Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

NKA szakmai – művészeti program támogatása

PrintFriendly and PDF

2018. 08. 24. - 2018. 09. 21.

Iskolai keretek közt alapítandó vagy már működő kórusok részére a 2018/2019-es tanévben megvalósuló szakmai-művészeti programok támogatása. Jelentkezési határidő szeptember 21-e.

Pályázat kiírója (támogató): Az Emberi Erőforrások Minisztériuma iskolai kórusok alapítására és a meglévők munkájának támogatására pályázati felhívást tesz közzé.

Pályázati cél: A 2018/2019-es tanévben alakuló új iskolai kórusok programjainak támogatása azokban az intézményekben, ahol jelenleg még nem működik énekkar, illetve a szakmailag már bizonyított együttesek által megvalósítandó szakmai-művészeti programok támogatása.

Pályázati feltételek: a pályázó a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban: NKA) portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. számú melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/5/7 Hangszercsere Program előirányzat 1. Hangszercsere programmal összefüggő köznevelési feladatok támogatása részfeladata

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 128 520 000,-Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kiíró nem írja elő.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati cél megvalósításának és felhasználásának időtartama: 2018. augusztus 21 – 2019. június 30.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati kiírásnak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET) portálján történő megjelenésétől számított 35 naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2018. szeptember 21.

Finanszírozás módja: A támogatás folyósítására egy vagy több részletben kerülhet sor támogatási előleg címén, a kedvezményezett által benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv alapján. A támogatási előleg folyósítására a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.

Értesítés:

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (továbbiakban: EMET NKAI) a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a támogatási döntésről.

Szerződéskötés:

A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott pályázó a szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. §-a a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető szerződés.

Jogorvoslat:

A pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője, vagy a kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. Az NKAI megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításról.

Az EMET NKAI -ha a kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.

A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

További részletek ITT. 

Részletek

Kezdés:
2018. 08. 24.
Vége:
2018. 09. 21.
Esemény Category:
MEGOSZTÁS