A mai rendkívüli parlamenti ülésen Miroslav Čiž, a szlovák parlament alelnöke, az ülés bevezetőjében felolvasta a parlament határozat-tervezetét, amelyet vélhetőleg a többséggel rendelkező kormánypártok megszavaznak. Ajánljuk figyelmükbe.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Nyilatkozata Orbán Viktor, Fidesz-MPP elnök és néhány további tisztségviselő ismétlődő nacionalista kijelentéseivel kapcsolatban, melyeket az EP-választási kampányban tettek és amelyek az etnikai elkülönítésre, a szomszédos országok függetlenségének tagadására, valamint a Szlovák Köztársaság területi egységének kétségbevonására és az instabilitás ösztönzésére irányulnak Közép-Európában.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa

Kinyilvánítja, hogy a korábbiakhoz hasonlóan:
– Becsüli és elismeri a Szlovák Köztársaság magyar nemzetiségű állampolgárainak jelentős hozzájárulását államunk közös értékeihez.
– Nagyon tiszteli a hozzájárulásukat a Szlovák Köztársaság európai uniós integrációjához.
– Értékeli a magyar kisebbség kulturális és szellemi hozzájárulását a Szlovák Köztársaság kulturális és szellemi életének összességéhez.
– A magyar kisebbség tagjait a Szlovák Köztársaság teljes jogú állampolgárainak tartja, és a jövőben is úgy fog viszonyulni hozzájuk, mint társadalmunk elválaszthatatlan alkotórészéhez, amelynek a Szlovák Köztársaság biztosítja a sokoldalú gazdasági, kulturális, oktatási és szellemi fejlődését.

Kifejezi mély nyugtalanságát:
– A magyar társadalomban szélsőséges mértékben terjedő nacionalizmus, antiszemitizmus és xenofóbia miatt, beleértve a magyarországi szélsőséges szervezetek nyilvános szerepléseit is.
– A FIDESZ felelőtlen nacionalista retorikája és az etnikai kizárólagosság koncepciójának érvényesítése miatt, amely veszélyes és nem európai politika, s a múlt század ideológiáiból ered.
– Azon tény miatt, hogy az MKP jelenlegi vezetésének politikai irányvonala hozzájárul a feszültség növekedéséhez a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, amely az etnikai érdekeket az egyetemes polgári értékek és az európai integráció alapelvei fölé helyezi.

Ezen értékek tiszteletben tartása érdekében visszautasítja:
– Annak elfogadását, hogy a Magyar Köztársaság politikai életének tisztségviselői határozzák meg a Szlovák Köztársaság független állampolgárainak, kit válasszanak meg képviselőnek a Szlovák Köztársaságban és majd kinek az érdekeit képviseljék az Európai Parlamentben.
– Az autonomista koncepciók nyílt propagálását, amelyek a jelenlegi európai elrendezés és a Szlovák Köztársaság területi egysége ellen irányulnak, nyugtalanító módon megsértik az európai integráció polgári elvét, és az etnikai kritériumokat a polgári társadalom s a modern európai demokratikus államok elrendeződésének általánosan elismert alapelvei fölé helyezik.
– A közép-európai viszonyok destabilizálására irányuló kijelentéseket és tevékenységeket, beleértve a magyar nemzet határokon átívelő politikai egyesítésének koncepcióját, amelynek szimbóluma „a magyarok politikai egységének víziója a Kárpát-medence térségében”.
– A magyar állam és a szomszédos államok állampolgárai közötti intézményes és jogi kötelékek létrehozására irányuló kísérleteket, amelyek szöges ellentétben állnak a nemzetközi és az európai jog normáival.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa ebben az értelemben fordul az összes magyar nemzetiségű polgártárshoz, hogy ne engedjenek a Magyar Köztársaság és az MKP néhány politikai tisztségviselője olcsó, demagóg és nacionalista felhívásainak, amelyek megbonthatják a szlovákok, magyarok és a Szlovákiában élő más nemzetiségek békés együttélését.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa ülésének összehívására tett javaslat

I n d o k l á s a

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselői javaslatot tettek a rendkívüli ülés összehívására, mivel komoly aggodalommal figyelik a Szlovák Köztársaság szuverenitásának aláásására irányuló állandó igyekezetet a magyar politikai élet bizonyos tisztségviselőinek kijelentéseiben. Mély nyugtalansággal töltöttek el minket a magyar ellenzéki párt, a FIDESZ –MPP vezetőjének, a jövő évi magyarországi parlamenti választási győzelem várományosának legutóbbi kijelentései. Orbán Viktor autonomista követelésekkel összefüggő kijelentéseit – amelyek a Kárpát-medence, mint fiktív politikai entitás nagymagyar tudatának megerősítésére irányultak – nemcsak sajnálatosnak és veszélyesnek tartjuk, hanem olyanoknak, amelyek veszélyeztetik a közép-európai régió stabilitását, valamint azon alapvető értékeket is, amelyek Európa háború utáni – a két világháború idején milliónyi feláldozott élet által megváltott – elrendezésének és az európai integrációnak az alapjai. Aggodalmunkat fokozza, hogy a kijelentései egy szlovák politikai szubjektum, az MKP vezető tisztségviselőinek támogatása mellett hangzottak el.

Orbán Viktor és a FIDESZ politikai párt további tisztségviselői durván kihasználták az európai parlamenti választások kampányát a nagymagyar nacionalizmus és revizionizmus eszméinek képviseletére.

2009. május 23-án, szombaton, az MKP tisztségviselőinek és Orbán Viktornak esztergomi találkozóján a FIDESZ elnöke kijelentette, hogy a közelgő EP-választások arról döntenek, hogy hány képviselő képviseli majd Brüsszelben a Kárpát-medencében élő magyarokat. Orbán Viktor a szlovák MKP tisztségviselőivel való szombati találkozóján többek között kijelentette, hogy minden magyart, aki június 7-én leadja a szavazatát, egy másik magyar fog várakozással figyelni a határon túl. Ezek a kijelentések nyugtalanító módon megszegik az európai integráció polgári elveit és az etnikai kritériumokat a polgári társadalom és a modern európai demokratikus államok berendezkedésének általánosan elismert alapelvei fölé emelik.

2009. május 15-én a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács ülésén a legerősebb magyarországi ellenzéki párt, a FIDESZ elnöke, Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarországnak kötelessége támogatni a kisebbségben élő magyarok autonomista törekvéseit. Orbán Viktor szerint Magyarország érdeke, hogy véget érjen a Kárpát-medencében élő etnikai magyarok elhanyagolásának időszaka.

Ezeket a kijelentéseket a FIDESZ jelentős tisztségviselőjének, a magyar parlament Külügyi Bizottság a elnökének, Németh Zsoltnak a korábbi kijelentéseivel összefüggésben értelmezzük, aki Koszovó egyoldalú függetlenségének kikiáltásával kapcsolatban a következőket mondta: „A nemzetközi diplomáciatörténetben először fordul elő, hogy egy nemzeti kisebbség számára kikényszerítették a területi autonómiát”, amit „különösen jó hírként” értékelt a Kárpát-medencei magyar közösségek szempontjából. Ettől a pillanattól kezdve Németh Zsolt szerint „a nemzeti kisebbségek kollektív jogai és az autonómiája a legmagasabb szinten törvényesített jogi intézménnyé váltak, és a határon túli magyaroknak, valamint a magyar diplomáciának ki kellene használniuk ezt a lehetőséget.”

Az e kijelentések mögött megbúvó politikai szándékok nemcsak ellentmondanak az alapvető európai értékeknek, hanem közvetlenül meg is zavarják a szlovák-magyar viszony fejlődését. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának ezért reagálnia kell rájuk. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa egyértelműen el kellene ítélnie az MKP vezető tisztségviselői által támogatott autonomista elképzeléseket. Szükségesnek tartjuk elítélni Orbán Viktor veszélyes kijelentéseit, amelyek komolyan megsértik a Szlovák Köztársaság politikai és államjogi berendezkedésének alapelveit és területi egységének megsértésére irányulnak. A magyar társadalomban egyre növekvő nagymagyar nacionalizmus, antiszemitizmus, xenofóbia, romaellenes rasszizmus és extrémizmus összefüggésében – amelyek félkatonai szervezetek létrehozásához, a faji és nemzetiségi motivációjú bűncselekmények számának növekedéséhez, valamint a militáns extrémizmus Magyarországról a szomszédos országokba való exportálásának veszélyéhez vezettek – Orbán kijelentései politikailag felelőtlenek, szerfelett veszélyesek és a demokratikus értékek tekintetében teljességgel elfogadhatatlanok.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy a radikális nagymagyar politikai erők hosszú távú, rendszeres, a FIDESZ politikusai által is képviselt politikájáról van szó, amelyet Schmitt Pálnak, a FIDESZ egyik EP-listavezetőjének szavai is megerősítenek. Szerinte a FIDESZ a Kárpát-medencét a határoktól eltekintve egy egységnek tartja, amelyben a magyar érdeket együttesen kell képviselni.

Kétségtelen, hogy a jelenlegi magyarországi politikai színtéren azok a politikai erők szereznek egyértelmű többséget, amelyek nosztalgiával gondolnak vissza a múlt század első felének időszakára, amikor a magyar külpolitika alapját a revizionizmus és az etnikai terjeszkedés képezte. Ezzel összefüggésben sajnálattal kell megállapítanunk, hogy Magyarországon egy olyan közjogi jellegű szervezet jött létre, amely más országok állampolgárainak a magyar államhatalom alá rendelésére törekszik. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának a magyar parlament állandó intézményeként való létrehozása a magyar szuverenitás kiterjesztését jelenti más államok törvényhozó testületének képviselőire, ami teljes mértékben ellentétben áll a nemzetközi jog normáival és alapelveivel, valamint az EU értékeivel és a jószomszédi együttműködés elveivel.

A FIDESZ és az MKP teljes komolysággal fejezik ki az akaratukat, miszerint fokozatosan szeretnék biztosítani a területi autonómiát, ezért a Szlovák Köztársaság állampolgárait az etnikai nagymagyar koncepcióik politikai túszaiként kezelik. Ebben az értelemben veszélyes precedensről van szó az EU politikai térképén, amely kétségbe vonja az EU-tagállamok polgárai képviseletének alapelveit az EP-ben. Ez az etnikai kizárólagosságon alapuló hozzáállás megsérti az európai integráció elemi értékeit és ellentétben áll az EU képviseleti demokráciájának szabályaival.

Elutasítjuk, hogy a Magyar Köztársaság politikai életének vezető tisztségviselői határozzák meg a Szlovák Köztársaság állampolgárainak, hogy kire szavazzanak, és azt is, hogy megmondják a Szlovák Köztársaság képviselőinek, hogy kinek az érdekeit fogják képviselni az Európai Parlamentben.

Elutasítjuk az autonomista koncepciók nyílt propagálását, amelyek a jelenlegi európai elrendeződés, valamint a Szlovák Köztársaság területi egysége ellen irányulnak.

Elutasítjuk azokat a kijelentéseket és tevékenységeket, amelyek a közép-európai viszonyok destabilizációjára irányulnak, és mély nyugtalanságunkat fejezzük ki a magyar társadalomban megnövekedett nacionalizmus, antiszemitizmus és xenofóbia miatt, beleértve a magyarországi szélsőséges szervezetek nyilvános tevékenységét is.

Elutasítjuk a magyar állam és a szomszédos államok állampolgárai közötti intézményi és jogi kötelékek kialakításának koncepcióit, amelyek éles ellentétben állnak a nemzetközi és európai jog normáival.

Sajnálatos, hogy az MKP jelenlegi politikai vonala hozzájárul a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti feszültség növekedéséhez, és az etnikai érdekeket az európai integráció egyetemes polgári értékei és alapelvei fölé helyezi.

Elutasítjuk a magyar nemzet határon átnyúló politikai egyesítésének koncepcióját, amelyet „a magyarok politikai egysége a Kárpát-medencében” víziójával szimbolizálnak, mint amely destabilizálhatja a közép-európai viszonyokat.

Felszólítjuk a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőit, hogy egyértelműen foglaljanak állást a FIDESZ és Orbán Viktor felelőtlen nacionalista retorikájával kapcsolatban. Az etnikai kizárólagosság koncepciójának érvényesítése veszélyes és nem európai politika, amely a múlt század ideológiáiból ered. Meggyőződésünk szerint okvetlenül szükséges, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elítéljen minden olyan megnyilvánulást, amelyek ellentétben állnak a Szlovákia és a Magyar Köztársaság közötti együttműködésének gondolatával a jószomszédi kapcsolatok elvének szellemében.

Felvidék Ma, ddg