(Az MKP politikai nyilatkozatával, videóval és 100 képből álló fotogalériával kiegészítve) Programot alkotott az MKP kongresszusa. A bizalmi szavazáson Csáky Pál fölényes győzelmet aratott. Orbán Viktor gratulált Csáky Pálnak, a Fidesz elnöke ezt úgy értelmezte, hogy az MKP küldöttjei a magyar egységre szavaztak. Hamerlik a kongresszus előtt lemondott elnökségi tagságáról.
A Csáky Pállal szembeni bizalmi szavazáson a 297 érvényes szavazatból 270 Csáky mellett szólt, 25 ellene, ketten tartózkodtak.

ii

A küldöttek még a bizalmi szavazás előtt módosították a párt alapszabályát, elfogadták a húsz évre előre mutató “Modern párt, életképes közösség” programot.A képek Picasa galériánkban nagyobb felbontásban is megtekinthetők – ITT

A legnagyobb mediális érdeklődést Orbán Viktor felszólalása övezte. Orbán egyértelműen és keményen fogalmazott. A szlovák nyelvtörvényt kulturális agressziónak nevezte. Az MKP-t arra kérte, hogy a jövőben is vegyen részt a Kárpát-medencei fórumokon, mint amilyen például a KMKF is. “Aki nem így tesz, az kimarad a közös Kárpát-medencei jövő alakításából’ – mondta az Európai Néppárt alelnöke. Magyarországról szólva elmondta, egy magyar kormánynál azon kell lennie a hangsúlynak, hogy az magyar. “Magyarország a Felvidékkel van” – jelentette ki, és támogatja az európai közösségek jogait, amelyek közé az autonómia is beletartozik. Orbán szavait tapsvihar követte.

Közvetlenül a kongresszus előtti hír az MKP háza tájáról: Hamerlik Richárd már nem tagja az MKP Országos Elnökségének. Hónapok óta vihart kavar az a tény, hogy előbb aláírta a pártból való kilépési nyilatkozatot, majd azt visszavonta, ám továbbra is az országos elnökég tagja maradt. Minden bizonnyal vita tárgya lett volna ez a kongresszuson is, ám Hamerlik még ezt megelőzően lemondott elnökségi tisztségéről.

* * *

A Magyar Koalíció Pártja IX. Kongresszusának politikai nyilatkozata

Elégedetlenek vagyunk a szlovákiai közállapotokkal

Az MKP kongresszusának küldöttei elégedetlenségüket fejezik ki az országban uralkodó közállapotokkal, a közügyek intézésével és nyugtalanítónak tartják a közgondolkodást az ellenségkeltés irányába befolyásoló kormányzati és társadalmi szélsőséges megnyilvánulásokat.

Az utóbbi három évben veszélyes méreteket öltött egyes kormánytényezők részéről a közpénzeknek a sikkasztás és a hatalommal való visszaélés megalapozott gyanúját keltő kezelése, valamint a korrupció. Ugyanakkor szenvedő alanyai vagyunk egy olyan felelőtlen és részrehajló gazdaságpolitikának, aminek következménye Szlovákia magyarok által lakott részének további elszegényítése, a munkanélküliség növekedése, ami egyes területeken ismét a 30%-os arányhoz közelít. A kormány alkalmatlannak bizonyult az Európai Unió által nyújtott támogatások időarányos közvetítésére, illetve egyes uniós támogatások elosztásában a magyarellenes etnikai elfogultság tapasztalható. A kormány akadályozza a szlovák-magyar határon átnyúló területi-gazdasági együttműködés kibontakozását.

A demokráciát veszélyeztető jelenségnek tekintjük a közhatalommal való olyan visszaéléseket, amelyek a rendőrséget, az ügyészséget és a bíróságot kormányhatalmi és politikai érdekeknek igyekszik alárendelni. Ilyen visszaélés folyamatos tanúi lehetünk Malina Hedvig 2006 augusztusában történt megveretése ügyében folyó vizsgálatok során, amelyben a kormányzati szereplők és maga az ügyészség is a szenvedő alanyt akarja bűnösnek nyilváníttatni. A rendőrségnek 2008 őszén történt brutális támadása Dunaszerdahelyen a labdarúgó szurkolók ellen ugyancsak a hatalommal való visszaélés primitív megnyilvánulásának tekinthető, amelynek felelőseit a mai napig nem lehetett kideríteni. Az említett esetek azonban a hatalommal való egyszerű visszaélésen is túlmutatnak, mert a szlovákiai magyarellenes erőszak legveszélyesebb fajtájáról, a hatalom által szervezett magyarellenességről tanúskodnak.

Az elmúlt három évben a magyarokat sértő olyan kormányzati és parlamenti döntéseknek voltunk szenvedő alanyai, amelyek kétségbe vonják a jogegyenlőséget és az egyenrangúságot. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a kollektív bűnösség elvének alkalmazásából eredő azon jogszabályok (Beneš elnök rendeletei) érinthetetlenségéről hozott határozatot, amelyek a mai napig hátrányosan érintik a magyar nemzetiségű szlovákiai állampolgárokat, illetve az Európai Unió más országainak állampolgárait. A kormány és a szlovákiai törvényhozó testület határozatilag vonta kétségbe a Szlovákiában élő magyaroknak a magyar nemzethez való tartozását. Az 1995-ben elfogadott nyelvtörvénnyel, valamint annak a 2009. szeptember 1-jén hatályba lépett módosításával megtámadták magyar nyelvi identitásunkat és magyar kulturális integritásunkat.

Úgy tűnik, mintha a szlovák politika, de elsősorban a jelenleg hatalmon lévő pártok – és ezáltal a kormánypolitika – tudatosan és tervszerűen szítanák a szlovákok és a magyarok közötti ellentéteket. Lehet, hogy ez a szándékuk, de nálunk ezzel nem érnek célt. Mi a szlovák néppel nem csupán akarunk, hanem tudunk is békében és egyetértésben élni. Történelmileg vagyunk egymásra utalva, aminek további távlatait csak az egyenrangúság elvének a kölcsönös elfogadása nyithatja meg számunkra. Erről szólt eddigi tevékenységünk és ezt alapozza meg a most elfogadott távlati programunk is.

A Magyar Koalíció Pártja ismételten kinyilatkozza, hogy mind az Európai Unió mind Szlovákia keretei között a regionalizmus elvét tartja követendőnek. Ez szlovákiai viszonylatban azt jelenti, hogy a párt politikájának súlypontjába a magyarlakta régiókat és ezen belül a magyarok és a szlovákok együttes boldogulását helyezi. Ezért is választottuk IX. Kongresszusunk helyszínéül Rimaszombatot és ezért jelent számunkra nagy politikai kihívást az előttünk álló megyei önkormányzati választás.

Mindezzel párhuzamosan tapasztaljuk, hogy Szlovákiában a kormánypártok és a háttérszolgálatok részéről rendkívüli erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a magyar nemzet Szlovákiában élő részének érdekeit képviselő egyetlen párt, az MKP meggyengüljön, teret veszítsen és helyét olyan politikai erő vagy erők foglalják el, amelyek lehetetlenné teszik a Szlovákiában élő magyarok közösségi érdekérvényesítését. Erre hívjuk fel eddigi választóink figyelmét!

Az MKP köszöni tagjainak, eddigi támogatóinak és törekvéseit megértő polgártársainknak az eddigi bizalmát. Meggyőződésünk, hogy továbbra is egyetlen pártként képviseljük a szlovákiai magyarok sajátos érdekeit és a magyarok által lakott régiók minden lakosának az érdekeit. Meggyőződésünk, hogy csak együttesen tudjuk leküzdeni az ellenünkben megfogalmazott terveket, és együttesen tudjuk képviselni regionális és közösségi érdekeinket.

Rimaszombat. 2009. október 17.

Felvidék Ma