Párbeszéd a szinódusról, az érsekújvári magyar közösségek képviselői a plébánia mellett működő Marianumban (Fotó: Török András)

Az elmúlt évben, október 9-én Ferenc pápa jelenlétében reflexiós összejövetel kezdődött a Vatikánban a következő püspöki szinódus témájáról, melynek jelszava: „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés”. Majd október 10-én a Szentatya ünnepélyes misét mutatott be a 2023-as püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűléséhez vezető kétéves folyamat megnyitása alkalmából a Szent Péter-bazilikában.

Miként Európa-szerte, a Felvidéken is számos közösség, egyházi és világi szervezetek kapcsolódtak a Ferenc pápa által elindított szinodális folyamathoz. A szinódus szó a görög szünodoszból (gyűlés, összejövetel) ered, összetevői: szün- (együtt, össze) és hodosz (menés, út). Ez megvilágítja Ferenc pápa hasonlatát az útról, az úton járásról, az azonos úton együtt járás képességéről, melyet a három kulcsszóval: a közösséggel, a részvétellel és a küldetéssel lehet megvalósítani.

Az érsekújvári Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom mellett működő Marianum közösségi teremben, valamint a ferences templom kolostorában rendszeresen találkoznak az érsekújvári magyar közösségek képviselői, köztük a Czuczor Gergely Cserkészcsapat, a Széchenyi György nevét viselő Baráti Kör és az Öregcserkészklub, a fiatal családokat képviselő Szentek Közössége, a Fatimai és az Eucharisztikus Imacsoport, az Ignis Polgári Társulás, valamint a Felvidéki Mária-út érsekújvári munkatársai.

Török András, a Via Mariae Polgári Társulás alapítója, cserkész, a felsorolt közösségek éltetője és munkatársa, portálunknak így nyilatkozott a szinodalitás témában:

Szinódusi találkozó a ferences rendi templomot látogató magyar hívők közösségében )Fotó: Török András)

„A katolikus egyház történelmében már több esetben valósultak meg püspöki szinódusok. A most végbemenő szinódusi folyamatot Ferenc pápa a 2021–2023-os időszakra határozta meg. Egy különleges eseményről van szó, míg az előző szinódusokon csupán egyházi elöljárók fogalmazták meg gondolataikat az egyház további életével kapcsolatosan, Róma püspöke most nemcsak a klérust, de a laikusokat is arra kéri, legyenek aktív részesei ennek a párbeszédnek.

Ezért a szinódusi folyamat már nemcsak a püspökök gyűlése, hanem az összes hívő közös útja, amelyben minden helyi egyháznak fontos szerepe van.

Ennek a felhívásnak a szellemében indultak el a hétvégi szinodális összejövetelek az érsekújvári egyházközségben is” – mondta el Török András.

Majd így folytatta: „Valamennyi találkozás Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke, érsekújvári plébános lelki vezetése alatt valósult meg a Mariánum közösségi termében. Mivel plébániai közösségünk szerves részét képezi az érsekújvári ferences templomot látogató hívőközösség is, a szombat esti szentmisék után a kolostor nagytermébe kaptak meghívást az érdeklődők. Itt a szinódusi eszmecserét a Pócs házaspár, Gabika és Marian, illetve Kovalcsik Cirill ferences atya vezette.

Még a találkozások megkezdése előtt kifejeztük azon igényünket, hogy a szinódusi összejövetelekkel kapcsolatos elmélkedési anyagokat anyanyelvünkön, tehát magyar nyelven kapjuk meg.

Elsősorban Borka Iván muzslai plébános fordítással kapcsolatos fáradozásának köszönhetően, a Nyitrai Püspökség ennek a kérésünknek valahányszor eleget tett. Kisebb megszakításokkal összesen öt alkalommal találkoztunk.

A megadott tíz témakör, a vele kapcsolatos szentírási részlet, illetve a közös eszmecserét elősegítő kérdések alapján fogalmaztuk meg azokat a gondolatokat, amelyek plébániai közösségünk hitéletével állnak szoros összefüggésben” – mondta András.

További elmondása szerint,

az érsekújvári szinódusi folyamatban nyilvánvalóvá vált, hogy a közös együttműködésben fontos szerepet tölt be a helyi lelkiatya és a laikus közösségek egymást támogató kapcsolata, a folyamatos, nyitott, az épületes kritikát is elfogadó párbeszéd,

a laikusok aktív szerepvállalása a plébánia életében, a helyi közösségek kölcsönös megismerése, a gyermekekkel és a fiatalokkal való komoly és folyamatos jellemnevelő foglalkozás. Fontos, hogy a korosztályokra külön-külön odafigyeljenek, a középkorosztály, a hajlott korú emberek ugyanúgy igénylik a szeretetteljes és szolgálattevő törődést, mint a fiatalabbak. Fontos az Istent keresők és az ateisták megszólítása is. A közös munkában nélkülözhetetlen az egész évi plébániai eseménynaptár létrehozása, melyben nem keresztezik egymást az egyes közösségek által szervezett rendezvények, a plébániatanács szükségessége és más megoldandó feladatok, események.

Török András (szemben) az érsekújvári Marianum közösségi házban (Fotó: Berényi Kornélia)

„Valahány összejövetelen Zajiček Tamás és testvére, József gondos odafigyeléssel jegyezték le az elhangzott gondolatokat. Ezek az úgynevezett emlékeztetők, az egyes képviselőkön keresztül juthatnak el az általuk képviselt érsekújvári közösségekhez. Reméljük, hogy a felvetett problémák és megoldási javaslatok egy összegző dokumentum formájában, helyi egyházközségünkből továbbítva lesznek az Érsekújvári Esperesi Kerülethez, onnan a Nyitrai Püspökséghez, illetve a Szlovákiai Püspökkari Konferenciához” – tudtuk meg Török Andrástól, aki így fejezte be a szinódusi folyamat munkálataiban szerzett tapasztalatainak ismertetését:

„Úgy érezzük, hogy ezek a tapasztalatok nem csupán az érsekújvári plébániai közösség szintjén lehetnek időszerűek, hanem valamennyi hazánkban működő egyházmegyére, sőt, az egyre inkább elvilágiasodott nyugati civilizációra is vonatkoztathatóak.

Imádkozzunk, hogy a felelős egyházi elöljárók a legkomolyabb felelősséggel viszonyuljanak a szinódusi folyamathoz, továbbítsák az alulról jövő megfogalmazott gondolatokat a Szentatya felé, hogy majd a Szentlélek megvilágosító kegyelme által Egyházunkban ne a zűrzavar, hanem az egység és a közös útkeresés szelleme uralkodhasson!”

Befejezésül álljon itt a meghirdetett szinódusi ima, ami megerősíti a közösségeket azon az úton, melyen egymás gondját viselve együtt járnak, egymással, a szentekkel és Krisztussal, és amelyhez a Szentlélek segítségét kérik:

Előtted állunk, Szentlélek,
és a te nevedben gyűltünk össze.
Egyedül te vezess minket,
lelj otthonra a szívünkben;
taníts minket a követendő útra,
és arra is, miként járjunk rajta.

Gyengék és bűnösök vagyunk;
Add, hogy ne szítsunk zűrzavart.
Ne engedd, hogy hitbeli ismereteink hiányosságai
tévútra vezessenek,
vagy hogy részrehajlás befolyásolja döntéseinket.

Add, hogy megtaláljuk benned az egységet,
hogy együtt haladhassunk az örök élet felé,
és ne térjünk el az igazság útjától,
sem attól, ami helyes.

Mindezt tőled kérjük,
aki minden időben és mindenütt munkálkodsz,
az Atyával és a Fiúval egységben,
mindörökkön örökké. Ámen.

(Berényi Kornélia/Török András/Felvidék.ma)