Éppen befejeztem a facebookon a fenti témában karácsonyi előzetes nagy örömömet (gaudium magnum – Lukács 2,10) megosztó cikkemet, amikor puff, se kép, se hang. Minden eltűnt, amit leírtam végérvényesen. Ez már nem az első ilyen idegölő méreg. Mintha valakik direkt arra vadásznának, hogy amikor kiteszem az írás végére a pontot, megsemmisítsék azt.

Na, de ma még ez a technikai akadékoskodás sem szegte örömömet. Kezdem újra a cikkírást, mivel az, amiről benne szó lesz, ugyancsak sokszori nekiveselkedést igényel mindenkitől.

A mélypont üzenete…

Miről is van szó? Chr. Stückelberger világhírű református szociál-etika professzor testvéri, baráti módon a minap megosztotta velem is az általa alapított Globethics.net etikai világháló(zat) legújabb térképét.

Ezen az látható, hol kutatják, írják, modellezik a jelenben a jövőt, s annak egyértelmű fundamentumát: az erkölcsöt. A térkép felirata ezért ez: erkölcs a világon (Ethics around the World).

Soha jobbkor nem jöhetett volna ez a térkép, s az a hatalmas etikai vállalkozás, ami végre nem profit, hanem élet- és jövőorientált iránymutatás, tanítás, program, mint éppen most, a világjárvány tombolásának az idején. A világgyógyítás erkölcsi esélyéről és szükségességéről, amiről itthon is olyan kevés szó esik! Valamiről, ami nélkül nincs jövő. A kiváló tudós és pedagógus, szervező, istenadta Stückelberger professzornak még a pandémia kezdetekor, mintegy a mélypont üzeneteként megfogalmazott 600 oldalas etikai kézikönyvét a poszt-Covid, a Covid utáni világnak szánt innovatív stratégiáját részben már megosztottam azokkal, akik a Felvidék.ma honlapon hónapokkal ezelőtt kezdett sorozatomat figyelemmel kísérték.

Egyértelműen világossá vált az a roppant különös, Isten Lelke által koordinált és vezetett összefésülés, összeillesztés, ami mára számomra is úgy jelenik meg, mint a jászolbölcső csodája, a belőle kinövő SDG², azaz az SDG a négyzeten.

A jászolbölcső csodája: SDG²

Mit jelent ez? Az SDG jelenti egyrészt azt a reformációban nagyon hangsúlyossá vált élet- és alapelvet, hogy minden dolgunkkal Isten dicsőségét szolgáljuk. Egyéni életünknek, közösségi életünknek, személyes viselkedésünknek, családi életünknek, egyházainknak, nemzetünknek és az egész világ létezésének, megmaradásának az alapja az etika, az erkölcs.

Ez az a tengely, az etikai tengely, ami körül legyenek bár centrifugális vagy centripetális hatások, törekvések, azaz széthúzások vagy éppen összetartó, egyben tartó törekvések, ezeknek tengelye az erkölcsi tartás, amelynek forrása pedig a hit.

A hit forrása pedig Isten. Tehát: az emberi jövő, megmaradás tengelye maga Isten. Az SDG-modell: hogy minden dolgunk Isten dicsőségére menjen végbe.

Az a jászolbölcső Isten világmegtartó, megváltó szeretetének és irgalmának, együttérzésének, szolidaritásának az első tengely-darabja. Ott még kicsiben. Aztán a kereszten már nagyban áll előttünk ez a tengely. Mert azelőtt és azóta még inkább a kereszt, s leginkább a kereszten érettünk meghalt, majd onnan az emberi tengelyszükséglet nélkülözhetetlensége érdekében feltámadott Keresztrefeszített a bizonyítéka, hogy erkölcsi tartás, magatartás, tengely, hit, végső soron Isten nélkül széthullik, anarchiába semmisül minden. Vagy-vagy. Harmadik lehetőség nincs. Ehhez az SDG-hez jött nemrég az ENSZ SDG-je, a világméretekben fenntartható fejlesztési célokkal = Sustainable Development Goals. Íme, az Egyesült Nemzetek jövőbetekintését is erkölcsi elvek vezetik. Azaz: hogyan lesz fenntartható a fejlődés az igazságosság, a szabadság, az emberi méltóság védelme, a környezetkímélés, a béke szempontrendszere szerint. A betlehemi jászolbölcső és a kereszt etikai világtengellyé formálása óta jó 2000 évet kellett várnunk arra, amíg a két SDG, az egyedül Istené a dicsőség és a fenntartható fejlődési célok megjelenjenek és egymásra találjanak. 2000 év szörnyűségeinek, háborúinak, kataklizmáinak kellett végigdúlniuk a világon ahhoz, hogy az emberiség eljusson az etikai világküszöb szellemi szükségletéig. Ahhoz, ami nélkül nincs tovább. S hogy legyen tovább az egész világjárványos glóbusznak, akár elmúlik a láthatatlan világ próbatétele rólunk, akár nem, vissza kell lépnünk időben és lényegében a forrásokhoz. Ad fontes – s ott a vallásokat, a jászolbölcsőt találjuk. Innen kell elindulni a 21. század megőrzéséhez, fenntartható közösségi és egyéni, globális és nemzeti új vagy újabb létformákhoz. A konvergáló, összefogást, összetartást, megmaradást segítő szemléletekhez. Az SDG²-höz.

Betlehem-Jeruzsálem-Róma-Genf-Wittenberg-Nairobi-Sanghai-Rio de Janeiro…

Ezek nem egy világ körüli utazás tervezett állomásai. Hanem etikai térképcentrumok. Stückelberger professzor ezzel az etikai világtérképpel ajándékozta meg etikai világhálóján, a globethics.neten keresztül a világot ezen a karácsonyon. Nem lehet eléggé megköszönni Neki és Munkatársainak szerte az öt kontinensen.

Személyesen nekem is küldött kedves figyelmessége sokkal több, mint személyes karácsonyi jókívánság. Isten-központú, embersegítő világprogram, amit már említett etikai kézikönyvével (Globalance: Ethics Handbook for a Balanced World Post-Covid), valamint két másik valóban innovatív gondolatokat, összefüggéseket, etikai világstratégiát tartalmazó munkájával még inkább hangsúlyoz és alátámaszt. Nagy örömömre mindkettő ott van a karácsonyfám alatt, s arra várnak, hogy megosszam tartalmukat ünnepek múltával az Olvasókkal. Az egyik a cyber-korszak etikájáról szól, a számítógépi világ etikájáról, a másik arról, vajon ki visel gondot erkölcsileg a világról. Mindkettő hallatlanul izgalmas, közbeszéd része is lehetne erkölcsileg nagyon elesett, alulképzett, egyéni érdekekből mindent felülíró világunkban.

Elvilágiasodás-mentesítés, harmadik egyház?

Még néhány szó az etikai világtérképről. Egyértelműen kiderül, ha ránézünk, hogy az etikai kutatóközpontok, oktatási intézmények kristályosodási pontjai Európán kívül annak. Négy centrum Afrikára, négy Ázsiára vonja tekintetünket. Nigéria, Dél-Afrika, Kenya, Dél-Korea, Kína, India, Indonézia és messzebb Latin-Amerika a világméretű erkölcsi ébredés, programkészítés központjai. Nem véletlenül, s bizony okkal, hogy nem a keresztyénség őskontinense, Európa.

Már jó ideje látjuk, hogy a vallásszociológiailag is jó előre jelzett nagy vallási, hitbeli ébredés a 21. században elhagyja Európát.

P. Berger, Ph. Jenkins és mások (róluk több tanulmányom, könyvem, cikkem szól) nagyszerű kutatásai és könyvei már 2-3 évtizeddel ezelőtt felhívták a figyelmet egy új jelenségre: Isten Szentlelke hatalmas méretekben árad ki és árad szét a világon az ateizmus, a konzum, a fogyasztás béklyóiba vert emberiség kiszabadítására. Kialakult két kulcsfogalom is közben: az elvilágiasodás-mentesítés, illetve a harmadik egyház képzete és új fogalomköre.

Most itt csak ennyit: a harmadik egyház, azaz a Szentlélek korszakaként meghatározott 21. században a nagy erkölcsi és hitbeli ébredések éppen a térkép által jelölt területeken, az ott élő embermilliárdok között mennek végbe.

Ott, ahol végre vagy újra fontossá lesz a hit, az ebből táplálkozó etikus magatartás, a megbízhatóság, a fair play, mert enélkül oldott kéveként hullik szét nem csak nemzetünk, hanem az egész világ. Hálás vagyok Professzor barátunknak, hogy nagyszerű térképét, a mögötte meghúzódó gazdag és eredményes etikai világkutatás felismeréseit velünk, s így magyar testvéreimmel is megosztotta. Ugyanis a jászolbölcsőtől a kereszten át, az ókortól a posztmodern korig, Európától Ázsiáig, Afrikáig, az egész földgolyón megáll az Isten-gyermek, s a megtartás Urának igazsága arról, hogy hit és a szeretet nagy parancsolata, tehát hit és erkölcs nélkül semmit sem cselekedhetünk. Az SDG² nélkül, azaz Isten dicsőségének szolgálata és a fenntartható fejlődés céljainak egyetlen tengelyen, az erkölcs tengelyén történő működtetése nélkül minden illúzió.

A világ megmentése Betlehemben kezdődött a jászolbölcsővel, Jeruzsálemben teljesedett be a kereszten és a feltámadással. És elérte New Yorkot, az ENSZ-et is. Meg az összes kontinenst. Azért imádkozzunk, hogy az SDG ne puszta jelszó, program, elvi célkitűzés, hanem gyakorlati valóság, élet legyen. Az egész világ karácsonya… Mert Istennél semmi sem lehetetlen. Ez sem. Boldog karácsonyi reményt, hitet, erkölcsi tartást – együtt az SDG² érvényesítéséért, legalább túlsúlyba segítéséért szerte a világon – ezért Te is, én is tehetek valamit! Ki tömjént, ki aranyat, ki mirhát – hogy a világ, a jövő bölcső és ne koporsó legyen… SDG²!