Pázmány Péter bíboros születésének 450. évfordulójára emlékezve a Pázmaneum Társulás megalakulásának 15. évében, hálát adva az Úrnak az eddigi kegyelmekért, érezve a magyar papi hivatásokért és magyar főpásztorért végzett további imák szükségét, megalapítják a Pázmány Péter Imaszövetséget.

Az Imaszövetség tagjai lehetnek azok a papok és hívek, akik csatlakoznak a felvidéki magyar papokért és főpásztorért végzett imához.

Az Imaszövetséghez csatlakozók vállalják:
– havonta egy szentmise felajánlását erre a szándékra vagy az erre a szándékra bemutatott szentmisén való részvételt. (Amennyiben ennek nem tudnak eleget tenni, imádkozhatnak  bármikor havonta egyszer erre a szándékra legalább 1 órányi időtartamban).
– heti legalább 1 óra  vagy hetente napi 10 perc ima felajánlását a hivatásokért.
– évi legalább 1 alkalommal a részvételt az erre a szándékra felajánlott imakilenced valamelyik állomásán. A Pázmány Péter Imakilenced 2020. október 4-én, vasárnap, Pázmány Péter születésének 450. évfordulóján vette kezdetét. A továbbiakban mindig az adott hónap első szombatján vagy vasárnapján más-más egyházközségben kerül rá sor. (Amennyiben ennek nem tudnak eleget tenni, imádkozhatnak más helyszínen és időpontban, de ugyanerre a szándékra legalább 1 órányi időtartamban).

Az Imaszövetséghez csatlakozni kívánó személyek a Pázmaneum elérhetőségein jelentkezhetnek nevük és egyházközségük megadásával, s ezzel egyúttal beleegyeznek ide vonatkozó adataik kezelésébe.

A kapcsolattartás, ügyintézés elektronikus úton, az info@pazmaneum.com e-mail-címen történik. Az Imaszövetség tagjai évente egy alkalommal megkapják a Pázmaneum Hírlevelet is elektronikus formában. Szeretettel várnak minden lelkiatyát és hívőt imaközösségbe – fogalmazott  dr. Karaffa János, a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében.

A Pázmány Péter Imaszövetség imája (imádkozása a hivatásokért végzett ima keretében ajánlott): Imádkozzunk, testvéreim, Krisztus Urunkhoz, a Jó Pásztorhoz, hogy küldjön buzgó főpásztorokat és lelkipásztorokat nyája vezetésére!

Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a Jó Pásztor áldozatosságával, Pázmány Péter bíboros példája szerint hűségben és engedelmességben szolgálják a rájuk bízott lelkeket!

Áldd meg Urunk, népünk vezetőit, hogy Szent István király útmutatásait követve eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán!

Áldd meg Urunk Szent Imre herceg közbenjárására gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát, segítsd és szenteld meg a papságra készülő ifjakat!

Adj Egyházadnak Esterházy János példája szerint élő készséges lelkű híveket, akik követik lelkipásztoraikat az üdvösségre vezető úton és hívő katolikus magyarként tanúságot tesznek a világban a keresztény értékek mellett!

Ne engedd, hogy nyájad pásztorok nélkül maradjon, adj keresztény magyar közösségünknek magyar papokat, szerzeteseket és magyar főpásztort, akik biztosítják számunkra örök igazságaid magyar nyelven történő hirdetését!

Urunk, ékesítsd fel dicsőséged koronájával Lénár Károly atyát és mindazokat az üldöztetést szenvedett felvidéki magyar papokat, akik életüket szent szolgálatodra szentelték!

Jézus Krisztus, Jó Pásztorunk! Te járj körül papjaid személyében! Általuk taníts minket és bocsásd meg bűneinket, általuk vigasztald a szenvedőket, erősítsd a benned bízókat, s újítsd meg a szeretet kötelékét isteni Szíved és az emberi szívek között! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

450 éve született Pázmány Péter

 

Pázmány Péter 1570. október 4-én, Nagyváradon született. Tanulmányait Krakkóban, Bécsben és Rómában folytatta.

Pázmány Péter volt a magyarországi katolikus megújulás lelke; ékesszóló prédikációival, élőszóval és a sajtó útján folytatott hitvitáival, amelyekben a lángész, mély tudomány és az általa irodalmivá formázott nyelv hatalmas ereje nyilvánult meg, a protestantizmus fölötti diadalok hosszú sorát aratta.

Pázmány mint a magyar katolikus egyház feje, felhasznált minden eszközt, amelyet igénybe lehetett venni és törvény nem tiltott, hogy az egyháza rovására elhatalmasodott protestantizmus terjeszkedésének útját állja, s azt gyengítse. Az általa visszatérített főrangú családok számát harmincra teszik.

1616. április 25-én turóci préposttá, ugyanezen év szeptember 28-ánpedig az időközben elhunyt Forgách helyébe esztergomi érsekké nevezték ki. 1619-ben Nagyszombatban az ifjúság számára nevelőintézetet és papnevelőt alapított. Ezt követően 1623-ban alapította meg közel 200 000 forintnyi költséggel a hasonló intézményt Bécsben, amely ma is működik, és alapítójának a nevét Pázmáneum

1629-ben VIII. Orbán pápa bíborossá nevezte ki. 1635-ben Nagyszombatban 100 000 forintnyi tőkével egyetemet alapított teológiai és bölcsészeti karral.