30953_1

Ógyalla, ma Hurbanovo felvidéki település egyházi emlékeinek tudományos igényességgel megírt összefoglalója, közel félszáz fényképpel.

Szerző: Récka Bögi Adrianna
Kiadó: Kráter Műhely Egyesület
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 105
Nyelv: magyar
Kötés módja: Fűzött

A szerző Ógyallainak számít, hiszen bár Pozsonyban született, de Ógyallán járt iskolába, itt töltötte gyermekkorát, végezte középiskolai tanulmányait.
Dr. Récka –Bögi Adrianna művészettörténész diplomáját 1990- ben szerezte a Pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Diplomamunkáját „A pozsonyi szecessziós építészet kifejezőeszközei – ről írta 1991-ben és a Szlovák Képzőművészeti Alap Benka Díját vehette át érte. Doktori disszertációját „A szecessziós építészet Szlovákia területén. Középületek,szállók, kávéházak és vendéglők címmel 2005-ben védte meg. 1990-től tanár a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai karának Képzőművészeti tanszékén. Nyitrán él és dolgozik.

Ízelítő a kiadványból:

A SZECESSZIÓS SZENT LÁSZLÓ R . K. TEMPLOM A PLÉBÁNIA ÉPÜLETÉVEL

A római katolikus egyház már 1909-től fontolgatta a plébánia épületének rekonstrukcióját. Az egyház 1909 – 1922 évek közötti hivatalos levelezéséből, amelyre már fentebb hivatkoztunk, nyilvánvaló, hogy az 1909. évből származó leveleknek gyakori témája volt az ógyallai római katolikus paplak nem megfelelő építészeti állapota. Rajner Lajos, esztergomi püspök 7680. sz. levele, melyet 1909. december 13-án írt a komáromszentpéteri alesperesnek, úgy zárja a kalendáriumi évet, hogy az ügyben a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatási Minisztériumhoz fordult. Az 1910. év levelezése szintén foglalkozik az ógyallai egyházi épületek felújításával. Az Esztergomban 1910. január 7-én kelt, 68. számú levélből a következőket tudhatjuk meg: az ógyallai plébános azt a feladatot kapta, hogy az illetékes magyar királyi államépítészeti hivatallal vizsgáltassa meg az egyházépületeket, és a helyreállítási munkákhoz szükséges terveket és a költségvetést „a legszigorúbb takarékosság szem előtt tartása mellett” készíttesse el. A plébánia építészeti felülvizsgálata során kiderült, hogy az épületet rossz állapotára való tekintettel felújítani nem lehet helyette újat kell építeni. Vaszary Kolos esztergomi bíboros érsek 1910. május 19. (2599. sz. levél) az ógyallai plébánosank 240 koronát utalt ki a templom tőkéjéből arra a célra, hogy fedezni tudja lakbérét ideiglenes lakásában, az új paplak építése idején, azaz 1910. május 1-től november 1-ig. Ócsvay Ágoston plébános a komáromszentpéteri esperesnek, Szecsányi Gyulának 1910. november 8-án írt levelében olvashatunk az ógyallai plébános kétségbeejtő helyzetéről. Miután a szükséges építkezések a paplakon nem valósultak meg, a lakbérszerződés pedig november 1-jén lejárt, a plébánosnak vissza kellett költöznie az „életveszélyes plébánia lakásba”. Ócsvay plébános lakása körüli „kálvária” folytatódott még 1911-ben is, ugyanis az illetékes minisztérium 1911. január 19-én 33144/910 sz. alatt kelt levelében közölte, hogy a Komárom vármegyei Államépítészeti Hivatal által készített ógyallai plébániatervek szerinte nem alkalmasak a kivitelezésre, és szakmailag újból kell vizsgálni, hogy nem lehetne-e mégis megjavítani a régi épületet. Ellenkező esetben kéri olyan terveknek a kidolgozását, amelyek nem térnek el a jelenlegi paplak épületének méreteitől és alaprajzától, s amelyeknek megvalósítása nem haladja meg a 20 000 koronát. Amint ismeretes, 1911. június 29-én Ógyallán nagy tűzvész pusztított, keletkezését különböző módon magyarázták.
A magyarázat egyik változata szerint a tűz a főutcai Fischerpékségben ütött ki (az artézi kút mellett), és gyorsan átterjedt a többi szomszédos épületre, amelyekben óriási károkat okozott. Más források szerint Hajabács József tanító udvarában keletkezett a tűz, és a száraz, szeles idő miatt terjedt innen tovább. A nagykiterjedésű tűz sok épületet elpusztított, többek között két helybeli templomépületet, a római katolikus templomot és a zsinagógát. A pusztító tűz ténylegesen döntött a római katolikus templom melletti plébánia épület hosszadalmas, végtelennek tűnő rekonstrukciós munkálatainak ügyében is.

Felvidék.ma