32093c

A Magyar Koalíció Pártja Komáromban bemutatta választási programját. Berényi József pártelnök telt ház előtt, a Tiszti Pavilonban mondta programismertető beszédét. Hangsúlyozta: az MKP programját választópolgáraival közösen állította össze. (Videóval és képgalériával kiegészítve)

A Beszéjük meg programalkotó beszélgetések során az MKP politikusai hétezer választópolgárral találkoztak. Nem könnyű időszakban, hiszen Dél-Szlovákia korábban is Szlovákia gazdaságilag kevésbé fejlett régiójának számított, most pedig még a gazdasági válság is sújtja az országot, sokan élnek a létminimum határán. A polgárok ma elsősorban a létbiztonsággal kapcsolatos problémákra várják a választ, a magyarsággal kapcsolatos érdekek képviseletét viszont az MKP természetes feladatának tartják – mondta az MKP elnöke.

{phocagallery view=category|categoryid=2|imageid=11573|detail=0|float=right}”Programunkban hangsúlyos szerepet kap a munkahelyteremtő régiófejlesztés, a mezőgazdaság és a ráépülő feldolgozóipar, amely kis- és közepes településeinken az egyedüli megtartó erő, az egészségügyi szolgáltatások hálózatának fenntartása és színvonalának emelése, az effektív szociális támogatások biztosítása, amely igazságosan segít a rászorulóknak, az oktatásügy és a tudomány országos kérdései, és mindezek mellett jelennek meg nyomatékosan a magyarság megmaradásának kérdései” – mondta Berényi József egy órás beszédében, melyben felvázolta “A megoldás programjának” elnevezett választási program alapjait.

Az MKP választási programnyilatkozata:

A Magyar Koalíció Pártja elvszerűen vallja a partneri viszonyrendszer fontosságát, a folyamatos párbeszéd szükségességét a gazdasági és társadalmi problémák sikeres kezelése érdekében. {phocagallery view=category|categoryid=387|imageid=11539|detail=0|float=right}Az Európai Unió tagországai többségében kormányzó, az Európai Parlamentben a legerősebb frakciót alkotó jobb-közép pártok csoportjának, az Európai Néppártnak a tagjaként vállaljuk fel ezeket az elveket, mert a párt meggyőződése, hogy mind az európai nemzetek és uniós tagországok közti viszonyt, mind az államokon belüli társadalmi, nemzeti, nemi, vallási és egyéb csoportok kapcsolatát csak a partneri párbeszéd alakíthatja harmonikussá és toleránssá, ami az alkotó munka és a kölcsönösen előnyös, közös célok meghatározásának alapfeltétele.

Leépülés helyett felzárkóztatást!

Felelős, szolidáris gazdaság- és pénzügypolitikát, takarékos, de a növekedést és a leszakadt régiók tényleges felzárkóztatását megcélzó költségvetési politikát szorgalmazunk. Gazdaságpolitikánk alappillére a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása.

1. Az államháztartás egyensúlyának megtartása és a pénzügyi fegyelem érdekében javasoljuk a bankadó bevezetését, a 19 százalékos társasági adó megtartása mellett a többkulcsos személyi jövedelemadót, a hozzáadott értékadó alapvető élelmiszerekre vonatkozó adókulcsa csökkentését, a luxustermékekre vonatkozó adókulcs növelését, valamint a kis- és középvállalatokban a munkáltatói járulékterhek fokozatos csökkentését 35,2 százalékról 30 százalékra.
2. A gazdaság terén kiemelt célunk Dél-Szlovákia termelési potenciáljának növelése, a munkanélküliség csökkentése. Ennek érdekében szorgalmazzuk az R 7-es és R 2-es gyorsforgalmi utak megépítését, a meglévő vasúti fővonalak korszerűsítését és villamosítását, a stratégiai befektetés-támogatásoknak a leginkább elmaradott térségekbe történő kihelyezését, szlovákiai átlagra emelni a víz- és csatornahálózat kiépítését, a hulladék-gazdálkodást a dél-szlovákiai járásokban is.
3. Szorgalmazzuk az előkészített ipari parkok megvalósítását, munkahelyet kínáló vállalkozásokkal történő betelepítését, a barnamezős beruházásokat.
4. A helyi gazdaságfejlesztés céljából szorgalmazzuk a közbeszerzési törvény módosítását, hogy a közétkeztetésnél a helyi beszállítók esélyei javuljanak; támogatjuk a helyi beszállítók esélyegyenlőségét a multinacionális üzlethálózatokban jogi szabályozással is.
5. Mivel a munkapiaci állami politika eddigi kísérletei csődöt mondtak, szorgalmazzuk a külföldi beruházókkal azonos feltételek mellett a hazai kis- és közepes vállalkozások állami támogatását, beleértve az önálló háztáji gazdaságok, családi gazdaságok és iparosműhelyek, termálfürdők, borházak, vendégházak támogatását is.

A vidékfejlesztés kulcsa a mezőgazdaság és környezetvédelem

A vidékfejlesztés célja, hogy a népességnek a szülőföldjén legyen megélhetése, igényes szellemi és természeti környezete.

1. Minél több munkahelyet kell teremteni vidéken, a mezőgazdaságban. Meg kell honosítani nálunk is a megfelelő bérezést, ehhez az állandó alkalmazottak utáni járulékterhek egy részét az államnak kell átvállalnia a munkáltatóktól.
2. A támogatásokat a környező országok szintjére kell emelni, a kifizetési időt le kell rövidíteni, támogatni kell az intenzív termelést és az állattenyésztést. Pártunk a munkahelyek támogatását szorgalmazza, nem a gépi berendezések beszerzését.
3. A családi vállalkozások beindítása érdekében szorgalmazzuk a garanciaalap újraalakítását, a zöldség- és gyümölcstermesztés fellendítése, a feldolgozóipar támogatása érdekében. Megújuló energiaforrást spekulatív okokból ne lehessen termelni legjobb földjeinken; ahol kiváló minőségű élelmiszer-alapanyag terem, azt kell támogatni.
4. A termőföld nemzeti kincs. Megtartása hazai kézben államérdek. Szorgalmazzuk, hogy az állami földalap bevételeiből alacsony kamatú, hosszú lejáratú kölcsönökkel segítse az állam a hazai gazdák és gazdálkodók földvásárlását.
5. A szép vidék, az egészséges környezet, a természeti értékek védelme olyan közügy számunkra, amely egyszerre jelent gazdasági lehetőséget a régiók fejlesztésére, védelmet a természeti károk és katasztrófák ellen és érzelmi kötődést szülőföldünkhöz.

Emberközpontú közigazgatást a polgárok szolgálatára!

Az MKP a közigazgatási reform folytatását szorgalmazza úgy, hogy az önkormányzatok szuverenitása és a települések önállósága ne csorbuljon.

1. Nem tartjuk hatékonynak az ország regionális felosztását. Szorgalmazzuk a természetes régiók kialakítását. Folytatni kell az államigazgatás reformját. Olcsóbb és hatékonyabb hivatalhálózat kell, a regionalizmus elvét szem előtt tartva.
2. A hatékony ügyintézés érdekében szorgalmazzuk az állami hivatalokban az egyablakos ügyintézést, az elektronikus kormányzás, az informatizáció bevezetését az önkormányzatokban is. Mivel Szlovákiában e téren nagy a lemaradás, a következő kormányzati ciklusra önálló informatikai hivatal létrehozását szorgalmazzuk.
3. Stabil, kiszámítható és tervezhető normatív finanszírozást akarunk az eredeti és átruházott jog- és hatáskörök ellátásához. A kötelezettségek teljesítéséhez éves szinten törvényben meghatározott százalék jusson az állam éves költségvetési bevételeiből. Az átruházott feladatok ellátásához törvényben megszabott optimális normatív finanszírozás járjon.
4. Szorgalmazzuk a helyi adókról és illetékekről szóló törvény módosítását úgy, hogy az önkormányzatok segítséget tudjanak nyújtani a beruházni, letelepedni szándékozó vállalkozásoknak.
5. Szorgalmazzuk a normatív finanszírozás felülbírálását, hogy a nagyvárosok vonzáskörzetében kialakult, állandó lakhely nélküli lakosságcsoportok okozta bevételkiesést kezelni lehessen. Törvénymódosítást szorgalmazunk a lakhelykártya rendszerének bevezetésére.
6. Szorgalmazzuk az önkormányzati pályázati önrészek finanszírozását támogató állami alap létrehozását, amely kedvező kamatozású hitelekkel segítené a pályázati pénzek sikeres lehívását.

Egészségügy: elérhetőség és minőség

Az egészségügyi ellátás számunkra szolgáltatás, melyre minden polgárnak alapvető joga van. A betegellátás nem lehet kizárólag gazdasági kérdés. Ezért szorgalmazzuk:

1. Az egészségügyi ellátó-hálózatban szem előtt tartani az emberi dimenziót és a regionális elvet. Szorgalmazzuk a minimális ellátórendszer meghatározását.
2. A biztosítási térítési rendszerből ki kell küszöbölni a szubjektív elemeket. A nagy egyetemi kórházak és ellátó-központok mellett az önkormányzati tulajdonban lévő kórházak szerepét is tisztázni kell. Szorgalmazzuk a körorvosok továbbképzésének és a magán praxisok örökölhetőségének törvényi szabályozását.
3. Ki kell küszöbölni az aránytalanságokat a biztosítói térítésekből. Az MKP a mentőszolgálat térítéseinek csökkentését, az állami biztosítottak utáni járuléköszszeg emelését szorgalmazza. A közvetlen állampolgári térítést vagy a járulékos biztosítást ellenzi.
4. Vissza kell állítani az önkéntes véradók társadalmi megbecsülését, életmentő adományuk fejében biztosítani kell a szükséges anyagi juttatásokat.

Szociálpolitikával a családokért!

Szociális politikánk középpontjában a család áll. Olyan munkajogi szabályozást szeretnénk, amely a családot segíti a munkapiacon is.

1. Támogatjuk a rugalmas munkapiacot, de egyensúlyt szorgalmazunk a munkajogi törvényekben a munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei között.
2. A munkajogi szabályozást a munkaerőpiac mobilitásigényéhez kell igazítani. Új támogatási rendszer kell az ingázóknak, hogy utazási költségeik ne akadályozzák munkavállalásukat. Valós bérlakás-építési programmal kell támogatni a munkaerő-mobilitást.
3. Támogatjuk a rugalmas munkaidő lehetővé tételét a szülőknek, de a három-négynapos munkahét bevezetésével, amit mindkét szülő igénybe vehet anélkül, hogy a jövedelmük csökkenne. Ez egyben a nők munkapiaci esélyegyenlőségét is növelné. Szorgalmazzuk a nők egyenjogúsítását a bérezésben.
4. A szociális ellátásban célunk az alapvető létszükségletek biztosításának törvényi garanciája, eddig hiányzó szolgáltatások bevezetésével az önmagukon segíteni nem tudók esetében helyi, regionális és állami szintű összefogással. Az utóbbi munkahelyteremtést is jelenthet.
5. A családoknak minden segítséget meg kell adni, hogy ösztönözzük a gyermekvállalást. Az önkormányzatok bevonásával családsegítő központokat hozunk létre.
6. A nyugdíjak a legtöbb esetben a megélhetést alig biztosítják, miközben a kisnyugdíjasok száma a munkanélküliségtől menekülő korengedményes nyugdíjasokéval folyamatosan nő. Olyan törvényi feltételeket szorgalmazunk, amelyek lehetővé teszik a nyugdíjasok életkörülményeinek javítását. Szorgalmazzuk az inflációkövető nyugdíj-valorizációt, a munkavállalás lehetőségének visszaállítását.
7. Az MKP hosszú távon a hárompilléres nyugdíjrendszer fenntartását támogatja, a II. pillér szigorú törvényi szabályozása mellett. Célunk: visszavezetni a III. nyugdíjpillér vagy nyugdíjtakarékosság részleges adókedvezményét.
8. Az MKP továbbra is felvállalja a romák társadalmi érvényesülését és felemelkedését, támogatjuk folyamatos felzárkóztatásukat.

Értékközvetítő iskola, hasznos tudást adó oktatás

Pártunk célja az anyanyelvű nevelés és oktatás az óvodától az egyetemig. Támogatjuk a szabad iskolaválasztást, az esélyegyenlőséget, az iskolafenntartói pluralizmust, a decentralizált irányítást és átlátható finanszírozást.

1. Óvodát és legalább alsó tagozatos iskolát minden településnek! Ahol ez lehetetlen, iskolák és gyermekintézmények öszszevonásával, iskolaközpontokkal, iskolabusz-programokkal, ingázó pedagógusokkal kell elérhetővé tenni az anyanyelvű tanulást.

2. Szorgalmazzuk a szakképzés megújulását. Egyrészt több gyakorlati képzésre van szükség, kevesebb elméleti oktatás mellett, másrészt: képességektől függően az emelt szintű oktatást is lehetővé kell tenni. Elengedhetetlen a gyakorlati képzés minőségének javítása tehetséggondozással, felzárkóztatással is.

3. A versenyképesség alapeleme egy világnyelv jó színvonalú elsajátítása is.

Kultúránk a megtartó pillérünk

Kultúránkra mint az egyetemes magyar kultúra részére tekintünk. A kultúra autonóm. A politikai párt csak kezdeményező, közvetítő és ösztönző lehet.

1. Tiszteljük és becsüljük kultúránkat, támogatjuk annak mind hivatásos, mind amatőr művelőit. A kisebbségi kultúra nem maradhat fenn csak államilag garantált, minimális hivatásos intézményhálózattal, szükség van annak nem hivatásos művelőire is.
2. Szorgalmazni fogjuk a törvényi háttér megteremtését a kisebbségi kultúrák és kulturális szervezetek jogállásáról, munkájuk finanszírozásáról, az átlátható pályázati rendszerekről.

Gyakorlati jogérvényesítést nemzeti közösségünk megmaradásáért!

A szlovákiai magyar népcsoport Szlovákia lakosságának speciális jellemvonásokkal bíró része, az ország lakosságának többségéétől eltér a nyelve, a kulturális és történelmi identitása. Sajátos helyzetünk sajátos, önálló politikai érdekképviseletet érdemel. A kisebbségi érdekképviseleti célok elérésében kiemelt súlyt fektetünk:
1. a magyar nyelvi és kulturális identitás hosszú távú megőrzése érdekében a kisebbségi közösségi (kollektív) jogok biztosításának elérésére. A kisebbségi közügyek (nyelvhasználat, kultúra, oktatás, média) intézését a saját szükségleteiket ismerő kisebbségekre kell bízni.
2. Célunk a magyar nyelv társadalmi presztízsének emelése, használatának visszavezetése a hivatali ügyintézésbe, a magyarok által lakott területeken regionális hivatalos nyelvvé nyilvánításával.
3. Célunk egy egységes, következetesen strukturált, logikusan felépített jogszabályi keret létrehozása a kisebbségek identitás-megőrzését biztosítandó, hogy a törvényekkel ténylegesen élni lehessen, az állam által biztosított megfelelő anyagi, személyi és logisztikai eszközökkel.
4. Figyelembe véve, hogy a szlovákiai magyar népcsoporttal hasonló adottságokkal rendelkező európai kisebbségek döntő többségénél a kisebbségi közösségi önigazgatás (autonómia) különböző formái sikeresen működnek és több évtizedes politikai stabilitást eredményeztek, célunk, hogy Szlovákia e téren is közeledjen Nyugat-Európához és hosszú távon stabilizálódjon.
5. Célunk a kisebbségi érdekképviselet megteremtése a nemzetközi politikában. A nemzetközi fórumokon való hatékony érdekképviselet elősegíti a hagyományosan merev belföldi kisebbségpolitikai felfogás modernizációját, európaivá válását, ezért hangsúlyt fektetünk az MKP tevékenységére az Európa Tanácsban, az EBESZ-ben, de az Európai Néppártban is.
6. Az ET Parlamenti Közgyűlése 1993-ban megfogalmazott ajánlásával összhangban az MKP szorgalmazza, hogy a második világháborút követő, a kollektív bűnösség elvére épülő rendeletek kerüljenek ki az ország jogrendjéből, ugyanakkor mindent megtesz azért, hogy visszakerüljön Szlovákia jogrendjébe a kettős állampolgárság intézménye.

A közélet tisztaságáért

Az MKP a közélet tisztaságáért nélkülözhetetlennek tartja a korrupcióellenes intézkedések hatékonyságának növelését.
1. Meg kell teremteni a jogi hátterét annak, hogy a korrupció és a klientelizmus büntethető legyen, függetlenül az elkövető személy közigazgatásban betöltött szerepétől.
2. Átgondolt jogalkotással stabilizálni kell az ország törvényi rendszerét, ami növelheti a polgárok jogtudatát és hatékonyabbá, átláthatóbbá tenné a bíróságok működését.

Uniós megoldások, külügyek

Az Európai Uniónak, az európai integrációnak a globalizálódó világban nincs alternatívája.
1. Az Európai Unió alapját képezi a négy alapszabadság: a tőke, az áru, a személyek és a szolgáltatások szabad áramlása a tagállamok között. Ezen alapszabályokkal a továbbiakban is élnünk kell.
2. Az Európai Unió Alapjogi Chartája szellemében az MKP szorgalmazza, hogy az ET és az EBESZ kisebbségvédelmi dokumentumai alapján az Európai Unió is fogadjon el átfogó, nemzeti kisebbségi jogokat rögzítő jogszabályrendszert.
3. Az MKP támogatja a gazdasági és pénzügyi válsággal szemben foganatosított válaszlépéseket, mert a megoldást a felelős gazdasági és pénzügyi irányításban, annak ellenőrizhetőségében és kikényszeríthetőségében látja, a tagállamok szuverenitásának megtartása mellett.
4. Az MKP fontosnak tartja a határon átnyúló uniós együttműködési programokat, amelyek elősegítik a határ menti régiók felzárkózását.
5. Az MKP nagy figyelmet szentel a szomszédságpolitikának, a bilaterális kapcsolatok folyamatos bővítésének. Szorgalmazza azonban a „visegrádi négyek” szoros együttműködését és fellépését a nemzetközi kapcsolatokban. A párt jellegénél fogva kiemelt helyet kap a szomszédságpolitikában Magyarország.
6. A Kárpát-medencében élő magyarság kapcsolattartását és kapcsolatrendszerét természetes folyamatnak és jelenségnek tartjuk. Célunk, hogy Szlovákiában olyan politikai légkör és jogrend legyen, amely nem korlátozza a magyar-magyar kapcsolatok ápolását és bővítését.

Felvidék.ma, O.N.

{iarelatednews articleid=”31686,31671,31648″}