(Fotó: wikipédia)

A katolikus egyház a pünkösdöt követő első csütörtökön üli a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepét, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció 2021. július 23-án kelt határozata szerint.

Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli (vö. Zsid. 7,24., 9,11), ugyanakkor rámutat arra is, hogy Ádámnak az Egyházban szolgálatot végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket.

„Igaz, ugyan hogy maga Jézus Krisztus az áldozatot bemutató pap, de ő nem magáért, hanem miérettünk pap, midőn az egész emberiség Isten-dicséretét bemutatja a mennyei Atyának. Igaz az is, hogy ő az áldozat, de miérettünk áldozat, midőn az emberiség bűnei helyett saját magát áldozza fel. Az apostol szavai, miszerint: ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt, arra intenek minden keresztény hívőt, hogy amennyire emberileg lehetséges, igyekezzünk ugyanazzal az érzéssel eltelni, amely a mi Üdvözítőnkben is megvolt áldozatának bemutatásakor.

(Fotó: wikipédia)

Töltse el lelkünket az ő mélységes alázatossága, az ő érzéseivel adjuk meg Isten szent Fölségének imádásunkat, tiszteletünket, dicséretünket és hálaadásunkat. Legyünk mi is vele együtt áldozattá oly módon, hogy megtagadjuk magunkat és követjük az evangélium parancsait, önként és készségesen vállalunk magunkra vezeklést, bűnbánatot ébresztünk és engesztelünk a saját bűneink miatt.

Egyszóval: arra intenek az apostol szavai, hogy misztikus módon haljunk meg mi is a kereszten, oly módon, hogy mi is elmondhassuk magunkról: Krisztussal együtt a keresztre szegeztettem. (Galata 2,19) ”

– olvasható a Pécsi Egyházmegye internetes oldalán.

Földi István pápai esperesplébános az Adoremus liturgikus kiadvány elmélkedésében így vall az ünnepről: „Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepeljük ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, akinek szolgálatára szentelték életüket. Jézus a pap számára nemcsak egy példa vagy minta, hanem az élete. Egységben lenni az Úrral, az örök Főpappal. Ez a legfontosabb. Jézusként beszélgetni az Atyával az imádságban. Jézussal tenni a feladatokat, melyek ránk várnak.”

Jézus az igazi főpap, az egyetlen tökéletes közvetítő, mert egy személyben valódi ember, ugyanakkor Isten Fia. Örökre Ő a közbenjáró, aki egyszer s mindenkorra beteljesítette (bemutatta) az áldozatot mindenkiért. Ezen a napon a papokért és minden közbenjáróért imádkoznak a hívő közösségek.

Kis Szent Teréz imája a papokért: Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud nekik ártani. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap mint nap érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága szent Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segítsd őket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjanak. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy a szíveket megváltoztassák. Áldd meg munkájukat bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekik az örök élet koronáját! Ámen.

Forrás: Magyar Kurír, Pécsi Egyházmegye

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)