Árpád-kori református templom Hontvársányban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Ma van a reformáció napja, a hagyomány szerint ötszázkét évvel ezelőtt ezen a napon függesztette ki Luther Márton 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára. A keresztyén egyház ettől a történelmi mozzanattól számolja a reformáció kezdetét.

Luther Márton,  a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes a téziseit a katolikus egyház megreformálása érdekében tette közzé. Luther téziseiben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette.

Ezt követően Luther III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben lefordította németre az Újszövetséget.

Nézetei hosszas harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János, genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja.

A történelmi protestáns felekezetek a reformáció emléknapján emlékeznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról.

A nagyölvedi reformátús templom belseje (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma.archív)

Luther Márton tételei kifüggesztésének százötvenedik évfordulóján a II. János György szász választófejedelem által vezetett szászországi evangélikus egyházi főtanács elrendelte, hogy ezt a napot, amelyet a vallásjavítás kezdőpontjának lehet tekinteni, megünnepeljék.

A keresztyén egyházak gyülekezetei Felvidék-szerte is ünnepi alkalmakkal emlékeznek meg a reformációról.

„Számomra a reformáció a mindennapi hitbeli megújulást jelenti. Ezt hirdették a reformátorok is. Az egyházak, gyülekezeteink is csak akkor tudnak megújulni és visszatérni az Igéhez, ha a hívek egyenként megújulnak”

– fogalmazott a Felvidék.ma-nak Antala Éva, nagyölvedi református lelkész, a Barsi Református Egyházmegye esperes-helyettese.

A nagyölvedi templom tornya (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma,archív)

Mint hozzátette: „A hívők közössége alkotja az egyházat. Ez felekezettől független kellene, hogy legyen. A bibliai Ige vezet bennünket:

Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!

Az ünnepi alkalmakkal kapcsolatban elmondta: a gyülekezetekben zenés istentiszteletet szerveztünk, Sola Schola zenei napot a reformáció ünnepét megelőző vasárnapon, ahol új énekeket, zsoltárfeldolgozásokat, dicséreteket hallhattunk hangszer és zenekari kísérettel.

(jelesnapok.oszk.hu/Felvidék.ma)