31926

Hahn-Seidl Alida, a németországi Hunnia Baráti Kör képviselője és Juhász Imre, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke 2012 január 12-én Brüsszelben a következő petíciót adtak át az Európai Parlament illetékes bizottságának a Beneš-dekrétumokat fenntartó, 2007-es szlovákiai parlamenti határozat ellen:

I. A PETÍCIÓ SZÖVEGE

 Az Európai Unió Alapjogi Chartája 44. cikkében biztosított petíciós jog alapján alulírottak, mint uniós polgárok, az alábbi petícióval fordulunk az Európai Parlamenthez.

Kérjük, hogy az Európai  Parlament tűzze napirendre a Beneš-dekrétumok, a Szlovák Nemzeti Tanács és egyéb a (cseh)szlovák hivatalos szervek által a kérdéses időszakban alkotott – és a magyar és német kisebbséget súlyosan diszkrimináló jogszabályok ügyét. Ennek során vizsgálja meg azok  európai uniós jogrendszerrel való összeegyeztethetőségét.

Kérjük, hogy a Parlament határozatban szólítsa fel Szlovákiát, hogy az Szlovák Nemzeti Tanács 2007. évi 1487. sz. határozatát, illetve a Beneš-dekrétumok közül a még hatályban lévő inkriminált jogszabályokat – beleértve az 1948. február 25-e előtt jogellenes cselekedetek miatti kártérítést kizáró törvényt is – dereguláció útján helyezze hatályon kívül. Továbbá ezen jogszabályok illetve a hatályban nem lévők miatti joggyakorlat, a Szlovákia (a volt Csehszlovák Köztársaság alkotórésze), illetve a volt Csehszlovák állam által elkövetett bűnök vonatkozásában pedig kövessék meg a szlovákiai magyarságot és németséget, illetve fizessenek méltányos kárpótlást számukra a vagyonelkobzások és a lelki megpróbáltatások miatt. Szlovákia vonja felelősségre a még életben lévő és emberiség/emberiesség elleni bűntetteket elkövető állampolgárait (ilyen kárpótlást nyújtott ingatlanvagyonuk elkobzásáért pl. Csehország a jelenleg is cseh állampolgár szudétanémeteknek).

Kérjük, hogy a megfelelő válasz elmaradása, illetve a tömeges emberi jogsértést fenntartó szlovák reakció esetén éljen az EUSZ 7. cikke (1) bek.-e szerinti jogával és javasolja a tanácsnak, hogy állapítsa meg: fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti az EUSZ 2. cikkben említett értékeket. Kezdeményezze a Tanácsnál, hogy állapítsa meg: Szlovákia súlyosan és tartósan megsérti a 2. cikkben említett értékeket és fontolja meg Szlovákia tagsági jogainak felfüggesztését, beleértve kormányának képviselőjét a Tanácsban megillető szavazati jogokat is.

Az Európai Unióról szóló szerződés [EUSZ] 2. cikk kimondja:

Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.

Európai Unióról szóló szerződés [EUSZ] 6. cikk (1) bek. arról rendelkezik, hogy az Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2000. december 7-i, Strasbourgban 2007. december 12-én kiigazított szövegében foglalt jogokat, szabadságokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a Szerződések.

A Beneš-dekrétumok egy része súlyosan sérti az Európai Unió jogrendszerét, a felhívott alapszerződési rendelkezéseket és az azzal egy szinten lévő Alapjogi Chartát, illetve az Európai Emberi Jogi Egyezményt:

 • 1. cikk Az emberi méltóság

Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. Vajon miként érvényesül 600.000, Szlovákia mai területén élő, magyar tekintetében az emberi méltóság, ha kollektív megbélyegzésükért, meghurcoltatásukért, nincstelenné tételükért senki sem kért bocsánatot a szlovák hatalmi szervek részéről, illetve 2007-ben meg is erősítette a Beneš-dekrétumokat törvényhozó szervének határozatával.

 • 2. cikk Az élethez való jog

Sokakat a Beneš-dekrétumok alapján meghurcoltak, kitelepítettek, másokat bírói ítélet nélkül kivégeztek. Halálukért senkit sem kárpótoltak, senkit meg nem követtek.

 • 6. cikk A szabadsághoz és biztonsághoz való jog. Az oktatáshoz való jog

Mindenkinek joga van az oktatáshoz, valamint a szakképzésben és a továbbképzésben való

részvételhez. A szabadságot és biztonságot nem garantálhatják olyan törvények, amelyeket (pl. a hasonló Nürnbergi Törvényekkel szemben – soha nem helyeztek hatályon kívül).

 • 12. cikk A gyülekezés és az egyesülés szabadsága

Miután a Beneš-dekrétumok alapján feloszlatták a magyar egyesületeket, olyan csapást mértek a civil társadalom önszerveződésére, amely azóta sem tudja ezt kiheverni, különös tekintettel arra, hogy ez vagyonelkobzással párosult. Amit azóta nem tettek jóvá.

 • 14. cikk Az oktatáshoz való jog

Az 1944/45-ben a Beneš-dekrétumokkal bezárt magyar iskolák összessége azóta sem nyílt meg újra. A magyar iskoláskorúak kb. 30%-a szlovák nyelvű iskolában tanul, elősegítve az asszimilációt.

 • 17. cikk A tulajdonhoz való jog, 47. cikk A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog; Európai Emberi Jogi Egyezmény 13. Cikke és 1. Fakultatív Jegyzőkönyvének 1. Cikke

A magánszemélyeket és közületeket sújtó vagyonelkobzás következményeit soha nem számolták fel, nem kompenzálták és minden reparációs törvény kizárja az 1944-1948 február 25-e közötti időszak jogsértéseinek jóvátételét. Ez egyébként sérti az ugyancsak az európai uniós jog részét képező Európai Emberi Jogi Egyezmény 13. Cikkében foglalt hatékony jogorvoslathoz való jogot, illetve 1. Fakultatív Jegyzőkönyvének 1. Cikkét a vagyonelkobzások kapcsán, mivel a tulajdonhoz való jogot védi, és ez a tulajdonjog ma sincs a jogos tulajdonosok, illetve leszármazottaik tulajdonában.  Ne feledjük, hogy a tulajdoni igények elévülésének kizártsága amúgy is legfeljebb elodázhatja a rendezést.

 • 20. cikk A törvény előtti egyenlőség, 21. cikk A megkülönböztetés tilalma,

49. cikk A bűncselekmények és büntetések törvényességének és arányosságának elvei

A törvény előtt mindenki egyenlő. De nem Szlovákiában, ahol a magyarságot ma is megbélyegzik a Beneš-dekrétumok, továbbá a Csehszlovák Ideiglenes Nemzetgyűlés 1946. évi 115. törvénnyel kizárta azon bűnösök büntetőjogi felelősségre vonását, akik a magyarság sérelmére háborús és népellenes bűncselekményeket követtek el 1938. szeptember 30. és 1945. október 28. között.

 • 22. cikk A kulturális, vallási és nyelvi sokféleség

Szlovákia kulturális, vallási és nyelvi sokféleségét voltak hivatva megszűntetni bizonyos Beneš-dekrétumok, amelyek pl. azokat személyeket engedték vissza az állampolgársági kötelékbe (miután minden magyart megfosztottak állampolgárságuktól), akik megtagadták magyarságukat. A „reszlovakizáció” jelszavával megváltoztatták az etnikai arányokat és korábbi magyar többségű területeket szlovákosítottak el. Ez a folyamat azóta is tart.

II. ÖSSZEFOGLALÓ-INDOKOLÁS

2007. évi 1487. sz. határozatával (továbbiakban: határozat) a legfőbb szlovák törvényhozó szerv, a Szlovák Nemzeti Tanács (SzNT) megdöbbentő döntést hozott:

A határozat rögzíti, hogy az 1944-1948 között alkotott ún. Beneš-dekrétumok és az azokat kiegészítő egyéb jogfosztó jogszabályok (együtt a továbbiakban: Beneš-dekrétumok[1]) következtében Szlovákiában kialakult jogi és tulajdonjogi viszonyok megkérdőjelezhetetlenek, érinthetetlenek, és megváltoztathatatlanok.

Fontos leszögezni, hogy a tárgyi petíció nem Csehszlovákiával, nem Csehországgal kapcsolatos, hanem csak és kizárólag Szlovákiával.

Tekintettel az egykor létezett Csehszlovákia érintettségére, rá kívánunk mutatni a különbségekre, amelyek Csehország és Szlovákia között fennállnak a Beneš-dekrétumok vonatkozásában:

Csehország Európai Uniós csatlakozásakor kiküldött jogászokból álló bizottság által készített –Frowein-report – kizárólag Csehország vonatkozásában vizsgálta a Beneš-dekrétumokat. Tekintettel arra, hogy Szlovákia önállóan – már 1944 szeptemberében[2] is és azt követően is – alkotott a területén élő magyar kisebbséget kollektíven diszkrimináló jogszabályokat és folytatott diszkriminatív gyakorlatot[3]. A cseh és a szlovák országrész a tételes jog és a gyakorlat alapján sem mosható össze, az egykori Csehszlovákia két országrészét, illetőleg a mai (1993. január 1-től önálló) két országot külön kell és lehet vizsgálni.

További különbség, hogy Szlovákia – semmibe véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos joganyagát – törvényhozásának (SzNT) határozatával (2007. évi 1487. sz.. Határozat), Európai Uniós tagsága alatt erősítette meg a Beneš-dekrétumokat és az egyéb, tárgyi időszakban hozott jogfosztó jogszabályokat, fenntartva ezzel a közel 600.000 főt számláló szlovákiai magyarság diszkriminációját. A határozat összeegyezhetetlen a XXI. század egyesült Európájának eszméjével, és az emberi jogokkal[4].

Jelen Petíció elsődlegesen éppen arra irányul, hogy az Európai Unió Parlamentje tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Szlovákia vonja vissza 2007. évi 1487. sz. határozatot, illetve annak a magyarságot diszkrimináló dekrétumokra vonatkozó részét, kifejezve és garantálva ezáltal, hogy magyar nemzetiségű állampolgárai (akik egyébként uniós állampolgárok is) diszkrimináció-mentesen élhessenek őseik földjén, a melyet két világháború és a folyamatos jogfosztások ellenére sem hagytak el.

Megjegyezzük, hogy a Beneš-dekrétumokhoz való feltétlen ragaszkodás szintjeiben is van különbség a két ország között, tekintettel arra, hogy pl. Csehország kártalanította[5] azokat a cseh állampolgárokat, akiket a Beneš-dekrétumok hátrányosan érintettek ingatlanvagyonukat illetően. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Beneš-dekrétumok nem mindegyike tekinthető diszkriminatívnak és nyilvánvaló, hogy ezekre vonatkozóan nem fogalmaztuk meg aggályainkat. A diszkriminatív jogszabályok elválasztásához azonban valamennyi, kérdéses időszakban hozott jogszabályt felül kell vizsgálni, mivel azok döntő többségét soha senki nem helyezte hatályon kívül[6]. És egy jogszabály nem csak akkor hatályosul, amikor megalkotják, hanem a rendelkezéseinek végrehajtásával kialakult állapot felett is „őrködik” egészen hatályon kívül helyezéséig. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a szlovákiai bíróságok minden a Beneš-dekrétumok jogsértő gyakorlata alapján keletkezett vagyoni hátránnyal (konfiskálás) összefüggő kárpótlással kapcsolatos keresetet elutasítanak a mai napig. A strasbourgi Emberi Jogi Bíróság tudomásunk szerint csak egyszer foglakozott a tárgyi kérdéssel, amikor a „Vargová”-ügyben  kimondta ugyan, hogy az ügy szlovákiai elhúzódása sértette a kérelmező emberi jogait (ésszerű időn belüli döntéshozatal), de a kárpótlás kérdésében nem foglalt állást érdemben[7]. A Beneš-dekrétumokat nemzetközi jogi problémaként felfogva a szakirodalom általában hangsúlyozza, hogy a mai emberi jogvédelmi rendszerek védőhálóján e dekrétumok fennakadnának. De ugyanakkor rögzítik, hogy a nemzetközi jog nem ismeri el a visszaható hatályt. Ezt azonban ilyen egyértelműen nem jelenthetjük ki, mivel épp a háborús és népellenes bűncselekmények (mai nevükön emberiség vagy emberiesség elleni bűntettek) kapcsán maga a nemzetközi jog törte át ezt az alapelvet, illetve néhány rendkívül fontos, és a Beneš-dekrétumok alkalmazása idején már hatályos nemzetközi jogforrással is ütköznek a sérelmezett dekrétumok. Sokszor hallhatjuk a Beneš-dekrétumokról, hogy „mindez már jogtörténet”, a „dekrétumok alapján nem jönnek létre új jogviszonyok”, „már nem alkalmazzák a Beneš-dekrétumokat” stb. Fel kell azonban tenni a kérdést: mi szükség akkor megerősítésükre, mi a helyzet a Csehországba erőszakkal kitelepített és ott ragadt magyarokkal, a kitoloncoltakkal, az anyanyelvi oktatást évekig nélkülöző egykori (és részben mai) gyerekekkel, a vagyonelkobzást jóvá tevő kárpótlás elmaradásával, a jogfosztást ma is megváltoztathatatlannak tekintő jogértelmezéssel, a tulajdoni igényeket és a vagyoni kárpótlást elutasító bírói ítéletekkel. Hogyan lehet az egy európai uniós országban, hogy háborús és népellenes (emberiség/emberiesség elleni) bűncselekmények elkövetői halálukig büntetlenséget élvezzenek? Ezek a jogtipró intézkedések tehát ma is élnek, napjainkban is hatnak. A törvénytárak mellett az egyesületek vagy a cégek nyilvántartásában, a magyarság kollektív tudatában mindenképpen jelen vannak a Beneš-dekrétumok és megerősítésük kifejezi azt, hogy miként is viseltetik a mai Szlovákia a magyar nemzeti kisebbséggel, és milyen jövőt szán a magyaroknak. Ugyanakkor tükröt tartanak az Európai Uniónak is, amely nem tűrheti az ilyen jellegű kollektív jogfosztás európaizálását és azt az üzenetet, hogy mindez konform az Európai Unió jogrendszerével.  

A Beneš-dekrétumok – fentiekben részletezett álláspontunk szerint – ellentétesek az Európai Emberi Jogi Egyezménnyel (amelyhez az Európai Unió is csatlakozott), az Európai Unióról Szóló Szerződés 2. és 6. cikkével az Alapszerződések szintjére emelt Alapjogi Charta hivatkozott rendelkezéseivel. A Beneš-dekrétumok egy része más nemzetközi jogi szabályokkal (az ENSZ Alapokmányával, a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumával, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával[8]), sem fér össze. Ezeket csak a teljesség igényétől vezéreltetve említjük meg, mivel nem európai uniós jogról van szó.

Hangsúlyozni kell, hogy az inkriminált Beneš-dekrétumok nem a békerendszer részei, hanem egy ördögi nemzetállami akció az őshonos kisebbségek felszámolására. Több, mint 66 évvel a II. világháború befejezése után egyébként sincsenek vesztesek és győztesek, csak jogsértők és áldozatok – azaz emberek. Jelen Petíció tehát arra irányul, hogy az Európai Unió Parlamentje érje el Szlovákiánál, hogy vizsgálja felül a Beneš-dekrétumokat és deregulálja jogrendjéből  az Európai Unió jogrendjével összeférhetetlen jogszabályokat, garantálva ezáltal, hogy magyar nemzetiségű állampolgárai (akik egyébként uniós állampolgárok is) diszkrimináció-mentesen élhessenek őseik földjén, szülőföldjükön, melyet két világháború és a folyamatos jogfosztások ellenére sem hagytak el.

Brüsszel, 2012. január 12-én

Dr. Juhász Imre,  magyar állampolgár
Hahn-Seidl Alida, magyar-német állampolgár                                                           


[1] A Beneš-dekrétumok kifejezés gyűjtőnév. Ezen 1944 és 1948 között alkotott „jogszabályok” tekintélyes részét Eduard Beneš 1938-ban lemondott, magát mégis emigráns csehszlovák köztársasági elnöknek kikiáltó és elismertető személy adta ki – részben az emigrációban, részben már újra, tényleges csehszlovák köztársasági elnökként. Ezen elnöki dekrétumokat utólag, visszamenőleges hatállyal emelte törvényerőre a Csehszlovák Nemzetgyűlés az 1946. évi 57. sz alkotmánytörvénnyel. Növelte a dekrétumok számát számos, a csehszlovák föderális törvényhozás továbbá a cseh és szlovák (Szlovákiában a Szlovák Nemzeti Tanács) tartományi parlamentek és a közigazgatás szervei (Szlovákiában a megbízotti hivatalok) által alkotott jogszabály is.

[2] Pl. az összes magyar iskola betiltásáról szóló SzNT rendelet

[3] Elkobozták Beneš 108/1945. sz. dekrétuma, illetve az SzNT 1945. évi 64., 104. sz . rendelete alapján  – miután már korábban megszületett Beneš 5/1945. sz. dekrétuma a vagyontárgyak nemzeti gondnokság alá helyezéséről (pl. a SzNT ezt – az 1939 és 1944 között fennálló fasiszta Szlovák Állam és a Cseh-Morva Protektorátus alatti tulajdonszerzések eltérő megítélése, konkrétan az elrekvirált zsidó vagyontárgyak megtartásának okán – nem is engedte hatályosulni Szlovákia területén, helyette saját azonos tartalmú jogforrást alkotott: 1945. évi 50. rendelet)  – a teljes szlovákiai magyarság vagyonát, legyen az magánszemélyé, párté, egyesületé vagy más társulásé. Elkoboztak pl. magyaroktól (és kisebb számban németektől) a 1945/4. sz. SzNT elnökségi rendelet alapján 595.222 Ha földet (ebből 300.000 Ha erdő), amely 73.304 esetet és 293 magyarlakta települést jelent! Természetesen ezek a vagyontárgyak nagyrészt soha nem kerültek vissza jogos tulajdonosukhoz.

[4]

 • A határozat preambuluma a kommunista évtizedeket idéző kelet-közép európai államközi viszonyokra jellemző, semmitmondó, hangzatos célokat fogalmaz meg, mint pl. „a Magyar Köztársasággal való jószomszédi kapcsolatok fejlesztésének szándéka”. A deklarált szándék és a tettek között egyrészt áthidalhatatlan űr tátong, másrészt a tisztességes az lenne, ha a magyarság és szlovákság jó(szomszédi) kapcsolatára törekednének beleértve a több, mint 600.000 szlovákiai magyart is.
 • A határozat az első pontban rögzíti, hogy az ún. Beneš-dekrétumokat és az azokat kiegészítő egyéb jogfosztó jogszabályokat (együtt a továbbiakban: Beneš-dekrétumok) a szövetséges nagyhatalmak potsdami értekezletén megfogalmazott nemzetközi jogelvek alapján hozták meg. Ez annyiban felel meg a valóságnak, hogy a potsdami értekezlet a németek kitelepítésének ügyét napirendre véve, a kollektív bűnösség II. világháborúban már megbukott elvét éltette tovább. Nemzetközi jogelvi minőségről azonban a potsdami értekezlet nem volt hivatott döntést hozni. Tegyük hozzá nem is hozott. Az sem igényel különösebb bizonyítást, hogy a kollektív bűnösség azóta sem vált általánosan elfogadott jogelvvé, illetve a nemzetközi jog azt kifejezetten elutasítja. Maga az inkrimnált határozat is – a közvélemény félrevezetésének nyilvánvaló szándékával – ezután szavakban elitéli a kollektív bűnösség elvét. Azt a kollektív bűnösséget, amely teljes egészében áthatotta a magyar és német kisebbséggel szembeni korabeli (cseh)szlovák politikát 1944-1948-ig, amely szlovák politikát bizonyos értelemben – a Beneš-dekrétumokhoz való görcsös ragaszkodással – ma is a kollektív bűnösség elvének elfogadása jellemzi. Különösen látható ez a félrevezetésre irányuló szándék

a határozat 2. pontjának azon kijelentésében, hogy a Beneš-dekrétumok nem eredményeztek diszkriminatív gyakorlatot. Ezzel ugyanis az SzNT elismeri, hogy a Beneš-dekrétumok elméletben ezek szerint diszkriminatívak voltak, másrészt tagadja mindazt a megaláztatást és szenvedést, amit az érintetteknek el kellett viselni, csak azért, mert korábban magyarnak, vagy németnek vallották magukat. Pedig a történelmi tények még ügyes diplomáciával sem tagadhatóak le és azt sem kell hangsúlyoznunk, hogy milyen kényes terület ez, és milyen helytelen asszociációkhoz vezethet. A Beneš-dekrétumok által előírt intézkedések során az alanyi körbe többnyire az „állami szempontból megbízhatatlan” jelzővel ellátott személyek kerültek. És természetesen állami szempontból megbízhatatlannak elsősorban a magyar és német nemzetiségű személyek számítottak. Több dekrétum már címében is a diszkrimináció iskolapéldája, mivel kifejezetten megnevezi a németeket és magyarokat (ilyen volt a 98 dekrétumból 13), mint az adott dekrétum rendelkezéseinek alanyát.

[5] 1992. évi 243. sz törvény szerint a Beneš-dekrétumokkal elkonfiskált ingatlanjaikért illeti meg a kárpótlási igény a cseh állampolgárokat.

[6] A teljesség igénye nélkül – a letagadhatatlan tényeket alátámasztandó – álljon itt néhány adat:

 • Deportáltak a (cseh)szlovák hatóságok közmunkára hivatkozással (betegeket, öregeket, várandós nőket, diákokat is beleértve) katonai és csendőri erők bevetésével, két ütemben – saját statisztikájuk szerint – 9247, illetve 41.666 magyar embert (a magyar becslés szerint kb. 80.000 magyart érintett a deportálás) Csehországba Beneš 88/1945. sz. dekrétuma alapján. A cél bevallottan szláv elemekkel való felcserélésük, azaz Szlovákia etnikai térképének megváltoztatása volt. (Ezt a célt támasztja alá a csak cseh országrészekre érvényes 28/1945. sz. dekrétum, amely már címében is „a németek, a magyarok és az állam más ellenségei mezőgazdasági földjének cseh, szlovák, valamint más szláv földművesekkel való betelepítéséről” szól), illetve az a tény, hogy Szlovákiába csak egy részük térhetett évek múlva vissza, általában nem korábbi otthonába. Megjegyezzük, hogy deportálásuk idején a szlovákiai magyarok (így a deportáltak is) már nem voltak szlovák állampolgárok, mivel kollektíven megfosztották őket állampolgárságuktól (Beneš 33/1945. sz. dekrétuma alapján);
 • Mint már említettük elkobozták Beneš 108/1945. sz. dekrétuma, 5/1945. sz. dekrétuma, illetve az SzNT 1945. évi 50., 64., 104. sz . rendelete, és a 1945/4. sz. SzNT elnökségi rendelet alapján pl. magyaroktól (és kisebb számban németektől) 595.222 Ha földet (ebből 300.000 Ha erdő), amely 73.304 esetet és 293 magyarlakta települést jelent! Természetesen ezek a vagyontárgyak nagyrészt soha nem kerültek vissza jogos tulajdonosukhoz.
 • Bezárták a magyarság iskoláit – szinte kivétel nélkül. Erről egyébként már 1944. szeptember 6-án, Benešt jóval megelőzve, döntött a szlovák nemzeti felkelésnek nevezett mozgalom vezető testülete, amely szintén Szlovák Nemzeti Tanács elnevezést viselte (SzNT 1944. évi 6. rendelet)
 • Eltávolították a magyarokat (és németeket) az állami és más közhivatalokból, sőt, mint államilag megbízhatatlanoknak lényegében a magánalkalmazásukat (SzNT 1945. évi 69., 99. rendelet) is tiltották. Bírónak, ügyvédnek és közjegyzőnek is csak szláv nemzetiségű, nemzetileg és politikailag megbízható személyt lehetett alkalmazni (SzNT 1945. évi 82. rendelet).

 És a sort hosszan lehetne folytatni, hiszen a jogfosztó intézkedések az ideiglenes nemzetgyűlési választásokkal sem értek véget, inkább fokozódtak (pl. a nemzetgyűlési választásokon sem aktív, sem passzív választójoggal nem rendelkeztek a magyarok az 1946. évi 28. tv. alapján).

[7] Vargová v. Szlovákia 52555/99. sz ügy

[8]

 • az ENSZ Alapokmánya (bár ez a Beneš-dekrétumok többségének kibocsátásakor még nem, de alkalmazásuk idején már hatályban volt), 1. Cikk (3) bek.-e, általánosságban – Szlovákia, mint ENSZ-tagállam számára is – előírja az emberi jogok diszkrimináció-mentes tiszteletben tartásának előmozdítását;
 • a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma: a deportálás vagy a népesség erőszakos áttelepítését tiltja a nürnbergi per óta az akkor felállított Nemzetközi Katonai Törvényszék Statútuma és ennek nyomán a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma (1998. Róma) 7. Cikk (1) bek. d.) pont. Mint említettük a Csehszlovák Ideiglenes Nemzetgyűlés 1946. évi 115. törvénnyel kizárta azon bűnösök büntetőjogi felelősségre vonását, akik a magyarság sérelmére háborús és népellenes bűncselekményeket követtek el 1938. szeptember 30. és 1945. október 28. között. Ezek a háborús bűnösök szabadon élték le életüket és, ha még élnek, akkor köztünk járnak, azzal a törvényi védelemmel, hogy ők „elégtételt adtak a megszállók vagy segítőik által elkövetett tettekért.”  
 • A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya: a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 2. Cikk (1)-(2) bek.-ei, különös tekintettel annak a nemzeti törvényhozások számára előírt azon kötelezettsége, hogy biztosítsák az Egyezményben előírt emberi jogokat, és annak megsértése esetén hatékony jogorvoslatot, illetve a 27. Cikk és ezzel a nemzeti kisebbségek jogait biztosító előírások;

{iarelatednews articleid=”35674,35684,35683″}