A Nagykürtösi járás egyetlen magyar nyelvű havilapja a KÜRTÖS, terjedelméhez mérten eddig is figyelemmel követte a Magyar Koalíció Pártja járási szervezetének tevékenységét. Rendszeresen hírt adott rendezvényeiről, aktivitásairól, választási eredményeiről vagy politikusainak kezdeményezéseiről, sikereiről.

Természetesen az utóbbi időben a párt berkeiben kialakult helyzettel és történésekkel is foglalkozni kíván a KÜRTÖS, ám havilapként csak az események összefoglalására szorítkozhat az esetek többségében.
Már régen lecsengett, hogy Bugár Béla és néhány képviselőtársa, illetve több kerületi és járási elnök vagy elnökségi tag is kilépett a pártból. Azóta már nemhogy csak megszervezték, de közel 30 ezer támogató aláírást összegyűjtve be is jegyeztették a Most-Híd nevet viselő pártjukat. Akarva-akaratlanul, a Híd szembeállítja egymással a szlovákiai magyarokat, számolhatunk a hazai magyar közélet viszonyainak alapos megváltozásával, és veszélybe került a 11 éve, az elődpártok egyesítésével létrejött, és azóta oly büszkén hangoztatott egység is. Bár az előző választások eredményei azt bizonyítják, hogy a párt új vezetése és az egész MKP stabil, a járási és kerületi struktúrák már a következő megmérettetésre, a kerületi választásokra készülnek, mindazonáltal a Híd-emberek aktivitásait sem szabad alábecsülni.

Térségükben egyenlőre nem találkozni „hídépítőkkel“, ugyanakkor nem zárható ki teljes biztonsággal a megjelenésük, és ha valakit megszólítanak, természetesen, mindenkinek szíve joga, hogyan dönt. Egyébként nem sokon múlott, hogy a járásunk magyarsága megosztódjék, hiszen közszájon forog Hamerlik Richárd esete az MKP-val, amikor minden bizonnyal meggondolatlanul aláírta azt a kilépési nyilatkozatot, amelyben azonnali hatállyal lemondott MKP-tagságáról. Az Új Szó 2009. június 8-i számában, Kik távoznak az MKP-ból címmel közölt rövid tudósításban az Országos Elnökséget elhagyó tagok között szerepelt Hamerlik Richárd neve is. A lap június 9-i számában már az volt olvasható , Hamerlik mégsem lép ki az MKP-ból c. rövid hírben, hogy időközben meggondolta magát, és mégsem követi Bugárékat. Elismerte azonban, hogy tárgyalt a volt pártelnökkel a kilépésről. „Az én részemről félreértés történt“ – magyarázta a lapnak szűkszavúan a kialakult helyzetet. Úgy vélte, nem a Bugárék által választott megoldás a legjobb út. A történethez tartozik, hogy Hamerlik Richárd a kilépési nyilatkozat aláírása után egy nappal írásban is visszavonta kilépési nyilatkozatát a párt pozsonyi székházában. Csakhogy időközben a névjegyével ellátott kilépési nyilatkozatát eljuttatták az MKP Ipolynyéki Helyi Szervezetéhez, melynek elnöksége a kilépési nyilatkozatban foglalt kérelemnek eleget téve, Hamerlik Richárd nevét törölte a helyi szervezet tagnyilvántartásából. S ezzel kialakult egy furcsa helyzet, mert egyesek szerint Hamerlik Richárd már nem tekinthető MKP-tagnak, míg mások az ellenkezőjét állítják. Hogy valójában mi áll a dolgok hátterében, arról nyilatkozzanak a legilletékesebbek.

Hamerlik Richárd:
– Gondolom a járás MKP-tagságában, de magyar közösségében is meghökkentést, vagy legalábbis zavart és visszatetszést váltott ki kilépési nyilatkozatával, amit ugyan gyorsan vissza is vont. Olvasóinkat minden bizonnyal érdekli, hogy mi késztette a pártból való távozásra, illetve mégis miért gondolta meg magát?
– Nem tartozom a bólogatójánosok közé, véleményemnek minden körülmények között hangot adok, és nem kívánom el, hogy azzal mindenki egyetértsen. Nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy nem mindig és mindenben értettem egyet a jelenlegi pártvezetés döntéseivel. Ennél fogva egyfajta érdeklődéssel figyeltem azoknak a lépéseit, akik hangosan követeltek bizonyos változásokat a párton belül. Részt vettem azon az összejövetelen, ahol aláírtam ama kilépési nyilatkozatot. Azt azért feltétlenül szükséges megjegyeznem, hogy az összejövetelre való belépés feltétele volt egy kilépési nyilatkozat aláírása, amelyet én részben kényszerhelyzetben, részben meggondolatlanul elláttam kézjegyemmel. Szolgáljon mentségemül, hogy röviddel a történtek után gyorsan átértékeltem döntésemet, amelyről tájékoztattam a párt országos elnökét, és az elnök úr jóváhagyásával másnap írásban is visszavontam kilépési nyilatkozatomat.
– Nem árulok el vele titkot, ha elmondom, hogy a történtek után sokan vélekednek úgy, hogy Ön már nem tagja a pártnak. Kért-e ez ügyben jogorvoslást?
– Tudom, hogy az előzmények ismeretében vannak, akik megkérdőjelezik MKP-tagságomat. Mindenképpen elhamarkodottnak tartom az MKP Ipolynyéki Helyi Szervezet Elnökségének eljárását arra vonatkozólag, hogy törölték nevemet a tagnyilvántartásból. Bízom benne, hogy hamarosan megnyugtató jogorvoslás születik tagságom megerősítését illetően.
– Ha az arra illetékes testület felülbírálja az MKP Ipolynyéki Helyi Szervezete Elnökségének eljárását, és újra visszaállítják tagságát az illetékes helyi szervezetben, továbbra is vállal tisztséget az MKP-ban?
– Remélem, hogy dolgaim tisztázása után járásunk MKP-tagjainak többsége bizalommal marad irántam, és ha ezt érezni fogom, akkor továbbra is igyekszem magam minél hasznosabbá tenni a pártban, ill. a felvidéki magyarság szolgálatában. Egyébként vallom, hogy a nagy betelepülési hullám beindulásával nem kirekesztősdit kell játszani, nem a másik ellehetetlenítésén kell dolgozni, hanem minden erőt egyesítve szülőföldünk magyar jellegének megőrzésére kell fordítani.

Balík László, az MKP Nagykürtösi Járási Elnökségének alelnöke:
– Alelnök úr, egyet ért Ön azzal, hogy Hamerlik Richárd továbbra is az MKP tagja?
– Nem akarom megkérdőjelezni Hamerlik Richárd 2009. június 7-i döntését, hogy kilép a Magyar Koalíció Pártjából, ezért én Hamerlik Richárdot nem tartom a MKP tagjának a kilépési nyilatkozat aláírásának pillanatától. Az MKP Ipolynyéki Helyi Szervezete megkapva a kilépési nyilatkozatot, azt tudomásul vette, és jóváhagyta Hamerlik Richárd kérelmét.

Nagy József, az MKP Nagykürtösi Járási Elnökségé-nek alelnöke:
– Alelnök úr, egyet ért Ön azzal, hogy Hamerlik Richárd továbbra is az MKP tagja?
– Igen, mivel az a bizonyos nyilatkozat nem az alapszervezetnek volt címezve, és időben vissza lett vonva. Azt viszont nem értem, hogy a központi iroda miért továbbította csak ezt a nyilatkozatot az alapszervezethez, a többi még mindig ott van. A kilépni szándékozó tagokkal pedig meg kell beszélni az alapszervezetben, hogy tényleg hiteles-e a szándékuk. Mivel ezt nem tették meg, így nem lehet egy tagot sem kizárni.

Gömöry Lóránt, az MKP Ipolynyéki Helyi Szervezetének elnöke:
– Elnök úr, minek alapján döntöttek úgy, hogy Hamerlik Richárd nevét törlik a helyi szervezet tagnyilvántartásából? Nem gondolja úgy, hogy lépésük kissé elhamarkodott volt?
– Döntésünket a kilépési nyilatkozat alapján hoztuk, amelyben Hamerlik Richárd azonnali hatállyal lemond a párttagságáról, és kéri a törlését a tagnyilvántartásból. Valószínű, hogy a lépés kissé elhamarkodott volt, de nem a mi részünkről. Szerintem Hamerlik Richárd írt alá egy kilépési nyilatkozatot kissé elhamarkodottan. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy vissza szeretné vonni. Bár, ha jobban belegondolunk, lehet hogy ez sem igaz, mert az érintett személy már hónapok óta részt vett a Bugár Béla által szervezett találkozókon, ahol bizonyára minden döntésüket kétszer is átgondolták. Hogy végül miért változott meg a véleménye, azt nem tudom, és nem is érdekel, de egyszer az is ki fog derülni. Az én véleményem szerint egy valami biztos: Ilyen rövid idő alatt két pártot is elárulni nem mindenki képes. Nagyon nagy hibának és szemtelenségnek tartom, hogy egyesek úgy viselkednek, mintha mi sem történt volna. Aki ilyen dolgot tesz az számomra hiteltelen és megbízhatatlan, de legfőképpen méltatlanná válik bármilyen tisztség betöltésére a szlovákiai magyar közéletben.
– Nem volt mód kompromisszumos megoldásra?
– Volt, de erről senki nem kívánt velünk egyeztetni.
– Időközben megérkezett helyi szervezetükhöz Hamerlik Richárd írásos kérelme, melyben kilépési nyilatkozatával kapcsolatos határozatuk érvénytelenítését kéri. Foglalkozott már a helyi elnökség a kérelemmel?
– Nincs mivel foglalkozni! Az alapszabály sok mindenre lehetőséget ad, de kilépési nyilatkozat visszavonására nem. Egyébként pedig az MKP nem galambház! Ám, ha valaki úgy gondolja, hogy az efféle ügyeskedés helyén való, az keressen vagy alapítson magának olyan pártot, ahol ezt megteheti!
Amennyiben Hamerlik Richárd újra a Magyar Koalíció Pártjának a tagja kíván lenni, akkor az alapszabályban meghatározott türelmi idő elteltével nyújtson be tagfelvételi kérelmet a lakóhelye vagy munkahelye szerinti illetékes helyi szervezetnél. Ha a helyi szervezet taggyűlése a tagfelvételi kérelemmel egyetért, akkor újra tagja lehet az egyetlen pártnak, amely a magyarság érdekeit képviseli Szlovákiában.

Az ügyben megszólalt az MKP alelnöke Duray Miklós is:
Kilépők és lelépők a Magyar Koalíció Pártjából

A 2009-es év kora nyara új korszak kezdetét jelenti a felvidéki magyar politikában. Ezt mindenkinek tudatosítania kell. Azoknak is, akik maradnak az MKP-ban, de azoknak is, akik az új Bugár-párt tagjává válnak. Akik maradnak, azoknak újra kell gondolniuk a kommunizmus bukásától eltelt két évtizedet, akik átálltak, azoknak az egész Kárpát-medencei magyarsággal kell szembesülniük.
A maradók és az átállók egyértelműen sorolhatók két különálló táborba. A veszélyesek azok, akik maradnak is, meg nem is, vagy egyszer úgy döntöttek, hogy átállnak, majd visszahőköltek, és maradni akarnak. Ezek a bizonytalankodók lehetnek csupán megtévesztettek, de lehet, hogy ők az igazi árulók. Ki tudja ezt eldönteni? Valakinek azonban el kell döntenie.
Az MKP Alapszabálya szerint erre csak a helyi szervezet jogosult, mert az fogadja taggá a belépni szándékozót is. Oda pedig csak az léphet be, aki ott, helyben lakik, azt pedig sokan ismerik.
Az új tag belépéséről szavazni kell a helyi szervezet taggyűlésén. A kilépésről azonban nem kell szavazni, elegendő, ha ezt írásban bejelenti az egyén. A kilépőre vonatkozóan értelmetlen bármiféle szabályozás. Tehát értelmetlen az érvénytelennek nyilvánított kilépés is. Ha egyszer valaki kinyilvánította kilépési akaratát, és ezt átadta a párt bármelyik szervének, még ha nem is annak, amelyiknek az alapszabály szerint kellett volna, azt haladéktalanul kell továbbjuttatni a helyi szervezetnek. Ezt semmi okból sem szabad késleltetni. A helyi szervezet pedig tudomásul veszi a kilépést.
Van azonban egy kiskapu. Ez a tudomásul vétellel kapcsolatos. Ha a kilépési szándékát kinyilvánító személy időközben bármi okból meggondolta magát, és ezt „bűnbánóan“ közli a helyi szervezettel, semmisnek lehet nyilvánítani a kilépést. Erre azonban senki más nem jogosult, csak a helyi szervezet elnöksége vagy javaslatára a taggyűlés.
Ebben a zavaros helyzetben, ami az MKP-ban uralkodik, csak az egyezményes játékszabályokhoz való igazodás teremthet rendet. Ez a polgári értékrend vasszabálya.

A Hogyan tovább? címet viselő összeállításunkban elsősorban a témában érintett személyeknek igyekeztünk kérdések formájában egyenlő megszólalási lehetőséget és válaszaiknak tetszés szerinti teret biztosítani lapunk hasábjain. A témához kapcsolódó cikkek pedig az olvasók jobb tájékozódását segíthetik. Ahogy mondani szokás, minden rosszban van valami jó. Akik kiváltak a Magyar Koalíció Pártjából, akaratlanul tettek egy szívességet a pártnak. Megteremtették a párt sorai újjászervezésének és ennél fogva megerősödésének lehetőségét, mert az MKP-n belüli korábbi torzsalkodások napról napra egyre jobban elbizonytalanították a tagságot, cselekvőképességét gyengítették. Remélhetőleg mind helyi, mind járási és országos szinten is kezdetét vette a pártban egy tisztulási és megújulási folyamat.

A Kürtös lap szerkesztősége

—-
A Felvidék Ma portálhoz a Kürtös szerkesztője a következő sorokkal és fényképpel kiegészítve küldte a fenti anyagot:

Azt mondják a szó elszáll , de az írás megmarad, ezért jó ha valaki írásban nyilatkozik a történtekről. Az viszont kellemetlen , ha az illető mást állít az egyik helyen, és mást a másikon. A párt Országos Tanácsának ülésén hallhattuk azt a magyarázatot , hogy azért írta alá a kilépési nyilatkozatot, mert egyfajta tömegpszichózis alakult ki a teremben, és nagy nyomásnak volt kitéve Hamerlik Richárd. Az MKP járási elnökségének ülésén és a mostani nyilatkozatában is azt állította, hogy az összejövetelre való belépés feltétele volt a kilépési nyilatkozat aláírása.Nos, már csak ez a két állítás is ellentmond egymásnak. Szerkesztőségünk utánajárt, és megkérdezte más aláíróktól ezeknek az állításoknak az igazságtartalmát. Sajnos egyik sem felel meg a valóságnak. Népiesen ezt úgy mondják:hazugság mindkettő. Nem meglepő, hiszen a hatalomhoz való görcsös ragaszkodás sok mindenre kényszeríti az embert. Azonban nemcsak az írás, hanem más dokumentum is megmarad, így megmaradtak azok a fotók is, melyen az aláírás pillanatát rögzítették Hamerlik Richárd pünkösdi párttársai . Mondanunk sem kell, hogy árulása után örömmel kézbesítették ezeket a képeket, hogy mindenki önmaga eldönthesse, valóban tömegpszichózis hatása látható-e a felvételeken. És elárulunk még egy titkot azoknak, akik úgy hiszik, hogy a közösséget és a magyarságot csak hatalmi pozícióból lehet szolgáni. Ez nem igaz! Végül egy találós kérdés, melyre a gyengébbek kedvéért mi magunk adjuk meg a választ. Mi a különbség a jóisten és a politikus között? Az, hogy az előbbi nem gondolja magáról, hogy ő politikus!