Füleky Ervin, Ivanecký Mária és Simon Ernő (Fotó: Balassa Zoltán)

Augusztus 20-a tiszteletére baráti találkozó formájában rendezett ünnepség zajlott Kassán, augusztus 24-én, a MaJel Rovás Erzsébet utcai épületében. A rendezvényt a Szent István Polgári Társulás, a Szakkay József (Magyar Iparista Klub) Polgári Társulás és a Bocskai Keresztyén Társaság szervezte. A rendezvényen – melynek háziasszonya Ivanecky Mária volt – Gris Emese Diána konzul is részt vett.

A Himnusz éneklése után Szent István királyra ünnepi beszéd keretében jómagam emlékeztem, felemlítve életpályájának legfontosabb eseményeit és tevékenységének maradandó eredményeit, melyek megalapozták az ezeréves királyságot.

Buday Ernő, a Szent István Polgári Társulás elnöke hozzászólásában megemlítette, hogy számos utca, tér, hajó, szobor és község viseli államalapító királyunk nevét.

Buday Ernő (Fotó: Balassa Zoltán)

Ha csak a kassai egyházmegyét nézzük, a színtiszta szlovák Újkelcse községben, a domasai víztároló partján, minden évben az augusztus 20-át megelőző vasárnapon ünneplik meg régi templomuk búcsúját, melyet Szent István királyunknak szenteltek fel. Kelcse 1966-ban megszűnt, mert a víztároló elnyelte. Az eredeti faluból csak az egykori erdészlak, a temető, és a magas gáttal körülvett, báró Vécsey által építtetett templom maradt meg. A barokk-rokokó stílusban épült templom terveit Urlespacher Gáspár eperjesi építész és szobrász készítette.

A helyi hívők részéről a kezdetektől mély és őszinte tisztelet nyilvánult meg a templom védőszentje iránt. Ezen a napon kinyílik az egyébként zárva tartott régi templom ajtaja és szentmisével egybekötve ünneplik annak védőszentjét. Néhány évvel ezelőtt tolvajok fosztották ki és vittek el csaknem minden értékesebb mozdítható tárgyat.

Nagyszaláncon, a Kassától keletre 25 km-re fekvő, 1500 lakosú községben már csak néhány idős magyar él. A Szent István-búcsút mindig szeptember első vasárnapján tartják. A plébániájához tartozó öt faluból is eljönnek a hívek.

A résztvevők (Fotó: Balassa Zoltán)

Hernádszentistván Kassa közvetlen közelében fekszik, s nevében őrzi első királyunk nevét. Itt született Mécs László, Corvin-koszorús premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő. Nővére, Mária szlovák írónő lett. Az egykori iskola falán emléktáblát lepleztek le – tette hozzá Máté László – Konferenciával tisztelegtünk születésének századik évfordulóján.

Buday azután arra emlékeztetett, hogy az aranyvonat, mely a Szent Jobbot szállította, 1938-tól kezdve három éven át 22 városba vitte el az ereklyét. Többek között Komáromba, Érsekújvárra, Lévára, Ipolyságra, Losoncra, Rimaszombatba, Rozsnyóra és Sátoraljaújhelyre.

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1941. augusztus 20-án a Szent Jobb Kassára érkezett a délelőtti órákban. A vasútállomásról a Malom utcán át haladt a körmenet. Délben a dóm és az Orbán-torony közötti téren Madarász István megyéspüspök szentmisét celebrált. A résztvevők a kiadott kétnyelvű füzetekből imádkoztak és énekeltek, egyszerre, ki-ki a saját anyanyelvén. Az aranyvonat a délutáni órákban hagyta el a várost.

Béres Viktor (Fotó: Balassa Zoltán)

350 éve, hogy a kassai Szentháromság-templomot 1671-ben építeni kezdték – folytatta Buday.

– 340 éve, hogy 1681-ben befejezték. A szükséges anyagi fedezet abból a 400 000 forint váltságdíjból származott, amit Báthory Zsófia fejedelemasszony fizetett ki, hogy a Wesselényi-összeesküvésbe bonyolódott fiát megmentse a vérpadtól. A jezsuita rend számára szentelték föl. Azt Báthory Zsófia nem élte meg, mert 1680-ban meghalt. 210 éve, hogy a templom 1811-ben a jászóvári premontrei kanonokrendé lett.

A gyönyörű, korai barokk stílusú templom két helyen őrzi Báthory Zsófia emlékét. A templom homlokzatán, a két torony között, egy felirat: HONORIS S TRINITATIS Posvit SOPHIA PRINCEPS BATHORY Anno 1681 (A legszentebb Háromság tiszteletére építtette Báthory Zsófia fejedelemasszony az 1681. évben). A főbejárat fölött Báthory Zsófia erdélyi fejedelmi címere: Principessa Sophia Bathory de Somlyo, anno Domini 1681 (Somlyói Báthory Zsófia fejedelemasszony, az Úr 1681. esztendejében).

Szól a nóta (Fotó: Balassa Zoltán)

Báthory Zsófián kívül e templom kriptájában alussza örök álmát fia, I. Rákóczi Ferenc (1645–1676), valamint leányának, Julianna Borbálának (1672–1717) gyermeke, gróf Aspremont János (1692-1698).

Buday egy háromnyelvű (szlovák, magyar és angol) emléktáblát kíván állítani a templom építtetőjének. Kassán közel 760 emléktábla található.

A kegyeleten kívül a turisták részére is hasznos lenne a város történelmének megismerése okán. Az ünnepség hivatalos részének végén a Szózatot Béres Viktor szavalta el.

Ezután Füleky Ervin elővette hegedűjét és a társaság nótázni kezdett.

(Balassa Zoltán/Felvidék.ma)