egy üzenete van: Isten törvénye jó és elengedhetetlen az élethez. Ezt kiáltja ki rengeteg módon, rendkívül gazdagon a zsoltáros. Gondoljunk csak bele: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” Kinek van szüksége mécsesre, gyertyára, lámpára? Hát nem a délidőben napon sétáló embernek, hanem annak, aki a sötétben jár. Van olyan ember, aki soha nem lép ki a sötétbe? Nincs!” – magyarázta Nt. Porubánné Fülöp Angéla, Zsarnó lelkipásztora.

Az áldott alkalom a himnusz eléneklésével, majd szeretetvendégséggel ért véget, ahol Köteles László mondott pohárköszöntőt.