Pilinszky János

Magyarságkincseink közös megbecsüléséért. A reformatus.hu egyházi hírportálon november 25-én örömmel fedeztem fel az alábbi rövid híradást: „Vasárnap délelőtt VersIma – Egyenes labirintus. Szavaljuk el november 28-án, vasárnap délelőtt istentiszteleteinken Pilinszky János Egyenes labirintus című versét – kéri a Magyar Írószövetség. Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke szerint a költemény, ahogyan a szerző más művei is, a hit sóvárgásával és boldogságával ajándékoznak meg bennünket.

Pilinszky János születésének 100. évfordulója alkalmából többféle megemlékezés, konferencia, ünnepség zajlik az országban. A Magyar Írószövetség is szeretné elérni, hogy minél többen halljanak az előző század egyik legkiválóbb költőjéről, megismerhessék műveit, és azokból áradó mély hitét. A szervezet képviselői úgy gondolják, ez a hit lehet a kapocs, amely a kiemelkedő költőt a mához köti. Négy kiemelt helyszínen – Budapesten és Kolozsváron – hangzik el rangos színészek előadásában Pilinszky János Egyenes labirintus című verse, november 28-án, vasárnap, a költő születésnapját követő napon. A Magyarországi Református Egyház képviseletében Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, a Magyarországi Evangélikus Egyházból Fabiny Tamás püspök, a Magyar Unitárius Egyház (Kolozsvár) részéről Rácz Norbert Zsolt lelkész, főjegyző, a Budapesti Unitárius egyház képviseletében pedig Czire Szabolcs lelkész által tartott istentiszteleten emlékeznek Pilinszkyre és a költő istenkeresésére.

A VersIma programról szólva Balog Zoltán püspök tudatta: azért csatlakoztak a kezdeményezéshez, mert Pilinszky versei a hit sóvárgásával és boldogságával ajándékoznak meg bennünket, ezért helyük van a templomokban, az istentiszteleten is. A négy kiemelt helyszín mellett több gyülekezetben és egyházi iskolában is előadják Pilinszky János versét. E tolmácsolások segítségével együttesen mutatkozhat meg a költészet és a hit, és eléri azokat a közösségeket, amelyek számára mindkettő fontos lelki erőforrás. A szervezők minden résztvevőt kérnek, amennyiben teheti, rögzítse saját programját, s azt ossza meg saját online felületein, így még több emberhez juthat el Pilinszky üzenete. Az Írószövetség szándékai szerint a jövőben a program folytatódik, hiszen a magyar költészet és irodalom kifogyhatatlan a hitről szóló művekből és alkotókból”.

Pilinszky János: Egyenes labirintus

Milyen lesz az a visszaröpülés,
amiről csak hasonlatok beszélnek,
olyanfélék, hogy oltár, szentély,
kézfogás, visszatérés, ölelés,
fűben, fák alatt megterített asztal,
hol nincs első és nincs utolsó vendég,
végül is milyen lesz, milyen lesz
e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás,
visszahullás a fókusz lángoló
közös fészkébe? – nem tudom,
és mégis, hogyha valamit tudok,
hát ezt tudom, e forró folyosót,
e nyílegyenes labirintust, melyben
mind tömöttebb és mind tömöttebb
és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.

Magyar szellemi ökumené. Őszintén remélem és kívánom, hogy a Magyar Írószövetség kezdeményezése a Kárpát-medencei keresztyén egyházak egyetértő támogatásával hatékonyan járuljon hozzá az annyira fontos szellemi és lelki, valamint művészi alkotásokban megtestesült magyarságkincsek tudatosításához, továbbadásához, megőrzéséhez.

Ennek a legszélesebb értelemben vett magyar szellemi ökumenének a bevitele az iskolákba a legjobb módja annak, hogy a felnövekvő generációk is részesei lehessenek lelki és szellemi kulturális örökségünk kortalan értékközösségének.

Adja Isten, hogy ez a közös és nagyszerű kezdeményezés sokaknak kínáljon maradandó hitbeli és vers-élményeket, a VersIma összefonódásának értelmében.

Személyes főhajtásom. Bizonyára sokan vagyunk, akik akár Pilinszky, akár más író, költő, alkotó, tudós, tanár személyiségének közvetlen találkozás-élményét kaphattuk útravalóul, s őrizzük évtizedeken át. A ‘70-es évek elején nekem is volt több alkalommal feledhetetlen találkozásom vele. Ez motiválta tiszteletadásaim megírását. A Confessio református kulturális szemle 2021/3. számában Református szemmel Pilinszky Jánosról, a katolikus költő-bölcselőről címmel. A Miskolci Keresztyén Szemle 2021/3. számának Egyház és Kultúra rovatában Református tiszteletadás a katolikus költő-bölcselőnek címmel bővebb miniesszével.

Kép: kozterkep.hu/mapublic

A Felvidék.ma hírportálon több cikkben elemeztem Pilinszky és a református európai szellem és művészettörténet néhány kiemelkedő alakjáról megfogalmazott gondolatait (Különös csoda: korok fölötti szinkronban egymással – Pilinszky és Kálvin; Pilinszky és a protestánsok – Lucas Cranach, az idősebb; A kulturális amnézia ellen  – a személyiség reformációjáért – Pilinszky és Rembrandt; Felüdít az örök forrás tiszta vize – Pilinszky és Bach; Vincent van Gogh és Pilinszky János találkozásai”).

Közös nemzeti Pilinszky örökségünkben picinyke kvarckristályokként ott lehetnek személyes emlékeim is. Köszönöm ezt őneki és a hasonlóan rezonáló lelkeket egymáshoz vezető Úristen Szent Lelkének, aki mindent oly szépen intézett. Pilinszky egy bennem élő szavával és mozdulatával lapozgatom újra és újra köteteit. Utolsó találkozásunk végén felemelte cigarettát tartó, finoman meg-megrezdülő kezét, s ennyit szólt: „Aljosa!”. Utalva közös írókedvencünk, Dosztojevszkij regényfigurájára, az alázat és a hit emberére… Pilinszkyt mindkettő mozgatta, éltette…

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma