55749

 A kassai református templomban ünnepi ökumenikus istentiszteletre került sor augusztus 20-án, melyen részt vállalt a vendéglátó templom lelkipásztora, Orémus Zoltán esperes paptársaival Pásztor Zoltán római-katolikus püspök-helyettessel, Jáger Róbert görög-katolikus püspöki titkárral, Banykó Attila premontrei szerzetessel és Bodnár Noémi beosztott református lelkésszel együtt.

Orémus bevezető és köszöntő szavai után a 90. zsoltár első és utolsó versét énekeltük: Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak! (…) Minden dolgunkat bírjad, forgassad, Kezeink munkáit igazgassad!” Majd ima következett. Az esperes megköszönte a Világtörténelem Urának az ezer évet, az alapok lerakását, hogy kegyelmes volt hozzánk. Azért könyörgött, hogy segítségével azon az úton tudjunk haladni, amit Ő jelölt ki számunkra.

Bodnár Noémi beosztott református lelkipásztor olvasta az Igét: „Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra! (…) Szerezz bölcsességet… A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. (…) Ragaszkodj az intelemhez, ne térj le tőle, vigyázz reá, mert ez a te életed! A bűnösök útjára ne lépj, ne járj a gonoszok útján” mert „nem tudják, miben botlanak majd meg.” Az igazak ösvényei „életet adnak azoknak, akik megtalálják”. „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! (…) Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!” (Példabeszédek könyve 4.)

Pásztor Máté evangéliumából a közismert példabeszédet választotta prédikációja alapjául. Aki meghallgatja Krisztus beszédeit és aszerint cselekszik az „hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze…” Nem úgy a bolond ember, aki fövenyre építkezett és az elemek a házát elpusztították (Máté 24-27.). Szent István kősziklára építkezett és ezért nem lehet törölni a történelem lapjairól. Az új Európának meg kell újulnia, hogy jobb legyen. Az európaiságot és magyarságot kell összhangba hoznunk Jézus Krisztus tanításával, hogy újabb ezer évünk legyen. Ehhez Istentől kapott hivatásunkat kell teljesítenünk. Odaadással és hittel kell Hozzá fordulnunk. Itt az ideje, hogy visszataláljunk hozzá, megvalljuk hitünket és hovatartozásunkat. Nekünk kisebbségben élőknek fontos II. János Pál intelme, hogy hazaszeretet igen, nacionalizmus nem! Merjük bevallani mulasztásainkat és ápoljuk a magyarok közötti testvériséget. Merjünk áldozatot hozni, vállaljuk a gyermekáldást. Ne csak magunknak éljünk! Közéleti csalódásaink miatt, tisztességes politikusokra van szükségünk. Merjünk imádságos magyarokká válni. Fennmaradásunk záloga a sok gyermek. Ne restelljük Európa keresztény hagyományait. Optimisták lehetünk, ha őszintén csatlakozunk Jézushoz. Ilyen lelkiség biztosíthatja a következő ezer évet. Ez legyen a mi hozzájárulásunk. „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Pál levele a rómabeliekhez 8, 31) – idézte Bethlen Gábor kedves Igéjét. Nekünk küldetésünk van. Kérdés, mit tegyünk mi, mai magyarok Európáért, mely nem kevés bajjal küszködik. Legyen hitünk, vadócba rózsát oltani, „hogy szebb legyen a föld!” (Mécs László)

Jáger Róbert Esterházy Pál nádor imádságát mondta el a Magyarok Nagyasszonyához. Ennek központi gondolata: „Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden lelki és testi gonosz ellen Hazánkat.” Banykó Attila azért fohászkodott, hogy jó keresztények és jó magyarok legyünk, megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek.

A gyülekezet ezután elmondta a Miatyánkot, a három lelkész áldást osztott és az ünnepség a Himnusszal ért véget.
Lehettünk volna többen is.
További képek megtekinthetők a Képgalériánkban ITT>>>. 

Balassa Zoltán, Felvidék.ma