33330

A kelet-közép-európai államok (a visegrádi négyek és szomszédjaik) célja és feladata az Európai Unióban az elkövetkező 15-20 évben címmel készítették el esszéjüket a Hidaskürti Magán Szakközépiskola nagykaposi kihelyezett részlegének diákjai, akik a hétvégén részt vettek a Mi Európánk című versenyen Székesfehérváron. Alább a munkájukat közöljük:

Milyen terveket lenne célszerű nemzetenként és együttesen kimunkálni a gyorsabb és harmonikusabb fölzárkózás, a regionális együttműködés és megerősödés érdekében? Milyen feltételek teljesülésével lenne javítható és eredményesebb a térség országainak együttműködése?
Az itt felsorolt kérdésekre keresve a választ, valójában a közép-kelet-európai országok (KKE-i) lehetséges jövőképeit vizsgáljuk, azokat a kihívásokat elemezzük amelyekkel az említett országok szembesülnek. Továbbá startégiákat-válaszokat keresünk a felmerülő kihívásokra.

A téma bevezetéseként a VISEGRÁDI NÉGYEK együttműködéséről szólunk.
A visegrádi csoport Magyarország, Csehszlovákia és Lengyelország intézményesített együttműködéseként jött létre 1991. február 15-én azzal a céllal, hogy segítse a közép-kelet-európai térség három rendszerváltó országának euroatlanti integrációját. Csehszlovákia kettéválásával, a Cseh Köztársaság és Szlovákia megalakulásával (1993 január 1.) négytagúvá vált a szerveződés. A visegrádi együttműködés elnevezés arra az 1335-ös találkozóra utal, amelyen a visegrádi királyi palotában a magyar, a cseh és a lengyel uralkodó politikai és kereskedelmi célú stratégiai döntéseket hozott a régió szerepének erősítésére.
A V4 fennállásának 20 éve alatt tekintélyt szerzett magának Európában és a világon, a létrehozásakor megfogalmazott célt, a tagországok euroatlanti integrációját, pedig teljesítette és országaik között “megerősödött a barátság”. A V4 “érdekek csoportosulása” – a jövőben a feladat továbbra is a közös érdekek meghatározása és ezek képviselete az unióban.
A V4-országok – Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország – legutóbbi államfői csúcstalálkozóján is többek között elhangzott, hogy “a regionális együttműködésnek nincs alternatívája”, a V4 országai földrajzi, történelmi és gazdasági szempontból is egymásra vannak utalva.
A V4-nek a jövőben is hatékonynak kell maradnia, hogy a szerveződés közösen képviselhesse a négy ország érdekeit az EU-ban. Az uniós közös fellépés lehetőségei között van a kohéziós és az energiapolitika. A V4 révén az tagországok “közép-európai öntudatot” alakíthatnak ki, amelynek segítségével könnyebben találhatják meg helyüket az unióban és a gazdasági válságból is csak az integráció elmélyítésével lehet kilábalni. (1)
A visegrádi négyek számára különösen fontos az EU egységének és integritásának megőrzése, és erre fognak összpontosítani a soron következő lengyel V4-elnökség alatt is.
További célpontok:
Összefogás a többéves pénzügyi keret ügyében
A visegrádi országok változatlanul hasonló álláspontot képviselnek a többéves pénzügyi keret (Multiannual Financial Framework) tárgyalásain, vagyis azt szeretnék, hogy az Európai Bizottság javaslatához képest ne csökkenjen a 2014–2020-as keretköltségvetés főösszege. Mind a négy ország osztja a „bottom up” (alulról felfelé) megközelítést, miszerint a Lisszaboni Szerződés által meghatározott közös politikákhoz kell hozzárendelni a forrásokat a pénzügyi keret kialakítása során, nem pedig fordítva.
A V4-ek mind a kohéziós politika megtartásában érdekeltek- meg kell őrizni az erős kohéziós politikát, ennek érdekében pedig szorosan együttműködni a jövőben is a tárgyalások során”.
Figyelemmel kísérni a bővítést
Egyetértés mutatkozikt az EU bővítésével kapcsolatban is. Kiemelt figyelmet kap a V4-ek tárgyalásain az EU szomszédságpolitikája is. A résztvevők egyöntetű véleménye szerint fenn kell tartani az érdeklődést a Keleti Partnerség iránt, és fontosnak tartják az erre vonatkozó konkrét útiterv (roadmap) mielőbbi kidolgozását is országoknak is.(2)

A közép-kelet-európai országok (KKE-i) lehetséges jövőképei
A közép-kelet-európai országok jövőképét a stratégiai kihívások és a rájuk adható társadalmi válaszok alakítják.
A KKE-i országoknak három döntő kihívásra kell választ adniuk az elkövetkező időszakban.
 Az első a gyenge fenntarthatóság problémája, amellyel kapcsolatban az a cél, hogy a kérdéses ország ne vagyonának a felélésével tartsa fenn az adott időszak fogyasztási szintjét.
 A második csoportot a munkaerőpiacon tapasztalható problémák képezik, hiszen a népesség-növekedés zuhanásszerű csökkenést mutat, ezzel egyidejűleg azonban az időskori függőségi ráta növekedését, míg az aktivitási ráta csökkenését tapasztalhatjuk.
 Harmadik kihívás az erős fenntarthatóság követelménye, amely előírja, hogy a megújuló források hasznosításának lassabb ütemben kell történnie a természetes megújulásnál, valamint a hulladék mennyiségét az érintett rendszerek felvevőképessége alatti szinten kell tartani, továbbá a meg nem újuló erőforrásokat olyan ütemben kell kiaknázni, hogy megtaláljuk helyettesítőiket.

Stratégiai kihívások és a rájuk adható társadalmi válaszok
 Gyenge fenntarthatóság problémája – jóléti állam túlélése?
A kelet-európai választópolgár sem szívesen szembesül a versenyképesség növelését szem előtt tartó gazdaságpolitika, és az egyensúlyt szem előtt tartó költségvetési politika követelményeivel. Az EU letette a voksát a mind ideológiai, mind gazdasági oldalról a jóléti állam fenntartása mellett. (Kelet-)Európának (is) a saját fejlett jóléti rendszerét kell kordában tartania, és a népesség termelő-eltartó képességének megfelelő ütemben növekednie.

Lehetséges válaszok:
A variáns: Fellendülés forgatókönyve három területet ölel fel:
1) Szigorú költségvetési politikát, és tőkefelhalmozást, nagyobb tempójú gazdasági növekedést,
2) A csökkenő adósságfinanszírozási terhek (40% alatt) megteremtik a forrást a kormányzat kiadási, beruházási struktúrájának átalakítására. Befektetés történik a stratégiai kiigazító rendszerekbe (egészségügy, oktatás, nyugdíj, környezetvédelem), költségvetési szigor fennállása mellett.
3) Ez igényli a jóléti rendszer (második generációs jóléti rendszerek) fogalmának újradefiniálását.
B variáns: Stagnálás. A hiány kritérium ritka átlépése, az államadósság szintje nem csökken, hanem tartósan magas marad (40-50%), a törlesztés nem nő, de jelentős részét leköti a kormányzati kiadásoknak.
C variáns: Sebezhető gazdaság. Az ellenséges politikai környezet jóléti versenyfutást okoz, továbbra is a hagyományos és rossz struktúrájánál fogva egyre nagyobb deficitet termelő jóléti rendszerek nyelik el az állami forrásokat. A magas külső adósságállomány csökkenő beruházási kedvet eredményez.

 Demográfiai – munkaerőpiaci problémák
Európa demográfiai szerkezete kedvezőtlen képet mutat. Az „öreg Európa” még öregebbé fog válni. 2050-re Európa lakosságának több mint 50% lesz 50 éven felüli, és a 65 éven felüliek aránya eléri a 15 éven aluliak arányát. Ennek megfelelően az időskori függőségi ráta a 2050-re a korábbi 1:4-ről 1:2-re fog változni. Ennek megfelelően Dunaj elsőszámú prioritásává vált a foglalkoztatás növelése.
Kelet-Európa országai pedig különösen nehéz helyzetben vannak nemcsak az ezen a téren is nagyobb megteendő út mistr, hanem azért, mert KKE-ben a fenti problémák társulnak egy erős értékválsággal, megfelelő öntudathiánnyal is. A különböző társadalmak esetén sokféle tényező befolyásolja, hogy a romló demográfiai helyzet milot éleződik válsággá, ezzel halaszthatatlanná téve a döntést.
Lehetséges válaszok:
A variáns: „Stabil populáció”: A népesedési helyzet megváltozatásához sok átalakítást kell felvállalnia az országoknak (akár pl. extra szavazati jog gyermekes szülőknek, gyermeknevelés erősebb támogatása, távmunka, szervezett idősellátás, nyugdíjkorhatár emelése akár 3-4 évvel, bevándorlási politikák kedvezőbbé tétele). A megfelelő alkalmazkodáshoz nem elég csak a gazdasági-jogi feltételeket változtatni, hanem sokkal inkább értékformálással kell reagálni .
B variáns: Megoldható konfliktus: A hagyományos családmodellhez közeli, nők otthon maradnak, gyermekre vigyáznak: a gyerekszám nő, az aktivitás nem. Az egymással verbálisan ellentétes stratégiájú politikai irányzatok ciklikusan új stratégiát hoznak, de békén hagyják egymás intézkedéseit. Lassabb fejlődés, lassúbb nyitás.
C variáns: „Generációs elosztási háború”: Negatív -változatlan minden. Egymással ellentétes stratégiájú politikai irányzatok ciklikus rendszerességgel lenullázzák egymás reformjait.

 Az erős fenntarthatóság követelménye
„Bolygószinten a gyenge fenntarthatóság a katasztrófa receptje.”
Az erős fenntarthatóság három alapszabálya: a megújuló forrásokat a természetes megújulási mértékénél lassabb ütemben szabad hasznosítani; a hulladék mennyiségét az érintett rendszerek felvevőképessége alatti szinten kell tartani; a meg nem újuló forrásokat pedig legfeljebb olyan ütemben szabad kiaknázni, amilyen ütemben azok helyettesítőit megtaláljuk.
Lehetséges válaszok:
A variáns: Az egyre gyakrabban bekövetkező de kezelhető mértékű természeti katasztrófák országon belüli/társadalmi és régiós konszenzus kialakulásához vezetnek. A világ közös problémái megoldásának érdekében a nemzeti és a nemzetközi szervezetek átalakulnak. Előtérbe kerülnek a környezetet kevésbé terhelő megoldások. A megújuló energiaforrások növekvő használata (~30%) csökkenti az energiafüggést és az emissziót.
Bevezetésre kerülnek a hulladék- és környezetterhelési adók fogyasztási cikkek esetében.
B variáns: A gazdasági növekedés üteme fokozatosan csökken, bizonyos haladás ellenére számos szociális és gazdasági probléma megmarad. A megújuló energiák 15-20 százalékot elérő részesedése csökkenti a függést. Közép-európai országokban a hulladék és környezetterhelési adók bevezetése lassan halad, mert továbbra is adóverseny van közöttük a növekedési kényszer miatt, s ez csak lassú bevezetést tesz lehetővé.
C variáns: Visszatér az elszigetelődés, a protekcionizmus, megmarad a geopolitikai
Széttöredezettség. A nagyon intenzív gazdasági növekedésre fókuszáló régiós versenyben igazán fel sem merül a környezetvédelem súlyos problémaként. Nem tudják tartani a megújuló erőforrások arányára előírt mértéket, az ehhez szükséges beruházások elmaradnak.
KKE országai alapvetően három irányban indulhatnak el annak függvényében, hogy mennyire adnak sikeres választ az egyes kihívásokra.
 Ha minden kérdésben helyesen döntenek (Közép-Európa közel az összes kihívásra sikeres választ ad), akkor bekövetkezhet a „Közép-és Kelet-Európai csoda (KKE-i) csoda”.
 Ugyanakkor létezik az „utolérés forgatókönyvei” elnevezésű variáns, amely esetében már a gazdasági növekedés üteme fokozatosa csökken, és a bizonyos mértékű haladás mellett fennmaradnak gazdasági és szociális problémák.
 Végül a harmadik lehetőséget a „periférián rekedt régió” képviseli, ahol az EU-hoz való csatlakozás lényegesen lassabbnak mutatkozik a vártnál. Visszatér az elszigeteltség, a protekcionizmus, és megmarad a geopolitikai töredezettség a szociális és gazdasági problémák mellett.

Összegzés
A szakirodalomra és a jelenlegi EU-s célkitűzésekre figyelve látható, hogy a KKE országai is három irányban indulhatnak el annak függvényében, hogy mennyire adnak sikeres választ az egyes kihívásokra. A sikeres válaszok eredményeként az egykor elmaradott országok „best practice” átvétele révén egyaránt építenek a nyugati, de egymás tapasztalataira is. Az évtized végére kialakulóban lehet a régiós tudat, ahol a gazdasági csodát produkáló középeurópai polgár identitásában a kulturális törésvonalak elmosódóban vannak. A társadalmi konszenzus már egyre inkább átfogó régiós keretmegállapodásokat jelent majd.
Kelet-európai országokban is lehetnek átmeneti elakadások, de az elakadókat segítik visszatérítni reformpályára a szomszédok. A megerősödött és gyakran határon átívelő civil/kispolitikai – elsősorban zöld – mozgalmak a régió komoly politikaformáló érőivé lépnek elő. A régiós szervezetek, politikai intézmények hatásköre nő, szervezetük formalizálódik, egységesen lépnek fel az Európai költségvetési tárgyalások során. A térséget nagyon szerény mértékű természetes népesedés csökkenés jellemzheti, de a kontrolált és szerény mértékű bevándorlási politikának köszönhetően remélhetően nem lesznekdemográfiai-munkaerőpiaci problémák. Az energiafüggéset sikerül csökkenteni részben atomerőművek építésével, részben megújuló energiával, ami még javuló energiahatékonysággal párosul. A drágább természetes energiaforrások okozta versenyhátrányt környezetvédelmi vámokkal kompenzálja az Unió.
E jövőkép megvalósulása révén a „KKE-i csoda” valósulhat meg, vagyis a térség példaértékű régióvá válhat. (3)

Felhasznált irodalom

Frank Péter és Hudecz Gergely (2006): V4 választások 2005/2006: körvonalazódó gazdasági alternatívák
Kuti Mónika (2005): Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa és Magyarország külső eladósodásának összehasonlítása. Külgazdaság, XLIX. Évf. 2005. július-augusztus (47-60. old.)
Marosán György: A jövő forgatókönyvei (www.marosan.hu)
Sulok Zoltán (2000): Gazdasági forgatókönyvek az ezredfordulón, Jövőtanulmányok 17.,
BKÁE – Jövőkutatás Tanszék
Szárnyalni fog Közép-Kelet-Európa? (http://www.privatbankar.hu)
(1) http://www.hir24.hu/kulfold/2011/10/08/jubileumi-csucstalalkozot-tartottak-a-visegradi-negyek/
(2) www.eu.kormany.hu
(3) http://www.thinktank.hu/data/fajl/upload/balogh_karasz_policy_brief.pdf

KIDOLGOZTA: A Hidaskürti Magán Szakközépiskola nagykaposi kihelyezett részlegének csapata – Bodnár Nikoleta, Farkas Nocolette és Tóth Zsuzsa
Felvidék.ma 

{iarelatednews articleid=”33313″}