Molnár Tamás, pozsonyi magyar lelkipásztor

Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita október 24-én kelt határozatában a Pozsonyi Főegyházmegye Ifjúsági Bizottságának tagjává nevezte ki Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztort, az érsekség helyettes bírósági helynökét, megbízva őt a főegyházmegye magyar ifjúsági pasztorációjának koordinálásával és képviseletével.

Az Ifjúsági Bizottságban minden esperesi kerület képviselve van egy lelkiatya által. Az érsek atya eddig is odafigyelt rá, hogy a túlnyomórészt magyar anyanyelvű hívekből álló somorjai esperességben magyar lelkiatya képviselje az ifjúsági pasztoráció ügyét, azonban újdonságnak számít, hogy külön feladatkör létesült az érsekség egész területén élő vagy tanuló magyar ifjúság lelki életének ápolására, programjainak összhangba hozására, a hatékonyabb együttműködésre és a magyar ifjúság képviseletére.

A Pozsonyi Főegyházmegye területén szerveződő magyar nyelvű ifjúsági rendezvényekről az ifjusag.pozsonyifoegyhazmegye@gmail.com e-mail címen adhat hírt, az egyes programokról pedig majd a közeljövőben induló honlapon találhat hasznos tudnivalókat.

Molnár Tamás atyával a kinevezésről beszélgettünk:

Tudod már, hogy pontosan mi lesz a dolgod az új pozícióból adódóan?

A szóban forgó új feladatkör a többi lelkipásztori, valamint az egyházbírósági tevékenység mellett lényegében kiszélesíti az ifjúsági pasztorációban való aktív részvételemet. Eddig is alkalmam volt pozsonyi magyar lelkipásztorként foglalkozni az ifjúsággal, hiszen mind a helyi, mind a Pozsonyban tanuló magyar fiatalokkal rendszeresen találkozom, egyetemista esteket tartunk, közös táborokat szervezünk, bevonom őket a pozsonyi magyar közösség mindennapjainak színes programjaiba. Ám ily módon alkalmam lesz az egyházmegye területén élő további fiatalokat is meghívni rendezvényeinkre, összhangba hozni a különféle helyszíneken zajló eseményeket, hogy minél többen, minél több őket érintő és érdeklő programon részt vehessenek. Továbbá, képviselni fogom az egyházmegye magyar ifjúsági közösségeit és azok érdekeit az Ifjúsági Bizottságban.

Meglepett a kinevezés, vagy számítottál rá?

A Pozsonyi Főegyházmegye Ifjúsági Bizottságának vezetője, Jozef Pajerský atya már előzetesen beszélt velem arról, hogy szeretné, ha e bizottságban lenne egy külön személy, aki az egyházmegye területén élő vagy itt tanuló magyar ifjúságot képviselné, illetve azok programjait koordinálná. Ez az igény főként a nyári, krakkói Ifjúsági Világtalálkozón való részvétel megszervezésekor mutatkozott meg. Szükség volt a magyarok által is lakott egyes szlovákiai egyházmegyékben az együttműködésen és összefogáson alapuló szervezésnek. Ennek eredménye volt, hogy százhúsz magyar fiatal, kispap, szerzetesnővér és több lelkiatya zarándokolt együtt Szlovákiából Lengyelországba a jelentős rendezvényre, amelyen Ferenc pápa is jelen volt. Ám az öt egyházmegyét egybefogó közös szervezés keretében nagyon fontos volt az adott egyházmegyéken belüli szervező munka is. Tudatosítottuk, hogy a koordinált szervezésre az egyes egyházmegyékben más nagyobb rendezvények alkalmával is, de az egész évet átfogó kisebb programokat illetően is szükség van. Így aztán könnyebb az egyházmegyék közötti együttműködés is. Ezzel összefüggésben Pajerský atya egyeztetett erről Stanislav Zvolenský érsek atyával, aki úgy döntött, megbíz ezzel a feladattal a Pozsonyi Főegyházmegyében. Mielőtt írásba adta a határozatot a kinevezésről, már beszéltünk róla.

Milyen feladatkörei vannak a Pozsonyi Főegyházmegye Ifjúsági Bizottságának?

Ez a Bizottság igyekszik az ifjúságot aktívabban bevonni az Egyház életébe. Sok kezdeményezés a fővárosban működik, sőt, a központi irodája is itt található. Viszont a Pozsonyi Főegyházmegye minden esperesi kerületét képviseli a Bizottságban egy kinevezett lelkiatya, aki az adott esperességen belüli igényeket, lehetőségéket, ötleteket és észrevételeket kíséri figyelemmel, s továbbítja azokat, valamint a többi lelkipásztorral együtt próbálja előmozdítani az ifjúsági pasztoráció mind gyümölcsözőbb működését. A szóban forgó Ifjúsági Bizottság 2009 óta animátorképző tanfolyamokat szervez 16-30 év közöttiek részvételével, hogy minél több olyan fiatal működhessen saját plébániaközösségében, akik hiteles keresztény magatartással, és rendszerezett hittani, nevelői, közösségépítői ismeretekkel is jó példával járjanak elöl kortársaik körében, keresztény szellemben foglalkozzanak a gyerekekkel, ifjúsággal – összhangban a közösség lelki atyjával, annak vezetése alatt, segítve az ő és a hitoktatók, pedagógusok munkáját. Ezenkívül Pozsony óvárosában, a Szent Márton Székesegyházhoz közeli Káptalan utcán található Emericum épületében egy olyan központot működtet, amely az oda betérő fiatalnak alkalmat kínál a beszélgetésre, lelki vezetésre, közös vagy egyéni imára, elmélkedésre. E helyen számos csoport, kisközösség tartja rendszeres vagy alkalmi találkozóit. A Bizottság az év folyamán fesztiválokat, zarándoklatokat, lelki napokat szervez az érdeklődő és kereső fiatalok számára.

Hogy látod, mennyire élik meg a vallásukat a mai fiatalok?

E kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni. Vannak hiteles keresztény fiatalok, akik gyakorolják vallásukat, autentikus példát mutatnak, a hit és az erkölcs fényében élik életüket. Akadnak formálisan vallásos személyek, akik talán csak megszokásból mennek el a templomba – de talán ezekből már egyre kevesebb van. Vannak keresők, akik érdeklődnek, kérdéseket tesznek fel a hittel, Istennel, túlvilággal, esetleg erkölcsi normákkal kapcsolatban – s ez jó, mármint, ha az igazságra nyitottan keresik a választ, az élet értelmét, az igazi értékeket, vagy éppen kutatják a módját, hogyan tudják az élet és világ bármely területét összekapcsolni a Teremtővel, a világi tudományok ismeretanyagát is felhasználva ebben. Akadnak persze olyanok is, akik nem hallgatnak lelkiismeretük szavára, akiknek eltorzult a lelkiismerete, vagy szándékosan nem akarnak hitbeli kérdésekkel foglalkozni. Mintha magukat is becsapnák. Talán, mert a környezetükben a többség is ugyanígy tesz, talán tudatlanságból, az ismeretek vagy a jó példa hiánya miatt. De mégis, mindenekelőtt örömömet szeretném kifejezni, hogy nagyon sok fiatal jár elöl az igazán szép lelki élet példájával: imádkoznak, olykor együtt is, olvassák a Szentírást, rendszeresen részt vesznek a szentmisén, rendszeresen és őszintén elvégzik a szentgyónást, segítenek közösségeikben, gyerekekkel foglalkoznak, tisztelettel vannak az idősek iránt, énekeikkel dicsőítik Istent, becsületesek saját szakmájukban, fontosnak tartják az állapotbeli tisztaság erényét, egyszerűen keresztényként élnek ott, ahol épp vannak. Az ő példájuk további kortársaiknak is segítségére lehet.

Mik a terveid az új pozícióban?

Először is szeretném feltérképezni az egyes egyházközségeket, hol mi a helyzet az ifjúsági pasztoráció terén, hogy hol működik kisközösség, cserkészet, énekkar. Szeretném felmérni, hol mennyien készülnek a bérmálkozásra, és mennyien maradnak élő kapcsolatban a helyi egyházközösséggel a bérmálás szentségének kiszolgáltatása után, mennyien járnak ministrálni, vagy éppen milyen más sajátos ifjúsági kezdeményezés gazdagítja az adott közösség életét. A közeljövőben különféle magyar plébániák fiataljaiból álló szervező csoportot szeretnék kialakítani, akikkel munkánk elején létrehoznánk egy honlapot, amelyre felkerülne egy eseménynaptár is, s amely segítségével a személyes találkozásokat is előmozdítanánk. Szeretném, ha az egyházmegye területén működő ifjúsági kisközösségek megismerhetnék egymást, részt vehetnének egymás bizonyos programjain, s azt is fontosnak tartom, hogy az olyan helyekről is, ahol sajnos valami oknál fogva még nincs lehetőség további fiatalokkal bármilyen vallásos témájú aktivitásba bekapcsolódni, eljuthassanak lelki életüket rendszeresen gazdagító programokra. A fiatalok egymást is lelkesíthetik a jó és hiteles életpéldával. Az első konkrét programok egyike, amit szívesen ajánlok a jegyesek, házasságra készülők, de ugyanúgy a még egyedülálló fiatal érdeklődők figyelmébe is, a november 18-án induló Párkapcsolati Műhely. Egy hosszú távú jegyesoktatás hét péntek esti interaktív foglalkozásáról van szó, amit havi egy alkalommal egy magyarországi házaspár fog tartani Pozsonyban, a Korona társalgóban. December elején pedig egy háromnapos magyarságismereti kiránduláson veszünk részt, felkeressük egy autóbusznyi fiatallal az adventi Budapestet. Hamarosan további meghívásokat is közzé teszünk majd.

(somorja.sk/Fevldiék.ma)