Kevés olyan írással találkoztam mostanában, amit terjedelme ellenére egy szuszra végigolvastam. Azóta is többször. Ilyen az a különös tanulmányfüzet, ami 80 oldalon ered a titkok és a rejtélyek nyomába. Szerzője Daniel Bühne, munkájának címe: Von Quanten und Konstanten… Kvantumokról és állandókról. Miként segítenek nekem a fizikai jelenségek, hogy Isten igazságát megértsem.

Fizikai jelenségek és Isten igazsága

A szerző Münsterben tanult fizikát, matematikát, sporttudományt és ma egy hochsauerlandi német gimnázium tanára. Hamarosan felsejlett előtte: „Mintha Isten szándékosan tervezett volna a teremtett világba törvényeket, hogy ezzel is hozzásegítsen minket a lelki igazságok mélyebb megismeréséhez”.

Másrészt Istennek van annyi humorérzéke, hogy „ugyanakkor annyi titkot rejtsen a teremtett világba, amennyi csak belefér. Ezekkel világossá teszi, hogy bármennyire is törekszenek az emberek tökéletességre és mindentudásra, bizonyos határokat soha nem fognak tudni átlépni”. Hogyan is látja és láttatja Bühne a fizikai jelenségek és a keresztyén hit viszonyát? Erre az izgalmas kérdésre próbál válaszokat adni a szerző.

A tudós tanár és gyakorló protestáns keresztyén logikusan abból indul ki, hogy ha ugyanazon Isten rejtőzik a természeti törvények és a Biblia történéseinek, történeteinek hátterében, akkor a természettudományi kutatás eredményei és a hívő emberek hite között lehetnek kapcsolódási pontok.

Megfogalmazza fő tételeit is, amelyek a hívő embereket is elgondolkodtatják. Az egyiket például arról, hogy a fizikusok kutatásaik során előbb-utóbb állandókhoz jutnak, konstans értékekhez, melyek a változtathatatlanságot, az állandóságot hordozzák. Konstans a fénysebesség.

Bühne következtetése: „Nem lehet véletlen, hogy Jézus pontosan ezt a jelenséget, a fényt alkalmazza önmagára. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (János 8,12). A természetben számos ilyen kétségbevonhatatlan, abszolút állandót, konstans elemet találunk.

A lelki univerzumban is vannak állandók, konstansok, ezeket Jézusban, Isten Fiában is megtalálhatjuk. Ilyen az abszolút igazság és az, hogy Ő az egyetlen út Istenhez“. Más szóval: ez a világ vagy a mélyebb értelem és szilárd törvények alapjain áll, amire az emberek hagyatkozhatnak vagy minden relatív és esetleges.

A relativitáselmélet neve ellenére sem arról szól, hogy minden önkényes és esetleges, hanem arról, hogy olyan állandókra támaszkodik a valós lét, mint a fénysebesség változatlansága. A másik dolog a fantasztikus finomhangoltság, ami a teremtett világban megmutatkozik. Olyan abszolút precizitással vannak az egyes konstansok egymáshoz hangolva a természetben, hogy ha valamelyik minimálisan eltérne állandóságától, ennek beláthatatlan következményei lennének a földi élet fennmaradására nézve.

Pneumatikus élménylogika és kvantumfizika kapcsolódása

Sokszor tapasztaljuk, hogy a hit tartalma nem bizonyítható úgy, miként a természettudományi logika végezi bizonyításait. Axiómák, alaptételek, megismételhető kísérletek sorozatai, és logikus következtetések – melyek mégsem érvényesek a hit területén. Ennek belső logikája egzisztenciális logika, a csodák, az istentapasztalások egészen más műfaja. A váratlan, előre nem valószínűsíthető dolgok tartománya ez.

Minél inkább behatolunk a Biblia világába, annál inkább letisztul a látásunk abban a tekintetben, hogy a hit nem az emberi logika lépésről lépésre haladását követi, hanem a váratlan átélések belső dinamikáját, olykor robbanásszerű, máskor csendes csodák mentén. Az átéltekre aztán lehet persze később tudati és logikai reflexiókkal keresni a reflexív magyarázatot. Mégis sok olyan megtapasztalás igaz úgy és annak ellenére, hogy azokat pontosan egzisztenciális többismeretlenes faktorai és jellege miatt nem lehet egyetlen nevezőre hozni.

Isten kijelentés- és élményforrás, nem logikai rejtély és feladvány. A világ kicsinyeinek képes isteni nagyságát, felfoghatatlan szentségét és másságát sejthetővé tenni, kijelenteni, tapasztalati valósággá tenni. „Magasztallak Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek” (Lukács 10,21). Az Ige a spirituális logika titkát is felfedi: Jézus a Szentlélek által szólt. Ez a pneumatikus Szentlélek-logika nem az ok-okozati összefüggések lépésről lépésre következtető szabályrendszeréből fakad, hanem az élményszerűségből, az intuícióból, a revelatív felismerésből, amiként Jézus felujjongott a Lélek által.

A Lélek szabadságának és intuitív felismeréseknek a formális logikán túli logikája ez. Pí-logika – a pneuma = isteni Lélek első görög betűjével (π-pí)  jelölt logikán túli logika. Ami egyáltalán nem mond ellent a természettudományi, a fizikai vagy matematikai törvényszerűségeknek, mivel más dimenzióban mozog.

A formális logikával dolgozó emberi értelemmel nem lehet egy nevezőre hozni azt a titkot, ami abban van, hogy Jézus egyszerre egészen ember és egészen Isten. Az elképesztő éppen az, hogy a vagy-vagy emberi logikát kiegészíti a pneumatikus logika is-is természete és igazságtartománya. Az emberi szívben munkálkodó és az Isten téridő fölötti Lelkében munkálkodó logika. Amiként valóban a legelképesztőbb fizikai talányok egyike, hogy az anyag egyszerre lehet részecske és hullámtermészetű is.

Pontosan a kvantumfizika tette nyilvánvalóvá, hogy a klasszikus tudományos logika alapigazságai nagyon behatárolt módon és mértékben igazak. Ez a felismerés jelentette a szellemi dobbantót, ugródeszkát Bühne számára ahhoz a minőségi ugráshoz, amit lelki életében megtett. Így jött rá arra, hogy „a természet valóban sokkal hatalmasabb és titokzatosabb, mint amit az emberi értelem képes befogni belőle. A természet Teremtője nem hagyja magát az emberi logika axiómáival megfejteni”.

Marad a Kijelentés, marad a Biblia a megismerés forrásaként. Amint azt a reformátorok élesen és határozottan állították és tanították legalább 504 éve, 1517. október 31. óta. Sola Scriptura – sola fide – egyedül a Szentírásból és egyedül hit által.

Daniel Bühne izgalmas füzete ismét alapos bizonyságát adja annak, hogy másfajta törvényszerűségek működtetik a fizikai és a szellemi-lelki univerzumot. Bár a formális logika és az intuitív, pneumatikus logika merőben mások, olykor mégis akad elgondolkodtató belső hasonlóság közöttük. A kvantumfizika is-is felismerései és a hit természetrajzának, logikájának is-is, egyszerre igaz állításai között. Amiként ebben is: az anyag egyszerre részecske és hullám, Jézus Krisztus egyszerre Isten és ember. Bühne tanulmánya annyira érdekes, hogy bizonyosan vissza fogok még térni további elgondolkodtató részleteire. Albert Einsteinnel egyet lehet érteni: „Az életben a legjobb dolgok azok, amikor az ember tisztán látja az összefüggéseket. –  A legszebb, amit megérhetünk, az élet titkának keresése. Ez az az alapérzés, amely az igazi művészet és tudomány bölcsőjénél jelen van. Aki ezt nem ismeri, aki nem tud csodálkozni, elámulni, az – hogy úgy mondjam – halott, és a szeme kialudt”…

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)