Szomorú évfordulóra készülődnek a felvidéki magyar katolikusok. 2008. február 14-én Szlovákiában új egyházmegyei átrendeződés, vagy ahogyan a felvidéki magyarok mondják „egyházmegyei Trianon” vette kezdetét.

Míg az egyik fél örül és hálaadó szentmisét mutat be, addig a másik fél csak hallgat és folyamatosan átéli az egyházmegyei felosztások keserű gyümölcseit. Zvolenský érsek Pozsonyban a Szent Márton-dómban február 14-én a két évvel ezelőtt kihirdetett egyházmegyei felosztás évfordulóján ünnepi szentmisét mutat be paptársaival. 2008. február 14-én Tomko bíboros, XVI. Benedek pápa személyes küldötte rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be az új egyházmegyei felosztást. A következő változásokra került sor:
1. Új egyházmegyét alapított a Szentatya Pozsonyban, és érseknek Stanislav Zvolenskýt, volt nagyszombati segédpüspököt nevezte ki.
2. Megalakult a Zsolnai egyházmegye, amelynek élére Tomáš Galis püspök került.
3. A Nagyszombati érsekség megmaradt, de levált róla a pozsonyi rész, valamint Nyitrához és Besztercebányához csatolták egyes területeit.
4. Ján Sokol egyelőre megmaradt Nagyszombat érsekének, de Nagyszombat ezentúl a pozsonyi érsekség alá tartozik. – Ján Sokolt április 14-én az új nagyszombati érsek, Róbert Bezák váltotta az egyházmegye élén (szerk. megj.)

A felvidéki magyar katolikusok közösségét szétszabdalták. A függőlegesen meghúzott határok több egyházmegyébe kényszerítették a magyar híveket. A nagyszombati egyházmegyében jelentős marad a magyar katolikusok száma, s a nyitrai püspökséghez is tartoznak magyar plébániák az érsekújvári, párkányi és zselizi esperességekből. A Pozsonyi érsekségbe került a somorjai és szenci esperesi kerület, míg a besztercebányai püspökséghez, ahol eddig nem voltak magyar hívek, csak néhány magyar ajkú plébánia tartozik.
A felvidéki magyar katolikusok és civil szervezetek azonnal reagáltak az egyházmegyei felosztásra. Február 27-én a Pázmaneum Polgári Társulás, a Mécs László Társulás és a Jó Pásztor Alapítvány Nyílt levelet fogalmazott meg, amelyet először a a Szlovák Püspökkari Konferenciának, a megyéspüspököknek és az Apostoli Nunciatúrának küldtek meg, majd március 4-én sajtótájékoztatón ismertették annak szövegét. (A Nyílt levelet a következő linken olvashatja el: Link)
Szeptember 19-én a Szlovák Püspökkari Konferencia elnöke, Mons. František Tondra püspök Pozsonyban fogadta a Nyílt levelet kezdeményező szervezetek képviselőit és átvette tőlük azokat az aláírási íveket, amelyek a magyar katolikusok szolgálatával megbízott magyar főpásztor kinevezését kérő Nyílt levélhez csatlakozók aláírásait tartalmazzák. A kéréssel egyetértő magyar nemzetiségű hívek és lelkipásztoraik nevében a Szlovák Püspökkari Konferenciához eljuttatott nyílt levelet 25 szlovákiai magyar civil szervezet támogatta, amelyek részt vállaltak az aláírások gyűjtésében. A február végén elkezdődött aláírásgyűjtést két hónap alatt mintegy huszonötezren írták alá.
Közben kisebb-nagyobb engedményeket kaptak a felvidéki magyar katolikusok, de egy önálló jogkörrel rendelkező magyar főpásztort mindmáig nem neveztek ki a közel négyszázezres felvidéki magyar katolikusoknak. Nemrégiben a Nyitrai Főegyházmegyében magyar ajkú helynököt neveztek ki az egyházmegye magyar papjai és hívei részére. A kinevezés kapcsán a Pázmaneum Társulás és a Jópásztor Alapítvány sajtóközleményben reagált az eseményekre.
„Két évvel a felvidéki magyar katolikusok kéréseinek megfogalmazása után elmondható, hogy nem azon keveseknek lett igazuk, akik – érdekből vagy számításból – elhamarkodottnak nyilvánították a Nyílt levél megfogalmazását és – megtévesztve vagy nagyon is tudatosan – félremagyarázták annak szándékát. A felvidéki magyar katolikusok jogos kéréseinek kinyilvánítása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Besztercebányai és most már a Nyitrai Egyházmegyében is magyar anyanyelvű lelkipásztor látja el a helynöki feladatokat a magyar papok és híveik körében. A Nagyszombati Főegyházmegyében püspöki szinten is megoldott a magyar hívek lelkipásztori ellátása, hiszen itt Orosch János püspököt bízták meg a helynöki feladatokkal, aki már egyébként is régóta felvállalja a magyarok pasztorációját. A felvidéki magyar katolikusok üdvözlik Viliam Judák püspök döntését, és bíznak abban, hogy nemsokára a Pozsonyi Főegyházmegyében is sor kerül magyar helynök kinevezésére. A Pázmaneum Társulás és a Jópásztor Alapítvány a magyar katolikusok többségének óhaját szem előtt tartva továbbra is szorgalmazza, hogy a kinevezett püspöki helynökök munkáját olyan, a magyar katolikusok pasztorációjával megbízott főpásztor koordinálja, akinek tevékenysége nem korlátozódik csupán valamelyik egyházmegyére, hanem összefogja a felvidéki magyar katolikus papokat és híveket, ezáltal is elősegítve a lelki élet fellendülését a különböző egyházmegyék magyarok által is lakott területein.” – áll a két meghatározó katolikus szervezet közös nyilatkozatában.

A Szlovák Katolikus Püspöki Kar szóvivője gyakran ismétli önmagát, amikor a felvidéki magyar katolikusok megfelelő pasztorális ellátásról beszél. Nem helytállóak Jozef Kováčik kijelentései amikor arról beszél, hogy több püspökük is van a magyar katolikus híveknek. Orosch János mellett, aki már idáig is bizonyította a magyarok iránti jóindulatát, a Rozsnyói egyházmegyében a magyarul kitűnően beszélő Vladimír Filo püspök atyáról is csak hálával szólhat a felvidéki magyar katolikusság. Ők valóban mindent megtesznek a magyar hívekért, bár nemzetiségüket és anyanyelvüket tekintve nem magyarok. A nyugalmazott Tóth Domonkos püspök atya munkássága már csak a bérmálás szentségének kiszolgáltatására korlátozódott. Ján Sokol egykori nagyszombati érsek is tud valamit magyarul, de ő már nem működik magyarok közt püspöki szinten. Rajtuk kívül a pozsonyi és a kassai érsek a miseszöveget alkalomadtán magyarul is felolvassa. Ezzel be is fejeződött a rövidre sikerült lista, amelyen jól láthatjuk, hogy ha mindent beszámítunk, akkor két olyan főpásztor van, aki a magyar híveket szolgálja a nyolc egyházmegyében, amelyből hatban magyar katolikusok is vannak. Nem helytálló tehát az a megállapítás, hogy a felvidéki magyaroknak biztosított minden szinten a főpásztori ellátás.

Két év távlatából helyénvaló két felvidéki magyar katolikus szervezet meglátása is: „A Pázmaneum Társulás és a Jópásztor Alapítvány a magyar katolikusok többségének óhaját szem előtt tartva továbbra is szorgalmazza, hogy a kinevezett püspöki helynökök munkáját olyan, a magyar katolikusok pasztorációjával megbízott főpásztor koordinálja, akinek tevékenysége nem korlátozódik csupán valamelyik egyházmegyére, hanem összefogja a felvidéki magyar katolikus papokat és híveket, ezáltal is elősegítve a lelki élet fellendülését.” A magyar püspök kinevezése még mindig várat magára, addig viszont a több egyházmegyébe kényszerített hívek szépen lassan elfogynak vagy belefásulnak az állandó várakozásba. Idén a XXI. Komáromi imanapra készülnek majd a szervezők. 21 éve kérik szakadatlanul a szlovák püspököket és a Szentatyát, hogy a felvidéki magyar katolikus nyáj élére nevezzen ki egy főpásztort! A kitartó ima meghozza gyümölcsét, de vajon hányan leszünk, akik kitartunk egy tiszta és nemes eszme mellett és hányan lesznek, akik feladva elveiket, kitüntetésekért és méltóságokért cserébe elárulják a magyar ügyet személyes jólétükért cserébe?

Felvidék Ma, Karaffa Attila