A Szlovákiai Református Nőszövetség március 8-án, a deregnyői Református Tanulmányi Központban tartotta meg tisztújító közgyűlését 130 küldött részvételével. A közgyűlésen meghívott vendégként tiszteletét tette Fazekas László püspök is.

A tisztújító közgyűlés Fazekas László református püspök igehirdetésével vette kezdetét. Az Apostolok csekedetei 16,13-15 verseinek magyarázatában a püspök kiemelte a nők fontos feladatait az evangélium terjesztésének szolgálatában, hangsúlyt adva annak, hogy Lídia az első európai istenfélő asszony, akit a Szentírás kiemelten fontos küldetésben mutat be. A nők szolgálatára mindenkor nagy szükség volt a gyülekezetekben, de korunk válságos időszakában még inkább szükség van a hitben szolgáló asszonyokra.
Az igehirdetés után a ladmóci gyülekezet kórusa rövid műsorral kedveskedett a küldötteknek.

Ezt követően a közgyűlés az elnöki és pénzügyi beszámolóval folytatódott, amelyet a jelenlevő mintegy 130 küldött elfogadott.

A közgyűlés jóváhagyta a Nőszövetség szabályzatának módosítását. E szerint az éves tagdíj 2 Euro lesz, a Nőszövetség társelnöki tisztét pedig lelkész is betöltheti.

Az ezt követően lezajlott választások eredményeként elnöki tisztséget Fülöp Angéla iskei lelkész, a társelnökit Szabóné Kozár Éva perbenyiki lelkész tölti be. A titkári teendőket Győrky Szilvia végzi, pénztárnoki tisztre Kotka Józsefnét választották meg, a Nőszövetség két számvevője Csoma Lászlóné és Spisák Istvánné lett.

A megválasztottaknak áldott szolgálatot kívánt Fazekas László püspök. Mártha Géza esperes hálaadó imádságát követően a résztvevők által készített szeretetvendégség zárta a közvetlen hangulatú közgyűlést.

Felvidék Ma, Csoma László, sk