52192

Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza
A kötet egy sajátságos településformával, a tanyákkal foglalkozik. A vizsgált terület az Alsó-Csallóközben és a Mátyusföldön, több folyó árterének találkozásában helyezkedik el. A Dudvág, a Kis-Duna, a Vág, valamint a Nyitra alsó folyásának környékén, egykor áradmányos területen található a vizsgálatba bevont 15 község. Gútán és a környező településeken az utóbbi 200-250 évben a szórványtelepülések jelentős szerepet játszottak a gazdálkodásban, a lakosság megélhetésében. A kötet szerzője levéltári kutatásai és több évtizedes helyszíni gyűjtése alapján mutatja be a különböző külterületi gazdasági telephelyek, aklok, szállások, tanyák létrejöttét, a gazdálkodásban játszott szerepüket, és végigköveti történetüket az ezredfordulóig. A szocializmus négy évtizede alatt lezajlott gazdasági és társadalmi változások véglegesen felszámolták a hagyományos paraszti életformát, és a tanyák is elvesztették jelentőségüket. A jelen munka egy ma már letűnt életmódnak és településformának is emléket állít. A kötetet gazdag térképanyag és fotódokumentáció egészíti ki. A Lokális és regionális monográfiák hetedik kiadványának anyagát Angyal Béla gútai helytörténész kutatásai adják.

Tartalom:
Bevezetés
Táj és népesség
A táj természeti viszonyai és földrajzi nevei
A települések kialakulása és történetük 1526-ig
A települések története 1526-tól a Rákóczi-szabadságharc végéig
A települések népessége és gazdálkodása a 18. században
Aklok, szállások, tanyák
Az állattartás helye és szerepe a vidék gazdálkodásában a 18–19. században
Teleltetés, aklok, szállások
A jobbágyfelszabadítást követő úrbérrendezés és következményei
A tanyarendszer fejlődése 1918-ig
Az első Csehszlovák Köztársaság időszaka
Az első bécsi döntéstől az ötvenes évekig
A mezőgazdaság kollektivizálásától az ezredfordulóig
Összefoglalás
Képmelléklet
Források
Levéltári és más nem publikált források
Publikált források
Periodikus sajtó
A könyv a Fórum könyvesboltjában kapható.
Felvidék.ma