Négyszázharminc évvel ezelőtt, 1592. március 28-án született a morvaországi Magyarbródon Jan Amos Komensky, cseh pedagógus, író, a csehmorva testvérek felekezetének híve és utolsó püspöke. A nagy pedagógusreformert a világ Johannes Amos Comenius néven ismeri.

Comenius hosszabb időt töltött a lengyelországi Lesnóban, Angliában, valamint Poroszországban is megfordult. 1650 és 1654 között Lorántffy Zsuzsanna meghívására a sárospataki iskola tanára és újjászervezője.

A pedagógiai munkásságának fontos mérföldköve is Sárospatakhoz köti. Itt írta a szemléltető oktatás úttörő kézikönyvét, az Orbis sensualium pictust (A látható világ képekben).

Emellett itt született a nyolc iskolai drámát tartalmazó Schola Ludus kötete. Külön kötetben foglalkozott a magyar iskolaügy bírálatával és annak reformjával.  Ugyancsak Sárospatakon dolgozta ki a hétosztályú iskola (Schola pansophica) tervét, amelyben kora legáltalánosabb ismereteit kívánta tanítani.

Tevékenysége szempontjából négy bőséges esztendőt követően visszatért Lesnóba, majd továbbállt Amszterdamba. 1670. november 15-én itt huny el.

Munkásságával megalapozta a tudományos pedagógia alapjait. Az oktatási munka megszervezésére vonatkozó nézeteivel, például a tanítási év, tanítási óra, osztályrendszer kialakítása, az iskolai oktatás mai szervezetének megalapozója.

Az általános, mindenkire kiterjedő népoktatás nagy úttörője volt. Munkásságának alapvető gondolata a panszófia, a természetről és az emberről szerzett tudományos ismeretek enciklopédiája. Az enciklopédizmus gondolatát az iskolai nevelés sokoldalúságának megvalósításával pedagógiai téren is alkalmazta.

Comenius meggyőződéssel hitte, hogy a társadalom jobbítható, ha megfelelő erkölcsi elvek mentén nevelik az ifjúságot. Kiemelten fontosnak tartotta, hogy a nevelést hamar el kell kezdeni. Látta korának rendkívül lesújtó állapotát, és a harmincéves háborúban saját szemével győződhetett meg arról, hogy mire képes az önmagából kivetkőzött emberi természet.

Ugyanakkor meggyőződéssel vallotta, hogy az embereket a helyes neveléssel jó irányba lehet befolyásolni.

Comenius az iskolakoncepciójában nagy hangsúlyt helyez a 3×6 éves időbeosztásra. A tanév ebben a rendszerben az ősz elején kezdődik és tavasszal ér véget.

A kisgyermekek 6–12 éves korig az ún. népi iskolában tanulnak. A legfontosabb tantárgyak: olvasás, írás, számolás, mértan, éneklés, hittani ismeretek. Ezek mellett tanulnának történelmet, földrajzot, természeti ismereteket, idegen nyelvet, és elsajátítanák a világi mesterségek néhány alapfogását is. 12–18 éves korban az „arra érdemesek” a latin iskolában vagy más néven gimnáziumban (Panszofikus iskola) folytatnák a tanulást, ahol magasabb szinten folytatnák a népi iskolákban is megkezdett tantárgyak elsajátítását, de itt már nagy hangsúly van a nyelvtanuláson is, különösen az abban a korban legfontosabb nyelvnek számító latin nyelv tanulásán. 18–24 éves korban a legkiválóbb tanulók az akadémiákon folytathatnák a szaktudományos ismeretszerzést.

Comenius születésének évfordulója tiszteletére 1955 óta tartják március 28-án Csehországban és Szlovákiában a pedagógusnapot. Mindamellett a pedagógusok nemzetközi világnapja is ismert. Ezt 1994-ben fogadta el az Unesco, s napja október 5-én van.

A mai naphoz kacsolódva Felvidék-szerte köszöntik a magyar tanintézmények pedagógusközösségét is.

(Forrás: minedu.sk; arcanum.com; wikipedia)

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)