iskolasok02

A szlovákiai alapiskolákban január 15-én kezdődik és február 15-ig tart az alapiskolai beiratkozási időszak. A „felvételi beszélgetések“ előtt (amelyek a négy komáromi magyar tanítási nyelvű alapiskolában egyidőben, azaz január 17-én és 18-án 13-tól 17 óráig, a további helységekben pedig e hónap vége felé zajlanak) …

… megkérdeztük néhány komáromi járásbeli alapiskola igazgatóját, hogy miért javasolják a magyar nemzetiségű szülőknek illetve óvodásoknak az anyanyelven folyó oktatást, s azon belül éppen az általuk irányított intézményt?

Fekete Zoltán, a Komáromi Munka Utcai AI igazgatója:
“Az ember önazonossága a múltban gyökerezik. Az anyanyelven keresztül a család és az iskola együtt adják át sok ezredéves örökségünket a következő nemzedéknek. Csak egy nyelvet lehet tökéletesen elsajátítani — az anyanyelvet, amely központi szerepet játszik a gondolkodás fejlesztésében. Nobel-díjasaink, tudósaink sikerének egyik kulcsa valószínűleg magában a magyar nyelvben rejlik. Az idegen tanítási nyelvű iskolát látogató tanulóban általában a kívánt kétnyelvűség helyett a kevertnyelvűség alakul ki. Most, hogy megnyíltak a határok, igazán nem kell tartanunk attól, hogy gyermekeink hátrányos helyzetből indulnak, sőt, tanulóink ott folytathatják tanulmányaikat, ahol az a számukra legmegfelelőbb. Valljuk, hogy minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.
A Munka Utcai Alapiskola nagy gondot fordít a tehetségek ápolására. Iskolánk hagyja tanítóit szabadon kibontakozni, különféle módszereket alkalmazni, cserébe csak egyet követel: a feltétel nélküli tudást. Nem csak a tudás bővítése iskolánk feladata, hanem az egész személyiség fejlesztése. Intézményünkben a lehetőségek tárháza óriási. Számos szakkör (például számítástechnika, sport- és drámajátékok, zsonglőrködés, lábtoll-labda, úszás saját tanmedencénkben) közül is választhatnak. Sokféle rendezvényen (például tökfesztivál, tánc- és játszóházak, néprajzi kiállítások, karácsonyváró, jelmezbál, Földköznapok Tarka Délután) szórakozhatnak-okosodhatnak. Iskolánk bátran felveszi a versenyt bármelyik állami nyelvű iskolával, s több ízben közülük a legeredményesebbet maga mögé utasítja”.

Vörös Mária, a Komáromi Jókai Mór AI igazgatónője:
“Az anyanyelv és az anyanyelven való kommunikáció rendkívül fontos az ember életében. Helyesen olvasni, írni, beszélni az alapiskolában 9 évfolyamon keresztül tanulnak a gyerekek. Sőt, a tudatos, igényes anyanyelvű ismeretszerzést, annak alkalmazását folytatják a középiskolákban is.
Intézményünk városunkban egyedüliként alkalmazza az egésznapos, iskolaotthonos szervezési formát. Az első évfolyamban az írás, olvasás alapjainak elsajátítására több időt, több gyakorlási lehetőséget biztosítunk. Tanulóink hétközben nem viszik haza az iskolatáskát, a délután során készülnek fel a másnapi tanórákra, mivel minden gyermek látogatja a napközi otthont. Vekerdy Tamás, neves gyermekpszichológussal együtt valljuk, hogy a tanulás az iskola és a gyerek közös dolga. A felső tagozaton képzett szaktanárokkal készítjük fel a tanulókat a továbbtanulásra. Tehetséges növendékeink minden évben sikeresen szerepelnek a tantárgyi és művészeti versenyeken. Iskolánk fő irányvonala a színvonalas anyanyelvi oktatás mellett a vizuális (képzőművészeti), ének-zenei, tánc- és előadóművészetre való nevelés. Szakkörök széles választékát kínáljuk az informatika, az anyanyelv, a természettudományok, a testnevelés, a művészetek, a környezetvédelem terén. Pedagógusaink havi egy alkalommal előkészítő foglalkozásokat tartanak a leendő elsősöknek. A Selye János Egyetem gyakorlóiskolájaként leendő pedagógusok készülnek nálunk hivatásuk gyakorlására.”.

Madarász Róbert, a Komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatója:
„Tudás alapú társadalomban élünk. Bizonyított tény, hogy az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja az anyanyelven történő tanulás. Mivel a magyar iskolában a szlovák nyelv mellett idegen nyelvet is elsajátíthatnak, az itt tanuló diákok olyan többletet kapnak szlovák iskolát látogató társaikhoz képest, amelyből egész életükben profitálhatnak. Nem lényegtelen szempont az iskolaválasztásnál az sem, hogy gyermekeink a közösségünkért tenni tudó és tenni akaró magyarok maradjanak! Hogy ne csak értsék Petőfit, Aranyt, Radnótit, hanem érezzék is! Ne csak értsék nagyszüleik nyelvét, hanem műveljék is!
Keresztény szellemiségű magyar intézményünk értékrenddel felruházott egyént nevel, szilárd fundamentumot nyújt és a kölcsönös tiszteletet hangsúlyozza. Családias légkörű iskolánkban segítséget tudunk nyújtani az ilyen értékrendet kereső és igénylő szülőknek, hogy gyermekeik színvonalas oktatásban részesüljenek. Már az 1. évfolyamtól idegen nyelvet tanulhatnak, elsajátíthatják a keresztény értékrend alapjait. Célunk, hogy felismerjék a minden emberben ott rejlő tehetséget, s fizikai, erkölcsi és szellemi képességeiket harmonikusan tudják kibontakoztatni, elsajátítsák a teljesebb felelősségérzetet, megtanuljanak helyesen élni a szabadsággal, és tevékenyen részt tudjanak venni a társadalmi életben, hogy boldog és kiegyensúlyozott emberekké váljanak. Iskolánkban nem a versenyszellemet, hanem az egymást segítő magatartást helyezzük előnybe.”.

Csintalan Zsuzsanna, a Komáromi Eötvös Utcai AI igazgatónője:
“Miként a család, az óvoda, úgy az iskola is meghatározó a kisgyermek érzelmi és értelmi fejlődésében. Ebben a folyamatban lényegi kérdés a kommunikáció nyelve. Az összefüggések megértése, a gondolkodás fejlesztése anyanyelven, az otthon beszélt nyelven lehetséges csupán ! Az anyanyelvű oktatás a leghatékonyabb, bizonyítják ezt világhírű Nobel-díjas tudósaink, akik alapfokon anyanyelvi képzést kaptak.
Olyan lehetőséget kínálunk a tanulás segítésére, az ismeretek befogadására diákjainknak, amely korszerű és gyermekközpontú. Kiválóan felszerelt három tantermes informatikai részlegünk a multimédia teremmel, valamint felújított tantermeink biztosítják a leghatékonyabb oktatási módszerek alkalmazását. Az elmúlt években oktatásunk minőségi színvonalát az EU eTwinning pályázatán a pedagógiai innováció kategóriában az előkelő 2. hellyel díjazta 15 000 benevezett iskola közül. 2006-ban elnyertük az European Schoolnet eLearning Awards Vanerum díját 30 ország iskolái közül. Az amerikai Oracle cég Education Foundation nevű szervezete által meghirdetett ThinkQuest webprogramozói verseny magyarországi fordulójának első helyezettjei lettünk. Az újszerű oktatási formák, a digitális tananyagok nálunk már szerves részévé váltak a tanításnak az Eötvösön tanuló diákok legnagyobb örömére. Mindemellett a műveltségi versenyeken szereplő diákjaink is kimagasló országos sikereikkel évről évre öregbítik iskolánk jó hírnevét.”

Kucsera Erazmus, a Gútai II. Rákóczi Ferenc AI igazgatója:
“Az anyanyelv egyfajta biztonságérzetet ad a gyors beilleszkedéshez. A gyermek a biztos és tartós tudás alapjait csak anyanyelvén sajátíthatja el, amelyre később az évek folyamán lehet építeni. Napjainkban, amikor a tudás felértékelődik, a magyar iskola képes állni a versenyt a többi iskolával, mert a tudáson kívül a kultúrát, a hagyományokat, a gyökerek ápolását, a megmaradáshoz szükséges akaratot is gyermekeinkbe plántálja. Iskolánk idén ünnepli fennállásának 80. évfordulóját. Célunk a gyermek képességeinek, adottságainak és világának kiteljesedése az iskolán belül és azon kívül is. Immár 5 éve, hogy iskolánk felvette II. Rákóczi Ferenc nevét, akinek a szellemiségében folyik az oktatás intézményünkben. A kötelező tanmeneten kívül már a 2. évfolyamtól kezdődően idegen nyelveket (angol, német) és számítástechnikát is tanulhatnak diákjaink. A felső tagozaton második éve differenciált tehetséggondozás folyik. Diákjaink kiválóan szerepelnek a járási, kerületi, országos sőt nemzetközi szinten rendezett tantárgyi, sport- és kulturális versenyeken, öregbítve ezzel iskolánk jó hírnevét. A jól felszerelt számítástechnikai tanterem mellett a mai kor egyik legmodernebb oktatási berendezésével is rendelkezünk – az interaktív táblával, mely korlátlan lehetőségeket biztosít az oktatásban. Iskolánkon nagy figyelmet fordítunk a diákok szabadidejének hasznos eltöltésére is — 17 szakkör keretén belül”.

Csütörtökiné N. Erzsébet, a Gútai Corvin Mátyás Alapiskola igazgatója:
“Anyanyelvünk önmagunk meghatározására szolgál, és számunkra a nemzeti összetartozás, megmaradás pillére. Elsajátítása jogunk és kötelességünk. Híres költőink, művészeink, tudósaink nyelvét kaptuk örökségül, hozzá egy gazdag nemzeti kultúrát. Magyar iskolába íratással biztosíthatjuk ennek a mérhetetlen gazdagságnak az átadását. Az anyanyelvi iskola szilárdabb tartást, határozottabb jellemet, kifinomultabb szeretetet tud formálni. Ma a világ – benne Európa – csábításainak áradatában még nagyobb szükség van iskoláinkra, ahol az egyén és a közösség a jövőt formálja. Csak az anyanyelv tökéletes elsajátítása után készült fel a gyermek az idegen nyelvek módszeres elsajátítására, hiszen az anyanyelv ezt megalapozta.
Iskolánk nagy hagyományokkal rendelkező intézmény Gúta egyik legszebb részén, minden szempontból jól megközelíthető, biztonságos helyen található. Az elmúlt évek jelentős beruházásai eredményeként az épületeink külseje és belseje megújult, szaktermi, tantermi és számítástechnikai lehetőségeink bővültek. Prioritást kap a nyelvi-kommunikációs képességek, matematikai alapkészségek és a sporttevékenység hatékony fejlesztése. Szakkörök gazdag kínálatából választhatnak tanulóink. A városban egyedülálló az intézményünkben folyó iskolaotthonos oktatás, ami nem zárja ki a szülőket az iskolai felkészítésekből, otthoni foglalkozásokból.

Brath Tibor, a Perbetei MTNY AI igazgatója:
“Comeniusszal az élen több jeles szakember állította, hogy minden gyermek csak a saját anyanyelvén tudja képességei és tudása maximumát nyújtani. Ezért is nyilvánvaló, hogy az anyanyelven folyó oktatást kell csemetéink számára választani! Iskolánkat igyekszünk korunk követelményeinek megfelelően felszerelni – korszerű számítógépparkkal (22 géppel) rendelkezünk, és szakképzett pedagógusaink már a 3. évfolyamtól angol nyelvre is oktatják a gyerekeket. Az ismeretgyarapítás mellett nagy hangsúlyt helyezünk az identitástudat és a készségek fejlesztésére s a szabadidő hasznos eltöltésére is. Többek között sikeresen tevékenykedik két tánccsoportunk és a színjátszókörünk is. Valószínűleg mindez hozzájárul ahhoz, hogy a perbetei szülők gyermekeiket helybeli iskolákba – s ami főként örvendetes: többségében magyar tanítási nyelvűbe – íratják be.”.

Majer Anna, a Nemesócsai Móra Ferenc AI igazgatója:
“Egyértelmű, hogy magyar ajkú, magyarul gondolkodó gyermeknek magyar iskolában van a helye, ahol legkönnyebben el tudja sajátítani az ismereteket. Kilencosztályos intézményünket több tanuló látogatja, mint a helybeli szlovák tannyelvű iskolát, s ez örvendetes. Akárcsak az a tény, hogy az itteni gyermekek javarészét hozzánk íratják be, és csak páran utazgatnak más helységekbe. Hiszen nálunk is mindaz megtalálható, ami más intézményekben. Többek között már az első évfolyamtól kezdve lehetőséget adunk a számítástechnika tanulására, továbbá 5. évfolyamtól angol és német nyelvet választható tantárgyként oktatunk. De említhetem a tantárgyi olimpiákon és szavalóversenyeken elért helyezéseinket is, vagy a sportolási lehetőségeinket (kosárlabda, futball stb.) – tehát nincs miért szégyenkeznünk… Érdemes hozzánk beíratni az óvodásokat!”.

Pinke Ivett, a Naszvadi MTNY Alapiskola igazgatóhelyettese:
„A gyermek számára minden szempontból előnyösebb, ha a saját anyanyelvén gyarapítja ismereteit, ezért az anyanyelvű oktatást ajánlom mindenkinek. Ám iskolánkban nagy hangsúlyt helyezünk az államnyelv és az angol nyelv oktatására is – a mindkét nyelvű társalgási szakkörön belül is. Sajnos, községünkben több magyar ajkú szülő szlovák tannyelvű alapiskolába íratja be a gyermekét, minek következtében e helybeli társintézményt több tanuló látogatja (bár egyforma számú elsőssel rendelkezünk). Szerencsére, a legtöbb gyermeket helybeli iskolába íratják be. Sőt, mivel a szomszédos Ímelyen nem működik magyar alapiskola, onnan is érkeznek hozzánk kisdiákok. Az ő utazási költségeikhez a Rákóczi Szövetség pénzbeli támogatást nyújt. A helybeliek mellett továbbra is szeretettel várjuk őket!”.

Várady Kornélia, a Csallóközaranyosi Kóczán Mór AI igazgatója:
„Az alaptudást minden tanuló a saját anyanyelvén képes legkönnyebben és legalaposabban elsajátítani, ezért nem lehet kérdéses az iskolaválasztás. Intézményünket pedig azért ajánlom főként a helybeli gyermekeknek, mert ha idejárnak, mentesülnek a napi utazgatás fáradalmaitól és a község “vérkeringésének” részeseivé válnak. Sokak számára az is vonzó, hogy sportcentrikus iskolánkban az egészséges életmód elsajátíttatására is nagy hangsúlyt helyezünk. Nálunk január vége felé majd úgy zajlik a beiratkozás, hogy előbb minden óvodást alávetünk a Comenius Intézet DIFER-méréseinek, majd elbeszélgetünk a szülőkkel, és személyesen is jobban megismerkedünk a jövendő elsőseinkkel.”.

Kosár Mónika, a Lakszakállasi AI igazgatója:
„Csak anyanyelvű alapra lehet építeni a későbbi tudást, mert ellenkező esetben a tudásvár ingataggá válik…! Kilencosztályos iskolánk 190 tanulóját és családjukat személyesen jól ismerjük, ezért mindennemű gondot a szülőkkel közösen tudunk megoldani. A helybelieken kívül szilasi, bogyai és gelléri gyermekeket is oktatunk – meghitt, családias légkörben. Vallom, hogy egy kisiskolában is folyhat nívós oktatás, s a tanulóknak semmiben sem kell hiányt szenvedniük… Szeretettel várjuk a jövendő elsőseinket!”

Delta