katolikus3

 Dr. Sztyahula László kéméndi plébános könyve 2013 második felében jelenik meg, amely „A csehszlovákiai magyar katolikus egyház története 1918-1950″ c. viseli. Az alábbiakban bővebben olvashat a megjelenő könyvről.

A könyv elsősorban hatalmas, jelentős részében mindeddig feldolgozatlan forrásanyagra – sajtó, Magyar Országos Levéltár, Egyház-megyei gyűjtemények, vatikáni dokumentumok – és a rendelkezésre álló szakirodalomra támaszkodik. A téma átfogó vizsgálatára a korábbiakban nem került sor, ezért a munka összességében, valamint több ponton is hiánypótló vállalkozás, amely kronologikus sorrendben megszerkesztett 5 főfejezetben – azokon belül pedig logikusan felépített tematikus bontásban – követi nyomon a Trianont követő évtizedekben többször ismétlődő területi változásoknak a kisebbségi helyzetbe került magyar katolikus közösségre gyakorolt hatását. A vállalkozás, a kontinuitások és diszkontinuitások hullámzását pontosan megrajzolva meg-különböztetett figyelmet fordít a választott téma sokirányú és összetett kontextusának felvázolására: a magyar és a csehszlovák belpolitikai élet, valamint a vatikáni háttér, illetve a nemzetközi összefüggések bemutatására. A dolgozat legfőbb értéke a jogfosztottság, a jog- és létbizonytalanság státuszába szorított magyar katolikus kisebbség nemzeti önazonosság tudata alakulásának, a sajátos „felvidéki szellemiség” formálódásának megjelenítése a magyar nemzeti összefogás konkrét – olykor egyszerre megrendítő és felemelő – példáin keresztül. (A könyv terjedelme: 250 oldal.)

Megjelenési idő: 2013 második fele

A könyv ára: 10,- € + postai utánvétel cca 3,- €

A könyv a szerzőnél rendelhető meg 2013. március 31-ig

elektronikusan: sztyahula.laszlo@gmal.com
vagy postán: SZTYAHULA László, 943 57 Kamenín 259

Pázmaneum/Felvidék.ma