Az utóbbi időben több érdeklődő kérdést kaptunk arra vonatkozólag, hogy örökölhető-e a II. nyugdíjpillérben megtakarított pénzösszeg. Erre válaszként az alábbi összegzéssel szeretnénk reagálni:

Az ügyfelek megtakarításai a II. pillérben akkor öröklődnek, ha az illető személy az ebből származó kifizetések előtt elhalálozik. A Szociális Biztosítóhoz hasonlóan a második pillérből is kifizetik az özvegyi és árvasági nyugdíjakat.

Ha az ügyfél azelőtt hal meg, hogy jogosulttá válna a második pillérből folyósított nyugdíjra, a magánnyugdíjpénztár az összespórolt pénzt nem hagyja meg, és nem is utalja át a Szociális Biztosítóba. Megtakarításai ugyanis öröklődnek. Viszont nem a megszokott hagyatéki eljárásról van szó. Az elhunyt ügyfél utáni megtakarításokra az a közvetlenül jogosult személy nyújthatja be igényét, akit az ügyfél élete során a magánnyugdíjpénztárral kötött szerződésében meghatározott. Amennyiben ezt nem tette meg, úgy a jogosult személy a házastárs, majd a gyerekek, szülők, ill. a legalább egy éve közös háztartásban élő személyek. Ha nincsenek, örökösödési eljárásra kerül sor.

Más a helyzet akkor, ha az ügyfél már a II. pillérből származó nyugdíj folyósítása alatt hal meg. Ekkor a megtakarításai nem öröklődnek. Ez viszont nem azt jelenti, hogy az összespórolt pénz a magánnyugdíjpénztárban marad, vagy hogy a házastárs, ill. gyerekek elesnek az özvegyi és árvasági nyugdíjtól. Ugyanúgy, mint a Szociális Biztosító esetében, a II. pillérből is folyósítják az özvegyi, árvasági nyugdíjakat, mégpedig a törvényben meghatározott feltételek szerint.

Ki folyósítja az özvegyi nyugdíjakat ?

A nyugdíjpénztártag eldöntheti, hogy a teljes megtakarított pénzéért élete végéig életjáradékot vásárol az életbiztosítótól. A jelenlegi törvény szerint ezt akkor teheti meg, ha legalább 15 évig spórolt és elérte a nyugdíjkorhatárt (jelenleg 62 év).
Ha a nyugdíjas ezt követően meghal, a második pillérből származó özvegyi és árvasági nyugdíjakat az életbiztosító fogja folyósítani az örökösöknek. Az első pillérből ezeket a nyugdíjakat a Szociális Biztosító fizeti. A hagyatéki nyugdíjak nagysága az elhunyt személy nyugdíjának összegétől függ, melyre az első és második pillérből jogosult. Az özvegyi nyugdíj összege mindkét esetben az öregségi nyugdíj 60%-a. Az árvasági nyugdíj összege az elhunyt személy nyugdíjának 40%-a.

Az ügyfél viszont úgy is dönthet, hogy nem a teljes megtakarított pénzéből vásárol az életbiztosítótól élete végéig járó életjáradékot. A fennmaradó összeget ez esetben a magánnyugdíjpénztár egyszeri vagy havi részletekben kifizeti neki. Az összegről és a folyósítás időszakáról az ügyfél egyezik meg a magánnyugdíjpénztárral. Feltétel azonban, hogy az életbiztosítóhoz legalább akkora összeg kerül, hogy a pénztártag nyugdíja elérje legalább a mindenkori létminimum 60%-át. Itt is érvényes, hogy a hagyatéki nyugdíjakat az első pillérből a Szociális Biztosító, a második pillérből az életbiztosító fizeti. A nyugdíjszámlán maradt összeget a magánnyugdíjpénztár olyan részletekben fizeti ki az örökösöknek, amilyen feltételekben előtte az ügyféllel megegyezett.

Mikor igényelhetők az özvegyi és árvasági nyugdíjak ?

Özvegyi nyugdíjra az özvegy az első és a második pillérből is jogosult, egy évig a házastárs halálát követően. Amennyiben teljesülnek a törvényben meghatározott feltételek, a hagyatéki nyugdíj ezt követően is folyósítható.

Ha az özvegynek kiskorú gyermekei vannak, az árvasági nyugdíjat a Szociális Biztosító és az életbiztosító a gyermek tanulmányai befejezéséig fizeti, legfeljebb addig, amíg be nem tölti a 26 éves kort. Amennyiben az özvegy elérte a nyugdíjas kort, esetleg rokkant, az özvegyi nyugdíj számára élete végéig jár.

Mikor öröklődik a pénz a II. pillérben?

Ha az illető a nyugdíjkorhatár elérése előtt hal meg.

II. pillér: a megtakarított pénz öröklődik

A magánnyugdíjpénztárban levő saját tőkeszámláján megtakarított összeget az adott személyek a törvényben meghatározott sorrendben öröklik.

I. pillér: özvegyi és árvasági nyugdíj kerül kifizetésre

A Szociális Biztosító kiszámítja a nyugdíjat, és annak 60%-a az özvegyi nyugdíj, a törvény feltételei szerint. Az árvasági nyugdíj a nyugdíj 40%-a, amíg a gyermekek be nem fejezik iskolai tanulmányaikat (legfeljebb 26 éves korukig).

Az illető az után halálozott el, hogy nyugdíjjogosultságra tett szert az I. és II. pillérből is

A. a II. pillérben megtakarított teljes pénzéért élete végéig járó életjáradékot vásárolt.

A hátramaradottak özvegyi és árvasági nyugdíjra jogosultak az I. és a II. pillérből is, a törvényben megszabott feltételek szerint

B. A megtakarított összeg egy részéért

A II. pillérben életjáradékot vásárolt, a fennmaradó összeget megegyezett részletekben a magánnyugdíjpénztár folyósította számára

A Szociális Biztosító és az életbiztosító (II. pillér) fizetik a hagyatéki nyugdíjakat. A magánnyugdíjpénztárnál vezetett számlán maradt kifizetetlen összeg nem öröklődik, a nyugdíjpénztár azt az örökösöknek fizeti ki olyan részletekben, melyekben az ügyféllel előtte megegyezett.