Szlovákiában nagy sajtóvisszhangot váltottak ki a magyarországi szlovák többségű Pilisszentkereszten történt intézkedések. Az alábbiakban a település polgármesterének közleményét adjuk közre, valamit a Szlovák Házzal kapcsolatos előterjesztését, amelyet kedden jóváhagyott a pilisszentkereszti önkormányzat: A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke – aki a 2006-os önkormányzati választásokon elvesztette a polgármesterségért folytatott versenyt – által jegyzett közlemény a szlovák nemzetiségű lakosok elleni támadásnak állítja be Pilisszentkereszt Önkormányzatának tervezett lépését, mellyel az – törvényi kötelességének eleget téve – a Szlovák Önkormányzat és a 2006-os választásokon megalakult Német Önkormányzat részére egyenlő feltételekkel kívánja biztosítani a két nemzetiségi képviselőtestület működéséhez szükséges elhelyezést. Ennek érdekében mintegy másfélmillió forint összegben felújított a falu középső részén elhelyezkedő, Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola épületéhez kapcsolódó, külön bejáratú összkomfortos helyiségcsoportot, amelyben mindkét nemzetiségi önkormányzat önálló és kizárólagos irodahasználata biztosított. A felújított helyiségcsoport a Szlovák Önkormányzat jelenlegi elhelyezésére szolgáló Szlovák Háztól mintegy 250 méterre, gyalogosan 3 percre található. Azon a helyszínen, amely már két alkalommal szolgált a Szlovák Önkormányzat által szervezett fánkfesztivál helyszínéül, bizonyítván azt, hogy a hely alkalmas az aktív nemzetiségi tevékenységre.

Pilisszentkereszt Község polgármestereként határozottan visszautasítom azokat a vádakat, melyek szerint a tervezett lépés a szlovák nemzetiség elleni fellépés. Az Önkormányzat a szlovák és német gyökerekkel egyaránt rendelkező település valamennyi lakójának érdekében köteles eljárni és a nemzetiségek és a civil lakosság szerveződéseit egyformán köteles támogatni. A Pilisszentkereszt Önkormányzata tulajdonában álló Szlovák Ház 1997-ig Klubkönyvtárként, majd 2000-ig Faluházként az egész település közösségi életét szolgálta. 1997 évtől – az akkori önkormányzat döntése alapján – kapta meg a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat bérleti díj megállapítása nélküli nem kizárólagos használatra, a közüzemi díjak költségeinek önkormányzattal közös viselésével, melyről azonban a határozattal ellentétesen megállapodás sosem köttetett. A ház működésének teljes költségét azóta és jelenleg is Pilisszentkereszt Község Önkormányzata viseli. A jelenleg kizárólagosan a szlovák szervezetek által használt, egyébként komfort nélküli helyiséget nem kizárólagos használattal továbbra is a szlovák szervezetek rendelkezésére áll, a Szlovák Önkormányzatnak az új helyen biztosított kizárólagos használatú irodáján túl. A Szlovák Ház helyiségeit az Önkormányzat nem kívánja sem kizárólagosan használni, sem pedig más – civil vagy egyéb – szervezet használatába adni. A Szlovák Ház a jövőben a települési önkormányzati feladatellátást, valamint a település közösségi céljait fogja szolgálni. Az, hogy a közösségi célú használatnak mennyiben lesz majd a település szlovák jellegét meghatározó, a ház elnevezését igazoló arculata, mennyire vonzza a pilisi régió szlovák lakosságát, nem a nemzetiségi önkormányzati munkának helyet biztosító iroda elhelyezésétől, hanem a szlovák Önkormányzat és a szlovák szervezetek hagyományőrző, kulturális tevékenységének aktivitásától függ.

Pilisszentkereszt Község polgármestereként elhatárolódok attól a magtartástól, amely egyéni érdekek miatt nemzetiségi ellentéteket szít és saját vélt vagy valós jogainak védelme érdekében mások jogainak csorbításától sem riad vissza, úgy tüntetve fel a nemzetiségi önkormányzat új irodába költöztetését, mintha az a falu szlovák lakossága elleni rosszindulatú, diszkriminatív lépés lenne. Nem nevezhető szlovákellenesnek az az önkormányzat – melyben egyébként minden eddigi önkormányzatnál meghatározóbb a szlovák nemzetiségűek aránya – amely:
– ingyenesen biztosítja a helyi és a regionális szlovák szervezetek elhelyezését,
– költségvetését jelentősen megterhelő módon, erején felül gondoskodik a szlovák nemzetiségi óvoda és nyolcosztályos általános iskola fenntartásáról és küzd megmaradásáért,
– az iskola és az óvoda alapító okiratában pótolva az eddigi mulasztást, felveszi azok szlovák nyelvű megnevezését,
– szlovák nyelvtanfolyamot szervez és anyagilag támogat,
– a Szlovák Önkormányzat nyelvvizsga előkészítő tanfolyamát anyagilag támogatja,
– a Szlovák Önkormányzat rendezvényeit anyagilag támogatja, helyet biztosít nekik, dolgozóit rendelkezésre bocsátja,
– a regionális pilisi szlovák civil egyesületben tagként vesz részt és fizeti valamennyi pilisszentkereszti lakos után a tagdíjat,
– segíti újjáéleszteni a szlovák táncokat is bemutató nemzetiségi táncegyüttes működését,
– testvérközségi kapcsolatokat ápol szlovákiai településekkel,
– támogatja a szlovák nyelvű hitélet megerősödését.

Pilisszentkereszt, amelyet múlt nyáron az Önkormányzat támogatásával létrejövő, az „István, a király” című rockopera előadása érdekében történő összefogásáról ismertek meg a közeli és távolabbi települések, a helyi és országos sajtó, sajnálatos módon most méltatlanul és igazságtalanul került ismét a figyelem középpontjába. A településen továbbra sincsenek nemzetiségi ellentétek, az egyéni érdekek és helyi hatalmi törekvések lettek közösségi érdekként feltüntetve és felerősítve. A falu fejlődése érdekében nem a helyi elhelyezési ügyek országos, sőt nemzetközi politikai szintre emelésére, hanem konstruktív együttműködésre és egymás kölcsönös elfogadására, megbecsülésére van szükség.

Pilisszentkereszt, 2008. március 23.
Lendvai József polgármester

Kétnyelvű fejléc

A polgármester előterjesztése a Szlovák Házzal kapcsolatban, melyet kedden jóváhagyott a pilisszentkereszti önkormányzat:

10./Napirend: Szlovák Ház használatának szabályozása

Előterjesztő: polgármester
Szám: 36-32/2008.

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő testület a Szlovák Ház (1997-ig Klubkönyvtár, 1997-2000 között Faluház) használatáról korábban több határozatban (89/1997., 69/1999., 6/2000.) intézkedett. Kizárólagos használati joggal használ a ház emeletén egy közös irodát a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat és a Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja. Itt nyert elhelyezést az Országos Szlovák Önkormányzat Regionális Központja és Pilisszentkereszti Szlovákok Szervezete. Az irodát az önkormányzat bérleti díj megállapítása nélkül, a közüzemi díjak közös teherviselésével biztosította (a költségeket 1999 óta az önkormányzat egyedül viseli). Az emeleti klubhelyiségben a határozat szerint az Idősek Klubja működik, gyakorlatban a Pávakör használja. A földszinti nagyterem az önkormányzat tanácsterme. A törvényi szabályozás értelmében az önkormányzat feladata, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatok működéséhez szükséges helyiséget biztosítsa, működésével összefüggő tevékenységében támogassa, úgy, hogy az a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátását ne akadályozza. Önkormányzatunk kötelessége a 2006 októberében alakult Pilisszentkereszti Német Önkormányzat működéséhez szükséges helyiség biztosítása is. A Polgármesteri Hivatal hatósági és önkormányzati feladatellátásához és protokolláris feladatok ellátásához is szükséges a Szlovák Ház valamennyi helyiségének használata, ami a jelenlegi állapotban nem lehetséges. Falunk kevés közösségi térrel rendelkezik ezért szükséges a rendelkezésre álló közösségi terek használatánál az egyes társadalmi szervezetek és egyesületek számára egyenlő jogokat biztosítani.

Ezért az épület használatát, hogy a szükséges és igényelt funkciókat a község házaként elláthassa nyitottabbá kell tenni, meg kell szüntetni a kizárólagosságokat és egyes funkciókat máshol kell elhelyezni. Az állandó és elsődleges önkormányzati feladatellátás és igénybevétel mellett lehetővé kell tenni az alkalmi és időszakos civil felhasználást.

Tavaly elkezdődött és mára befejeződött az iskola melletti, Rákóczi út 12. szám alatti leromlott állapotú szolgálati lakás felújítása és kisebbségi önkormányzati irodaházzá történő kialakítása.

Határozati javaslat:

a.) A Szlovák Ház emeleti klubhelyiségét és földszinti nagytermét, mely az önkormányzat tanácsterme, Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzatok és a község bejegyzett társadalmi szervezetei részére közcélú rendezvényekhez költségtérítés nélkül rendelkezésre bocsátja. Az egyéb társulások, társaságok díjszabás mellett vehetik igénybe. Ennek mértéke: 800,- Ft /óra. A helyiségek használata a Polgármesteri Hivatalban vezetett előjegyzési naptárban történő írásos igénylés alapján történik. Az önkormányzati feladatellátás elsőbbséget élvez a civil felhasználással szemben.
Határidő: 2008. 04. 01.
Felelős: polgármester

b.) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2008. március 31-től a Rákóczi utca 12. szám alatt, az Általános Iskola épületében lévő lakásban biztosít helyet a PNÖ, a PSZÖ és a PSZERKK működéséhez, külön-külön helyiségben közös konyha és fürdőhasználattal. Az épület használatának részleteiről az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodásban állapodik meg. A PSZERKK a közös helyiség használatáról a PSZÖ-vel állapodik meg. A képviselő-testület jelen határozatával a 89/1997. sz.. önkormányzati határozat hatályát veszti.

Határidő: 2008. 04. 01.
Felelős: polgármester

c.) A Szlovák Ház emeleti irodahelyiségének funkciója 2008. április 1-től önkormányzati és civil iroda, elsődlegesen hatósági és önkormányzati feladatok ellátására; valamint protokoll tárgyaló, melyet az önkormányzat mellett a nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek egyaránt térítésmentesen igénybe vehetnek. A képviselő-testület jelen határozatával a 69/1999. sz. önkormányzati határozat hatályát veszti.

Az épületben továbbra is működik:
Pilisszentkereszti Szlovákok Szervezete,
Szlovák Regionális központ,
és a Pávakör .

Határidő: 2008.04.01.
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2008. március 14.

Lendvai József
polgármester

Láttam: Baranyák Szilvia
jegyző