57910

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a tiltakozás és tüntetés ellenére pontosan két esztendővel ezelőtt, 2013. december 4-én fogadta el a közoktatási törvény módosítását, amely bevezeti az alap- és középiskolák osztályainak minimális létszámát. A. Szabó László kérdéseket intézett a tárcavezetőhöz.

Mivel a probléma természetéből adódóan számos település iskolája került veszélybe, a parlament a választások idejét is figyelembe véve ugyan időközben elhalasztotta a törvény hatályba lépésének időpontját, a kérdést távolról sem oldotta meg.
A. Szabó László, A Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnökeként és Dunaszerdahely város alpolgármestereként 2015. márciusában egy elektronikus levélben több száz érintett szlovákiai község polgármesterét szólította meg, csatlakozzanak egy kezdeményezéshez, amely révén levelekkel árasztanák el az oktatási miniszter asztalát, s ezáltal is megpróbálják őt jobb belátásra bírni a kisiskolák és falvaink sorsát illetően. A kérésnek nagyon sokan eleget tettek, választ azonban a tárcától senki sem kapott.

Ezért 2015. júniusában a Tt. 211/2000 számú, az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény értelmében a miniszterhez fordult, hogy tájékoztasson arról, hány levelet kapott, hány és milyen tartalmú választ küldött ki, illetve a minisztérium számításai alapján a törvény értelmében hány iskola kénytelen bezárni kapuit, valamint az iskolák megszűnésétől az állami költségvetésben milyen anyagi megtakarítást remélnek, s ezt a pénzt mire szeretnék felhasználni.
Egyben arra is kíváncsi volt, hogy a miniszter szerint a községek életében milyen negatív következményei lehetnek az iskolabezárásoknak. Ugyanakkor az alapiskolák kerettanterveivel kapcsolatban arra is rákérdezett, kevésbé értelmeseknek tartja-e a szlovák iskolákban tanuló gyerekeket, ha heti 9 órában tanulnak írni és olvasni, míg a magyar iskolák tanulóinak erre csak 5 órát szán a miniszter.

A kérdésekre a tárca részéről egy nappal a határidő után egy semmitmondó válasz érkezett, amelyben utalnak a szóban forgó törvény sajátos hivatalnoki értelmezésére.

Mivel a minisztérium azóta sem számszerűsítette, milyen következményekkel jár majd a törvény hatályba lépése, ismételten eljuttatják a szóban forgó kérdéseket az illetékes tárcavezetőhöz. Kíváncsian várják reakcióját.

A levél:
Žiadateľ o informáciu: Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, Čajakova 8, 811 05 Bratislava
Povinná osoba:
Juraj Draxler,
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
Bratislava 04. 12. 2015
VEC: Žiadosť o informácie
Národná rada Slovenskej republiky presne pred dvoma rokmi prijala novelu školského zákona, ktorá zavádza minimálne počty žiakov v triedach základných a stredných škôl.
V súvislosti s touto skutočnosťou v zmysle § 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás týmto žiadame o sprístupnenie nasledovných informácií:
1. Podľa prepočtov MŠVVaŠ SR koľko základných a stredných škôl zanikne v dôsledku zavedenia minimálnych počtov žiakov v jednotlivých triedach? (žiadame Vás o údaje zoradené do tabuľky podľa okresov)
2. Akú finančnú sumu znamená pre štátny rozpočet SR zrušenie základných a stredných škôl v dôsledku zavedenia minimálnych počtov žiakov v jednotlivých triedach?
Z tejto sumy koľko predstavuje úspora zo mzdového normatívu, resp. koľko z normatívu na prevádzku škôl?
3. Na aké účely chce ministerstvo využívať finančné prostriedky získané zo zrušenia základných a stredných škôl?
4. Aké negatívne dosahy bude mať zrušenie predmetných škôl pre spoločnosť, najmä pre sociálno-kultúrny život danej obce?
5. V súvislosti s rámcovými učebnými plánmi pre základné školy sa chceme ďalej informovať, či pán minister považuje deti na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským za menej rozumné, keď sa v 1. ročníku učia čítať a písať 9 hodín týždenne, kým žiakom na školách s vyučovacím jazykom menšín stačí na to 5 hodín týždenne? Čo je dôvodom tejto diskrepancie?
Predmetné informácie žiadame sprístupniť bez zbytočného odkladu na e-mailovú adresu sekretariat@smk.sk .
Ďakujeme.
László A.Szabó, v.r.
podpredseda SMK pre školstvo a kultúru

Felvidék.ma