42747

A Gálszécsen megtartott közgyűlésén megemlékeztek arra a húsz évvel ezelőtti eseményre, melyen a szlovák egyházközségek kérésére megalakult az ondava-hernádi egyházmegye. A küldöttek döntöttek a Közalaphoz továbbítandó támogatási kérvények sorrendjéről, valamint megválasztották az Egyetemes Választási Bizottság tagjait.
Istentisztelettel kezdődött az ondava-hernádi egyházmegye közgyűlése, melyen Edita Balážová györkei lelkipásztor szolgált igehirdetéssel. Prédikációjában arra mutatott rá, hogy a keresztyéneknek a világ világosságának kellene lenniük.
A tanácskozást Ján Janovčik egyházmegyei gondnok nyitotta meg a küldöttek számbavételével, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztásával. A megjelenteket Juraj Brecko esperes is köszöntötte, majd elmondta, hogy éppen húsz évvel ezelőtt, 1993. november 13-án, szintén Gálszécsen, ugyanezen a helyen huszonegy egyházközség – 16 anya- és 5 leányegyház – részvételével megalakult az ondava-hernádi egyházmegye. Az esperes adatokat ismertetve elmondta, hogy akkoriban nyolc lelkipásztor szolgált a létrejött egyházmegyében, mindegyik férfi és egy kivételével valamennyien már előrehaladott korban voltak.
Jelenleg az egyházmegyéhez 35 egyházközség tartozik, a 20 alapító – /egyet később diaszpórára minősítettek/, 12 átlépett más egyházmegyéből, három pedig újonnan alakult. A gyülekezeteket 17 lelkipásztor látja el, ebből 10 férfi és 7 nő.
Az esperes beszédében felidézte 1994. február 27-én, az ünnepélyes beiktatáson elhangozott gondolatokat az egyházmegye első gondnokától Ján Kaduktól, az akkori püspöktől Mikó Jenőtől, de felidézte az első esperes Michal Hudák szavait is. Juraj Brecko esperes örömét fejezte ki afelett is, hogy az elmúlt húsz év alatt három új gyülekezet jött létre.
Két kisebb Hórban (Horovce) és Kassaolcsváron (Košické Olšany), akik leányegyházközségbe szerveződtek és felelősséget vállaltak a gyülekezeti életért. Az esperes nagy jelentőséget tulajdonított annak is, hogy Tőketerebesen létrejött egy anyaegyházközség, amelyik húsz évvel ezelőtt még nem volt önálló. Hasonló a története a Kassai Szlovák Református Egyházközségnek is, mondta az esperes, amelyik az abaúj-tornai egyházmegye területén jött létre, majd később átlépett az ondava-hernádi egyházmegyébe.
Mindkét városi gyülekezet az eltelt húsz év alatt konszolidálódott és most már elválaszthatatlan része az egyházmegyének. Juraj Brecko esperes megemlítette a küldötteknek, hogy a jövőben szükség lesz a kassaiakat támogatni, ha elindulnak az építkezési munkálatok az új gyülekezeti termek kialakításánál.
Az egyházmegyei közgyűlés résztvevői egy perces néma csenddel emlékeztek meg azokra az elhunyt lelkipásztorokra, akik szorgalmazták az egyházmegye megalakulását, de a néhai Mikó Jenő püspökre is, aki teljes mértékben támogatta a szlovák egyházmegyék létrejöttét. „Az ő élete a legjobb példa arra, hogyan kell vezetni egy kétnyelvű gyülekezetet” – mondta az esperes, aki megemlítette, hogy a volt püspök mindkét nyelvet jól bírta, hiszen nemzetiségileg vegyes területen nőtt fel, gyermekkorától jól ismerte a magyar és a szlovák közösségeket. Juraj Brecko esperes beszéde végén ismertette az ondava-hernádi egyházmegye 1993-as alakuló közgyűlése jegyzőkönyvének azon részét is, amely az egyházmegye első esperese szavait tartalmazta: „Michal Hudák gondnok megköszönte a bizalmat és megértést a püspöknek és biztosította őt arról, hogy a nyelvi akadályok nem fognak és nem is szabad, hogy szétválasszanak minket. Megértésben és baráti szeretetben szeretnénk élni egy Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban.”
Az egyházmegyei közgyűlés második részét az egyház Közalapjának egyházépítői keretéhez benyújtott kérelmek jóváhagyása és rangsorolása tette ki. Gercsely (Hrčeľ) a templomtető, Miglész /Milhosťov/ és Eszkáros /Skároš/ pedig a templom homlokzatának javítására kértek támogatást. A vita során az esperes felolvasta az Egyházmegyei Tanács határozatát is, amely szerint a Közalap egy értelmes projekt és javasolta az egyházközségeknek, hogy anyagilag továbbra is teljesítsék a kötelező befizetéseket.
Az Egyetemes Választási Bizottságba Samuel Knežo és Gabriela Hertnekiovát választották meg a küldöttek. A közgyűlés jóváhagyta Bodzásújlak /Novosad/, a kassai szlovák gyülekezet és Beszter /Byter/ kérelmét a presbitérium létszámának megváltoztatására.
Az egyházmegyei közgyűlés ifj. Kozár Péter garanyi lelkipásztor imájával zárult.

Reformata, Felvidék.ma