Áldozati liturgia bemutatása, az oltárnál Orosch János érsek (Fotó: Zilizi Kristóf)

November 20-án, szombaton, idén 38. alkalommal került megrendezésre a november 13-a és 21-e közötti Nagyszombati Könnyező Szűzanya kilencedje keretében a magyar zarándoklat. Ez alkalommal a megszokottól jóval kevesebben voltak a járványhelyzet miatt, de otthonról élőben követhették a szlovák köztelevízió 2-es csatornáján és lélekben bekapcsolódhattak a hívek a fél tizenkettőkor kezdődő magyar szentmisébe.

Helyszínül a Szent Miklós-exfőkatedrális szolgált, mely 287 éven át Magyarország főtemploma volt. Az ünnepi bevonulás után elénekelték a Lorettói litániát a bacsfa-szentantali templomi kórus vezetésével, orgonán kísért Schranko László, a Mária-zarándokhely plébánosa. Ezt követően elimádkozták a Nagyszombati Könnyező Szűzanyát megszólító fohászt.

Orosch János nagyszombati érsek, a magyar zarándoklat főcelebránsa bevezetőjében az 1710-es nagyszombati pestisjárványról szólt. November 21-én, Szűz Mária bemutatása ünnepén a buzgón imádkozó hívek a Szűzanya kegyképét hordozták végig Nagyszombat utcáin, s csodálatos módon az addig pusztító járvány elmúlt.

Elnyerve Szent József segítségét az imádságok és jócselekedetek során, lehetőségünk van megnyugvásra találunk Szent József-évében. Az ő hívására fedezzük fel az Atyához fűződő gyermeki kapcsolatunkat, alakítsuk életünket Isten akarata szerint. Utalt Ferenc pápa „Patris corde“, azaz „Atyai szívvel“ címen tavaly kiadott enciklikájára, mellyel meg is hirdette az idén december 8-ig tartó Szent József-évet. Az enciklika annak apropóján is került kiadásra, hogy Szent Józsefet 150 éve nevezték ki egyházunk védőszentjévé. A 2021-es novéna központi személye a Szűzanya mellett a jegyese, Szent József, Jézus Krisztus nevelőatyja.

Ünnepi bevonulás (Fotó: Zilizi Kristóf)

János érsek köszöntötte az állandó diakónus urat, Olgyay Csabát Dunaszerdahelyről; Tóth László kanonokot és Kiss Róbert kanonok-vikárius urakat; a kispapokat, ministránsokat, a Szent György és Budapestről érkezett Szent István Lovagrendek megjelent tagjait, a jelen lévő Mária-tisztelő zarándokokat és a híveket a televízió képernyői előtt.

Az evangéliumot Olgyay Csaba olvasta fel. Jézus a népsokaságot tanította. Anyja és rokonai odalátogattak, mert beszélni akartak vele. Valaki erre szóvá tette neki: anyád és rokonaid várnak rád. Ő erre kitárta karját, mondván: kik az én anyám és rokonaim, majd tanítványai felé mutatott ezekkel a szavakkal: ők az én anyám és rokonaim, akik teljesítik atyám akaratát.

Szentbeszédet Tóth László kanonok mondott. Mindnyájunknak vannak vágyai, tervei, de olykor Isten közbeszól, s nekünk figyelembe kell vennünk ezt. Sosem kényszerít minket, mondhatunk neki igent is, de nemet is. Rábólintani Isten akaratára néha nehéz, az emberek ezért szívesen letérnek az ő útjáról. Szent József ellenben elfogadta a neki szánt küldetést: felnevelni Jézust, Isten fiát.

Nagy Sándor apja, Macedóniai Fülöp halálakor a gyászbeszédet tartó görög bölcs szóvirágok helyett mindössze ennyit mondott a ravatalnál: „azt mondom rólad, Te atyja voltál Nagy Sándornak“. Szent Józsefről szólva elmondhatjuk, hogy Krisztus gondviselő oltalmazója volt. Egy kisgyerek számára Krisztus Urunk még csak Jézuska, a nagyobbak számára ő a názáreti utcákon szaladgáló fiú, a serdülőknek fiatal ács, a felnőtteknek Isten fia, a Megváltó.

Jó keresztény családokban a gyerekeknek esélyük van jó emberekké és keresztényekké válniuk. Ahol jelen van a türelem, megbékélés, alázat és jóság, elképzelhetetlen, hogy a gyerekből ne legyen hasonló életmódot folytató felnőtt ember.

A fiatalokat, ha meg akarjuk tanítani a hitre, nem elég, ha megtanulnak néhány imát, hittanra járnak, de még csak az sem, ha templomba. A családban kell olyan légkört kialakítani, ahol a fiatalok elsajátíthatják az Istennel való kapcsolatot. Meg kell becsülnünk a Krisztus gondviselő oltalmazójából, Szent Józsefből áradó fényt. Az odairányít minket Krisztushoz, Isten fiához.

Fotó: Új Krisztina

Mivel a a bazilika főoltárán a Könnyező Szűzanya látható, erről is szólt Tóth László kanonok néhány gondolatot. Valamikor Dáriusz király udvarában három udvarbéli ember versenyzett, melyikük bölcsebb. A kérdés ez volt: mi erős? Erős a bor, mondta az első, mert könnyen elhomályosítja az ember gondolatait, cselekedeteit, olykor megtöri a barátságokat is, s esetleg fegyverhez is nyúl általa, aki issza. Erősebb a király, mondta a másik, mert ő mindenki felett ítéletet mond. A halálba küldi azokat is, akik a szőlőt művelték. Még erősebbek az anyák, vélte a harmadik, hiszen a gyermekeik apjai a férfiak, akik a szőlőt ültetik, s akik isszák a bort, mind anyjuk gyermekei, s ez alól a király sem kivétel, hiszen anyja akarata ellenére ő sem mer cselekedni. A Könnyező Szűz Mária és Szent József oltalmát kérjük, mert mindketten a mi közbenjáróink Mennyei Atyánknál.

Befejezésül egy ismeretlen költő versét idézte az ünnepi szónok: „Isten kezét csak megfogni szabad, elereszteni vétek, ellökni átok, az egymásba simuló kezek tartják össze az eget és a világot.“

A szentmise befejező áldása előtt sor került az Orosch János által 2007-ben alapított Szent Erzsébet rózsája díjak átadására. A díjazottakat Kiss Róbert nagyszombati vikárius, kanonok, komáromi esperesplébános méltatta. Idén a komáromi Szabó Katalin, mások mellett a Mária Rádióban végzett önkéntes munkájáért, betegek ápolásáért, valamint a dercsikai Kardos házaspár, Ferenc és Gertrúd kapták, akik a templomi sekrestyés szolgálatot látják el több éve.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)