Dokumentum – Előző hírünkben tudósítottunk arról, hogy ma a magyar Országgyűlés nyilatkozatot fogadott el a Szlovák Köztársaságban tapasztalható, magyar vonatkozású, aggodalomra okot adó eseményekkel kapcsolatban. A következőkben teljes terjedelmében ismertetjük a nyilatkozatot.

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata
a Szlovák Köztársaságban tapasztalható, magyar vonatkozású, aggodalomra okot adó eseményekkel kapcsolatban

A Magyar Köztársaság Országgyűlése

 • az európai integráció alapértékei iránti elkötelezettségtől vezettetve,
 • a nemzetek békés egymás mellett élésének szellemében,
 • a közös közép-kelet-európai történelem és jövő szempontjait figyelembe véve,
 • abban a meggyőződésben, hogy a közép-európai térség stabilitásának egyik legfontosabb fundamentuma az emberi és kisebbségi jogok biztosítása,
 • a kétoldalú kapcsolatokban jelentkező vitás kérdések párbeszéd útján történő rendezésének elősegítése céljával,
 • a nemzet határon túl élő részei iránti alkotmányos felelősség tudatában,

a következő nyilatkozatot teszi:

 1. Üdvözli azt a párbeszédet, amelyet a két ország közjogi méltóságai a Magyar-Szlovák Alapszerződésben megfogalmazottak szerint folytatnak a felmerülő vitás kérdések rendezése érdekében. Egyetért azokkal a problémafelvetésekkel és megoldási javaslatokkal, amelyeket a Magyar Köztársaság miniszterelnöke a 2008. november 15-i kétoldalú miniszterelnöki találkozón tárt szlovák partnere elé.
 2. Egyetért az Európai Unió belügyi és igazságügyi biztosának azon álláspontjával, amely szerint a magyar-szlovák kapcsolatok rendezésének alapja a kisebbségi jogok biztosítása a nemzeti, európai és nemzetközi jogi kötelezettségekkel összhangban, valamint az aktív fellépés az Európai Unió alapértékeivel összeegyeztethetetlen megnyilvánulásokkal szemben.
 3. Aggódva figyeli azokat a kisebbségpolitikai vonatkozású eseményeket, valamint a Magyar Köztársasággal és állampolgáraival szembeni politikai és hatósági megnyilvánulásokat, amelyekre az utóbbi időben a Szlovák Köztársaságban sor került.
 4. Határozottan és egyértelműen ellenez minden radikális ideológiát, az ilyen eszméket követő mozgalmakat, az idegengyűlölet, a sovinizmus és nacionalizmus mindenféle formáját, az erőszak minden megnyilvánulását, függetlenül attól, hogy melyik országban kerül rájuk sor, és egyben rámutat a kormányzó politikai erők különös felelősségére.
 5. Kiindulva a Szlovák Köztársaság Kormányának azon vállalásából, hogy fenntartja a kisebbségjogi status quo-t, a Magyar Köztársaság Országgyűlése aggodalommal tekint a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és Kormányának azon intézkedéseire, amelyek veszélyeztetik ezt a vállalást, különös tekintettel a kormánykoalícióhoz tartozó egyes politikusok rendszeres kisebbségellenes gyűlöletbeszédére.
 6. Meggyőződése, hogy a rendészeti és igazságszolgáltatási kérdések politikai síkra terelése összeegyeztethetetlen az európai jogállamiság követelményeivel. Ennek szomorú példája a 2008. november 1-jei dunaszerdahelyi rendőri fellépés, amely kételyeket vet fel az intézkedés indokoltsága és arányossága tekintetében.
 7. Értetlenségét fejezi ki a Szlovák Nemzeti Tanács 2008. november 4-én a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) tárgyában hozott parlamenti határozatával kapcsolatban. A KMKF alapvető célja – a hasonló nemzetközi példákkal is összhangban – párbeszéd folytatása, a tapasztalatok megosztása és a kisebbségek nemzeteket összekötő szerepére építve a régió stabilitásának folyamatos biztosítása. A szlovák fél elmulasztotta, hogy a Magyar-Szlovák Alapszerződés 1. cikkelyének és 5. cikkelye (1) bekezdésének értelmében konzultációt kezdeményezzen a magyar féllel az egyoldalú parlamenti aktust megelőzően; az erre irányuló magyar javaslatot megválaszolatlanul hagyta. A Magyar Köztársaság Országgyűlése reméli, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa módot talál 2008. november 4-i döntésének felülvizsgálatára, és a felmerülő vitás kérdések rendezésében visszatér a Magyar-Szlovák Alapszerződésben meghatározott keretekhez, valamint hű marad ahhoz a kötelezettségéhez, amelyet a nemzeti kisebbségek és anyaállamaik nem kormányzati kapcsolattartásának akadálytalanítása ügyében, a nemzeti kisebbségekről szóló Európa Tanácsi Keretegyezmény aláírásával, ratifikálásával, annak 17. § (2) bekezdésében vállalt.
 8. Üdvözli, hogy a Szlovák Nemzeti Tanács törvényben írta fölül azt a nemzetközi jogot sértő gyakorlatot, mely szerint a magyar nyelvű tankönyvekben szlovák nyelven írták a földrajzi neveket. A Magyar Köztársaság Országgyűlése reményét fejezi ki, hogy az elfogadott változat mielőbb törvényerőre emelkedik, és a Szlovák Köztársaság kormánya – összhangban a kisebbségjogi status quo fenntartására tett vállalásával – a törvény végrehajtása során biztosítja a kisebbségi nyelvek, akadálytalan használatát a tankönyvekben is a jövőben ugyanúgy, amint az gyakorlat volt az elmúlt években.
 9. Aggályosnak tartja, hogy az európai uniós források eddigi elosztásánál a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák elenyésző mértékben, a szlovákiai iskolarendszerben képviselt arányaiktól elmaradva részesültek a támogatásokból, ami ellentétben áll az európai integráció antidiszkriminációs alapelvével.
 10. Bátorítja az érintetteket abban, hogy minél jobban aknázzák ki a regionális együttműködésben rejlő európai uniós és egyéb lehetőségeket.
 11. A jogállamiság követelményeivel összeegyeztethetetlennek tartja, hogy egyes szlovákiai politikai erők rendszeresen elvitatják a szlovákiai magyar kisebbség jogát igényei nyilvános megfogalmazására egyes egyéni és kollektív jogokat illetően, így olyan intézmények létrehozása iránt, amelyek az Európai Unió más államaiban a nemzeti többség és kisebbség békés együttélésének biztosítékaként működnek. A legitim igény megfogalmazására való jog megkérdőjelezése ellentmond az európai demokráciák fundamentumát képező alapvető elvnek: a véleménynyilvánítási és szólásszabadságnak.
 12. Az Országgyűlés továbbra is szorgalmazza a két ország törvényhozásának viszonylatában felmerülő vitás kérdések párbeszéd útján történő megoldását, és felkéri a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnökét, hogy tegyen lépéseket a párbeszéd további fenntartására. A két ország házelnökeinek 2008. december 3-i megegyezésével összhangban felkéri az Országgyűlés érintett bizottságait a szlovák féllel való egyeztetések megkezdésére.

Budapest, 2008. december 11.

Mesterházy Attila
Magyar Szocialista Párt

Németh Zsolt
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

dr. Nagy Andor
Kereszténydemokrata Néppárt

Magyar Demokrata Fórum