Dícsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az Ő nevét, hirdessétek minden népek között az Ő nagy dolgait.” /1Krón 16,8/ – ezzel az Igével hívogatta az érdeklődőket a kisgéresi református egyházközség presbitériuma arra az ünnepi istentiszteletre, amelyen Fazekas László a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke beiktatta tisztségébe Blanár Erik megválasztott lelkipásztort.

„Az Úr irgalma végtelen …” többek között ez az ének is elhangzott április 18-án a kisgéresi református templomban Blanár Erik megválasztott lelkipásztor ünnepélyes beiktatásakor. „Nagy esemény volt ez gyülekezetünk életében, s mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a templomunk megtelt azokkal a hitbeli testvéreinkkel, akik személyesen szerették volna megtapasztalni ezt nem mindennapi élményt, s osztozni akartak örömünkben másokkal is“ – tudósított az eseményről Kalán Mária.
Az ünnepi istentisztelet elején Molnár Elemér, a Zempléni Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fazekas László püspök szolgált igehirdetéssel. Az 1 Péter 2. válogatott igerészek alapján osztotta meg a hallgatósággal a több évvel ezelőtti személyes élményeit is, amelyeket Kisgéresben élt át még fiatal legátusként. Blanár Erik lelkipásztor beiktatást Molnár Elemér esperes végezte, aki átadta a lelkésznek a templom kulcsát és a lelkészi hivatal pecsétjét. Ezt követték a zempléni, illetve a szomszédos egyházmegyéből érkezett lelkészek, valamint a faluból származó lelkipásztorok, beleértve Géresi Róbert püspök-helyettes áldásmondásait.
Majd egy ének kíséretében a beiktatott lelkész átvette és felöltötte a gyülekezet ajándékát – egy új palástot. “Az immár hivatalosan is beiktatott lelkész igehirdetésének alapjául az Ap.Csel. 10 része szolgált, amikor Kornéliusz házába hívatta és fogadta Pétert, hogy bizonyságot tegyen előttük Jézus Krisztusról, és hirdesse nekik mindazt, amit az Úr parancsolt. Az igehirdetésben többek között elhangzott az is, hogy a sok-sok elváráson túl a lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy rámutasson az Úr Jézus Krisztusra.Erre a szolgálatra hívott mindnyájunkat a lelkipásztor által hirdetett ige is” – számolt be az eseményről Kalán Mária.
A gyülekezet tagjainak köszöntését, nagyrabecsülését és háláját Furik Csaba polgármester, -aki egyben a gondnoki tisztséget is betölti az egyházközségben – öntötte szavakba.A bensőséges hangulatot még inkább fokozták a lelkész szolgatársának és hitvesének Blanárné Pituk Gabriellának a szavai, aki a család nevében egy énekkel köszöntötte férjét, kislányukkal Pannával együtt.
A több mint két órás ünnepi istentiszteletet, amely a Himnusszal zárult, Asszonyi Eszter szavalata, a hittanos gyerekek énekei és a Református Nőszövetség helyi énekkarának szolgálata is gazdagította.
“Istennek legyen hála, hogy közel öt évvel ezelőtt falunkba vezérelte ezt a lelkészházaspárt, akik azóta is fáradhatatlanul sokat tesznek azért, hogy minél többen megtapasztalhassuk az Úr szeretetét.
„Szenteld meg, Óh szenteknek Szentje !
Ez egyházi szolgát.
Hogy áldott legyen ki- s bemenete.
Úgy igazgasd dolgát
Szenteld meg szívét, nyelvét, száját,
Tanításaiban.
Hogy jól vezérelhesse nyáját
Az Úr útaiban.” – zárja tudósítását az eseményről Kalán Mária.
A kisgéresi gyülekezetben utoljára negyven évvel ezelőtt került sor ilyen ünnepségre. Akkor a presbitérium döntése alapján Nagy Menyhért lett a gyülekezet lelkipásztora. A Kisgéresben 33 éven keresztül szolgáló lelkipásztor 2005-ben vonult nyugalomba. Egy ideig a szomszédos települések lelkipásztorai szolgálták be a gyülekezetet, majd a Zsinati Elnökség döntése alapján a Nagybalogon szolgáló Blanár lelkészházaspárt – Eriket és Gabriellát – helyezték át Kisgéresbe. A gyülekezet presbitériuma az elmúlt év második felében választotta meg lelkipásztorául Blanár Eriket.

Forrás: www.reformata.sk