Tarnai Endre és Sipos István hangolja a perbetei orgonát. Fotó: mf

Újra szól a református templom orgonája, a benne rejlő „gazdagságot” orgona koncerten mutatták be május 21-én. A felújítás után a régió egyik legjobb orgonájává vált a perbetei.

A perbetei református templom 1784-1786 között épült. 1787-ben a templom mellett felállítottak egy haranglábat két haranggal, 1820-ban pedig kiegészítették egy harmadikkal. Még a második világháború idején egy lövedék a templomtoronyba csapódott, ám az épület teljes felújítására csak 1952-ben került sor. Negyvenöt évvel később újabb nagyszabású felújítási munkálatok folytak a perbetei református templomban, amelyet 1997. augusztus 31-én szenteltek fel. Eljött tehát az ideje, hogy a templom orgonáját is felújítsák.

A több mint harmincéves szakmai tapasztalattal rendelkező Sipos István orgonaépítő mester heteken át dolgozott Tarnai Endre orgonaépítő mesterrel a nemes vonalú, pompás orgona felújításán, először a templom melletti műhelyben, majd a református templomban – a hangját ugyanis már a helyszínen „kapta meg”.

Elsőként természetesen Sipos István (aki karnagyként is ismert) szólaltatta meg a patinás hangszert. Előtte pedig Erdélyi Zoltán lelkész köszöntötte a megjelenteket. „Közel két évvel ezelőtt került szóba a több évtizeden keresztül nem működő orgona felújításának gondolata. Hamar kiderült, teljesen új orgona építésétől anyagi lehetőségeink nagyon messze állnak. Másfél éves adakozásnak és a támogatóinknak köszönhetően sikerült 2,8 millió forintot összegyűjteni, így szerződést kötöttünk a két magyarországi szakemberrel, akik közbenjárásával jó állapotú alkatrészeket, sípokat kaptunk a svédországi Jönköpingből: egy kastélyi kápolna egykori orgonájának darabjait” – árulta el a perbetei református lelkész, hozzátéve: az adakozásba nemcsak gyülekezeti tagok, hanem falubeliek és a településről elszármazottak is bekapcsolódtak.

Tarnai Endre és Sipos István tisztítják a sípokat. Fotó: mf
Tarnai Endre és Sipos István tisztítják a sípokat. Fotó: mf

Erdélyi Zoltán elmondta, a jövőben nemcsak az istentiszteleteken, hanem elképzeléseik szerint különböző komolyzenei koncerteken is megszólalhat majd a hangszer. „Az orgona hangja csodálatos módon tudja fokozni a liturgia ünnepélyességét. Reményeink szerint nemcsak a mi, hanem az utánunk következő generációk lelki és kulturális épülését is szolgálja majd” – emelte ki a perbetei lelkész.

Si­pos Ist­ván, aki gyer­mek­ko­ra óta or­go­na­épí­tő­nek ké­szült, elmondta, az orgona az egyetlen olyan hangszer, amelynek a hangja a helyszínen (az adott templomi térben) alakul ki az előre legyártott sípok beállításával. „Hiszem és vallom, hogy ez a szakma egyedülálló módon ötvözi az iparosságot és a művészetet. Az orgona az egyetlen hangszer, amely méltó a szakrális zene kifejezésére. Nemcsak javítom a hangszert, hanem meg is tudom szólaltatni, ami nagyon fontos – leginkább a művészi intonáció beállításánál” – mesélte el a Magyarországon komoly szaktekintélynek örvendő or­go­na­épí­tő.

Si­pos Ist­ván elárulta azt is, elsősorban a francia romantikus orgonaműveket kedveli. „Az előző, a 20. század fordulóján Párizsban alkotott egy orgonaépítő, orgonista, Société Cavaille-Collszámomra ő az ideál” – jegyezte meg.

Majd megtudtuk tőle, hogy a mos­ta­ni ja­ví­tá­skor töb­bek kö­zött a bőr­ al­kat­ré­szek cse­ré­jére került sor, ame­lyek a ti­zen­két év alatt el­fá­rad­tak, ki­lyu­kad­tak. Né­hány al­kat­rész­en szú el­le­ni ke­ze­lést végeztek, emel­lett a síp­te­ret és ma­gát a sí­po­kat is ki kel­lett tisz­tí­ta­niuk. Végül pedig a hang­színt és hang­erőt ál­lí­tot­ták be, aztán a tisz­tá­ra han­go­lást végezték el.

A szakma egyik legismertebb magyarországi szaktekintélye, Sipos István hangszerész, orgonaépítő, egyházi karnagy. Fotó: mf
A szakma egyik legismertebb magyarországi szaktekintélye, Sipos István hangszerész, orgonaépítő, egyházi karnagy. Fotó: mf

„A fa- és fém­sí­pok han­go­lá­sa­kor meg­kü­lön­böz­tet­nek nyi­tott és fö­dött sí­pot. A fö­dött sí­pon egy úgy­ne­ve­zett du­gó van, ezt föl-le ütö­ge­tik. Ez a du­gó a síp­ban lé­vő lég­osz­lo­pot sza­bá­lyoz­za. A nyi­tott sí­pokat a han­go­ló ­gyűrűkkel, a pi­ciket pe­dig szűkí­tés­sel vagy nyi­tás­sal le­het han­gol­ni. Az el­ső vi­lág­há­bo­rú­ban az or­go­na­sí­pok egy ré­szét a ha­di­ipar ré­szé­re le kel­lett ad­ni, épp­úgy, mint a ha­ran­go­kat. Eze­ket az­tán a hú­szas évek­ben pó­tol­ták. A hom­lok­za­ti sí­pok ere­de­ti­ek, ón­ból ké­szül­tek, azon­ban az al­só ré­szen lé­vők csak dísz­sí­pok, te­hát han­got nem ad­nak ki” – avatott be a részletekbe a szakember.

Az orgona bemutatóján elsőként Koloss István: Old Hungarian dancesRégi magyar táncok című műve, Bach három orgonaműve (Toccata et fugue, Bach e-moll preludium és a Karácsonyi oratórium) hangzott el. A koncert a 90. zsoltár első versének és a Himnusz megszólaltatásával ért véget.