Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

Magyarországi részképzés határon túli magyar hallgatók részére

PrintFriendly and PDF

2018. 11. 28. - 2019. 02. 28.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni. A részképzések biztosításával az EMMI lehetőséget nyújt a határon túli magyar hallgatóknak a magyar nyelven elsajátítható tudásmennyiség kiszélesítéséhez, a tudományos, kutatói tevékenységük folytatásához, illetve elősegíti az anyaországgal folytatott intenzív oktatási-szakmai kapcsolattartást.

Jogszabályi háttér:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdése és 80. § (4) bekezdése, illetve a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26. és 26/A §-ai, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. (továbbiakban: Kedvezménytörvény) 1. §-a alapján a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló horvát, román, szlovák, szerb és ukrán állampolgárságú személyek nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott részképzésben vehetnek részt, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és által meghirdetett pályázaton a részképzés időtartamára miniszteri ösztöndíjat nyernek el.

Milyen képzésekben vehetnek részt a miniszteri ösztöndíjas részképzős határon túli magyar hallgatók?

A Kedvezménytörvény hatálya alatt álló horvát, román, szerb, szlovák és ukrán állampolgárságú személyek a magyarországi felsőoktatási intézményekben kizárólag nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzésben vehetnek részt miniszteri ösztöndíjas részképzésben.

Mely régiókból érkezhetnek miniszteri ösztöndíjas részképzős határon túli magyar hallgatók?

A 2018/20119-es tanév tavaszi félévére az EMMI és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) az erdélyi (romániai), a felvidéki (szlovákiai), horvátországi, kárpátaljai (ukrajnai) és vajdasági (szerbiai) magyar nemzetiségű, valamely szülőföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók részére hirdetett meg magyarországi részképzésre vonatkozó pályázatokat.

A részképzéses miniszteri ösztöndíjak odaítélésének menete

A határon túli magyar hallgatók az EMMI és az ELTE közös pályázati kiírásai alapján vehetnek részt miniszteri ösztöndíjasként részképzésben, vagyis azok, akik nem nyerik el pályázati úton a részképzésükre a miniszteri ösztöndíjat, azok csak önköltséges formában vehetnek részt magyarországi részképzésben.

A pályázatokról a döntést a regionális (erdélyi, szlovákiai, horvátországi, kárpátaljai és vajdasági) magyar előértékelő bizottságok előzetes javaslatai, az Értékelő Bizottság (melynek összetétele megtekinthető a pályázati kiírásokban) javaslatának figyelembe vételével az emberi erőforrások minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, erről hivatalos levélben tájékoztatja az érintett magyarországi felsőoktatási intézmények rektorait.

A befogadó nyilatkozat

A határon túli magyar hallgatók pályázatainak benyújtási feltétele a helyi honlapokról (Felvidéken www.szakc.sk és www.diakhalozat.sk, Erdélyben www.kmei.ro, Vajdaságban www.cmh.org.rs, Horvátországban www.hmdk.hr és Kárpátalján www.genius-ja.uz.ua) letölthető formátumú befogadó nyilatkozat előzetes beszerzése.

A befogadó nyilatkozat letölthető ITT. 

Fontos változás a korábbi pályázati kiírásokhoz képest, hogy a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében csak az állami vagy egyházi fenntartású magyarországi felsőoktatási intézmények fogadhatnak magyar állami ösztöndíjas / államilag támogatott, nappali munkarendű alap-, osztatlan vagy mesterképzésükre miniszteri ösztöndíjas határon túli magyar hallgatókat!

A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmány osztálya (vagy ennek hiányában a kar dékáni hivatala /karral nem rendelkező felsőoktatási intézmény esetében a rektori hivatal, illetve az ezeknek megfeleltethető hivatali szervezet/ aláírással és pecséttel hitelesíti. E befogadó nyilatkozatnak a magyarországi felsőoktatási intézmény részéről történő hiteles kiadása jelen tájékoztatóban foglaltak ismeretét és tudomásulvételét jelenti, célja pedig részben az is, hogy a befogadó felsőoktatási intézmény előzetesen is számolhasson, tervezhessen az odaérkező határon túli magyar hallgatók maximális létszámú fogadásával. A befogadó nyilatkozat kiállítására a magyarországi felsőoktatási intézmények jogosultak, azonban azt tanulmányi vagy bármely más ok miatt indoklás nélkül megtagadhatják.

Tekintettel arra, hogy az EMMI részéről előirányzott részképzéses ösztöndíjak (hónapszámok) mennyisége korlátos, ezért a pályázatokon történő túljelentkezés esetén nem minden olyan hallgató kap miniszteri ösztöndíjat, akik részére a magyarországi felsőoktatási intézmény kiállította a befogadó nyilatkozatot, viszont az nem fordulhat elő, hogy több hallgató kapjon ösztöndíjat az adott egyetemre/főiskolára, mint ahány határon túli hallgatónak előzetesen kiállították a nyilatkozatot. Erre tekintettel célszerű feljegyezni, listába foglalni a kiállított befogadó nyilatkozatokat, illetve összegezni az ezeken szereplő, a pályázó által igényelt részképzéses hónapok mennyiségét, mivel ezek alapján kalkulálható a későbbiekben az egyetem/főiskola által kifizetendő ösztöndíj mértéke, esetlegesen az igényelt diákotthoni férőhelyek száma.

A befogadó nyilatkozat aláíratása, hitelesítése a pályázó feladata, de tekintettel a pályázóknak és a befogadó egyetemek/főiskolák gyakran nagy földrajzi távolságára, ezúton is kérjük a befogadó egyetemek/főiskolák tisztelt illetékes munkatársait, hogy lehetőségeik szerint segítsék a hallgatókat a befogadó nyilatkozat beszerzésében. A pályázat(ok) lebonyolítói ezen okok miatt a pályázók részére telefaxon, szkennelve  elküldött befogadó nyilatkozatokat is elfogadják.

Miniszteri ösztöndíj

A miniszteri ösztöndíj folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény látja el.

Az ösztöndíjat elnyerő pályázó  részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114.D. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 34 %-a. (Az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege a 2018. évben 119.000,- forint, ennek alapján a részképzésben résztvevők havi miniszteri ösztöndíja ennek 34 %-a, azaz a 2018. évben 40.460,- Ft/hó. Fontos, hogy részükre ezen ösztöndíjon kívül más pénzbeli juttatást nem kell folyósítani (ellentétben a teljes képzésre érkező határon túli miniszteri ösztöndíjasokkal)!

A részképzések finanszírozása

A miniszteri ösztöndíjak és a képzési normatíva összegét az EMMI biztosítja a részképzéses hallgatók után, az igénybe vett részképzéses időtartammal arányos mértékben. A hatályos felsőoktatási jogszabályok és az alkalmazott gyakorlat alapján a részképzésben résztvevő miniszteri ösztöndíjasok fogadására a 2018. költségvetési évre – a megelőző évek adatai alapján – az EMMI a hallgatói normatívához hasonlóan előzetesen (az év elején a hallgatói ösztöndíj-támogatás megállapításához rendelkezésre álló normatíva részeként) átadta a felsőoktatási intézményeknek a miniszteri ösztöndíjak előkalkulált (tervezett) összegét. A ténylegesen kifizetett miniszteri ösztöndíjak, vagyis a részképzősök számára folyósított hallgatói normatíva 340 %-ának időarányos része a költségvetési év végén számolható el (2019. februárjában). Az elszámolás során lehetnek olyan egyetemek/felsőoktatási intézmények, melyek az előzetesen átadott összeget nem használják fel (kevesebb a tényleges kifizetés), ebben az esetben a fennmaradó összeg visszakerül a tárcához. Abban az esetben, ha több részképzős hallgató érkezik, mint az előre tervezett hónapszám szerint átadásra került, akkor a hiányzó összeg az utólagos elszámolást követően kerül kiegyenlítésre az intézmény részére.

Hasonló formában történik a képzési normatíva időarányos részének finanszírozása is.

Diákigazolvány

A részképzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók jogosultak diákigazolványra, a hallgatók fogadásához kapcsolódóan a fogadó egyetemnek/főiskolának meg kell igényelnie részükre az ideiglenes diákigazolványt.

Kollégiumi elhelyezés

A részképzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók jogosultak diákotthoni (kollégiumi) elhelyezésre. A budapesti, debreceni, pécsi és szegedi felsőoktatási intézményekbe érkező részképzős hallgatók részére az ELTE Márton Áron Szakkollégiuma (MÁSZ) kollégiumai biztosítanak elhelyezést A vidéki kollégiumok esetében a férőhelyek száma korlátozott.

Elérhetőségek:

ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Osztálya Budapesti tel.: +36 1 411-6500/2199 ; e-mail: aliszpahity.aurel@oktig.elte.hu

ELTE Szegedi Márton Áron Kollégium és Szakkollégiuma: tel.:+36 62 452-141; e-mail: kanyari@kancellaria.elt.hu, tama@caesar.elte.hu

ELTE Debreceni Márton Áron Kollégium és Szakkollégiuma: tel.: +36 52 536-722; e-mail: masz@unideb.hu

ELTE Pécsi Márton Áron Kollégium és Szakkollégiuma: tel.: +36 72 251-637; e-mail: vazsonyi_otto@masz.pte.hu, javor_rebeka@masz.pte.hu

Ösztöndíjszerződés

Az ELTE szerződést köt személyenként a miniszteri ösztöndíjasokkal. Az ELTE a miniszteri ösztöndíjas hallgatókkal személyenként megkötött szerződésben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.

További információk

Amennyiben az ösztöndíjas hallgatókkal kapcsolatban további kérdések merülnének fel, kérjük Önöket, hogy közvetlenül forduljanak az EMMI illetékes szervezeti egységének, a Felsőoktatási Képzési Főosztály illetékes munkatársaihoz (tel.: 06-1-795-4198; e-mail: laszlo.benked@emmi.gov.hu), illetve a felsőoktatási intézmények számára adminisztratív segítséget nyújtó az ELTE Oktatási Igazgatóság budapesti Külhoni Pályázatok Osztálya (tel.: +36 1 411-6500/2199 ; e-mail: aliszpahity.aurel@oktig.elte.hu).

 

Részletek

Kezdés:
2018. 11. 28.
Vége:
2019. 02. 28.
Esemény Category:
MEGOSZTÁS