52692

Az alkalom a református templomban, hagyományos módon istentisztelettel vette kezdetét. A 155. és a 274. dicséret eléneklését követően nt. Abaházi Zsolt szolgált szószéki igehirdetéssel, Lukács 22, 39–46 alapján. Az igei üzenet átadását követően az alkalom hivatalosabb részére szintén a templom falai között került sor.

Miután nt. Boros István egyházmegyei főjegyző megállapította, hogy a negyvenöt alkotó tagból harmincheten vannak jelen, s a közgyűlést határozatképesnek nyilvánította, valamint a hitelesítők kijelölése is megtörtént, nt. Nagy Ákos Róbert ismertette a napirendi pontokat.

A tárgysorozati pontok közül elsőként az esperesi jelentés lett ismertetve. Ebben nt. Nagy Ákos Róbert megköszönte a választók bizalmát az újabb szolgálati ciklusra, majd felolvasott egy ismert újszövetségi igeszakaszt, Pálnak a filippiekhez írt levélből.

A jelentésben a köszönetnyilvánításon és az igei üzenet kiemelésén kívül természetesen helyet kapott az egyházmegyére vonatkozó különböző statisztikai adatok ismertetése, valamint az elmúlt évben megszervezett egyházi alkalmakra való rövid visszatekintés. A jelentés végén az esperes kiemelte, hogy a heti rendszerességgel tartott megbeszélések, és a lelkészek hatékony együttműködése nélkül az egyházmegye lelki élete sokkal szegényesebb lenne, kevesebb rendezvény megvalósítására volna lehetőség, viszont azt is hozzátette, hogy ezen a téren is lehetne még fejlődni. Ennek érdekében nyomatékosan kérte azon lelkészkollégákat, akik eddig valamilyen oknál fogva ritkábban vették ki részüket a szervezőmunkából, hogy az egyházmegye lelki épülése érdekében kapcsolódjanak be a közösségépítésbe ezen a téren is.

Mivel Bán Zoltán egyházmegyei gondnok nem tudott jelen lenni a közgyűlésen, az esperesi jelentést Pósa Zoltán egyházmegyei világi főjegyző köszönte meg, majd pedig ezt követően javaslatot is tett annak elfogadására. A jelentést az alkotó tagok egyhangúlag megszavazták.

Nt. Nagy Ákos Róbert esperes jelentését az egyházmegye gazdálkodásáról szóló beszámoló követte, melyet Boros Éva egyházmegyei pénztárnok olvasott fel.

A pénztári beszámoló után a gyülekezetek jogállásával kapcsolatos kérdések lettek megvitatva. Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, röviden összefoglalva a következő eredmények születtek:

A Simonyi és Feledi Egyházközség engedélyt kapott a társulásra; a serkei, valamint a jánosi gyülekezetek 2015. december 31-ig megtarthatják anyaegyházközségi státuszukat; az uzapanyiti egyházközséget leányegyházközséggé nyilvánították és hozzácsatolták Nagybaloghoz; a hubói egyházközséget szintén leányegyházközséggé nyilvánították és hozzácsatolták Runyához; a bejei egyházközség státuszáról az őszi közgyűlés dönt majd.

A gyülekezetek jogállásával kapcsolatos kérdések megvitatása után az egyházi közalaphoz benyújtott építkezési kérvények rangsorolása következett. A közgyűlésen megszavazott rangsor alapján a bátkai gyülekezet a parókia fűtésrendszerének korszerűsítésére, a serkei gyülekezet parókiafelújításra, az uzapanyiti gyülekezet pedig a templomtorony felújítására kap majd anyagi támogatást.

A közgyűlést nt. Nagy Ákos Róbert felkérésére, nt. Fazekas Ágnes tornaljai lelkipásztornő imádsága, majd pedig a Himnusz közös eléneklése zárta. Ezzel azonban csak az összejövetel hivatalos része lett berekesztve, hiszen az alkotó tagok a közgyűlésnek otthont adó tornaljai gyülekezet jóvoltából, bőséges szeretetvendégségen vehettek részt, a templomhoz közeli gyülekezeti házban. A szíves vendéglátásnak köszönhetően a beszélgetés a finom falatok mellett, kötetlen formában még sokáig folytatódhatott.

Forrás: refgomor.sk
Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”51444,49118,41803,21274″}