A víz szalad, a kő marad, a kő marad
Wass Albert

Parafrázis:

A hivatal szalad, a tehetség marad,
a tehetség marad.

A könyvbemutató Moszkvában

Egy éve került sor Moszkvában a Dosztojevszkij evangéliuma című könyv bemutatójára. Akkor még hivatalában volt a szerző, Ilarion volokolamszki metropolita, az Egyházi Külkapcsolatok Osztályának vezetője. Az eseményen az író 200. születésnapja alkalmából rövid részletet vetítettek le a metropolita „Az evangélium Dosztojevszkij szerint” című dokumentumfilmjéből.

Ilarion metropolita a könyv megírásának hátteréről beszélt, amelyben Fjodor Dosztojevszkij munkásságát hasonlítja össze a próféták, Krisztus és az apostolok által hozott örömhírrel. Így fogalmazott: „Meglátogattam barátomat, Alekszandr Vlagyimirovics Jakovenko kiváló orosz diplomatát, aki annak idején az Orosz Föderáció külügyminiszter-helyettese, majd Nagy-Britannia orosz nagykövete volt. Ma az Orosz Külügyminisztérium Diplomáciai Akadémiája rektora. Megmutatta nekem az evangélium fakszimile kiadását, amely Dosztojevszkijé volt. A kiadás egyedi: háromkötetes készlet, közepén Dosztojevszkij fakszimile evangéliuma, tőle balra egy nagy, alapvető tanulmánykötet, jobbra az a kötet, amely összegyűjti az összes idézetet az evangéliumból, és minden kommentárt Dosztojevszkijtől az evangéliumhoz. Annyira lenyűgözött ez a kiadás, hogy nem tudtam leplezni, nagyon vágyom rá. Néhány héttel később ajándékba kaptam meg. Aztán elkezdődött a koronavírus-járvány, és a betegségem. A nyár végén visszatértem ehhez a kiadáshoz, figyelmesen áttanulmányoztam, és rájöttem, hogy filmet szeretnék készíteni Dosztojevszkij evangéliumáról. A Dosztojevszkij-tanulmányokban és kritikákban nagyon nehéz az íróról újat és eredetit mondani. A nagy orosz író és próféta alkotói munkásságát belülről tanulmányoztam. Dosztojevszkij nagyon fontos szerepet játszott lelki életemben. Még iskolásként szinte az összes művét elolvastam. Később évekig nem tértem vissza hozzá, de elképzelései jelen voltak az életemben”.

Ilarion metropolita elmondta: könyve kettős jelentéssel bír. Először is Dosztojevszkij evangéliumáról szól, arról az Újszövetségről, amelyet az író egész életében olvasott a büntetés-végrehajtástól haláláig. Ezt a könyvet az Orosz Állami Könyvtárban őrzik, „alkalmam volt örömömre a kezembe venni”. Arról, hogy ez milyen hatást gyakorolt ​​Dosztojevszkij munkásságára, elsősorban négy regénye – a Bűn és bűnhődés, a Félkegyelmű, az Ördögök és a Karamazov testvérek – alapján” szerette volna elmondani a nagy író lelki útját, ami nem volt könnyű.

Kirill orosz ortodox pátriárkánál

Az orosz teológus, Szofronij archimandrita (Szaharov) három időszakot ír le az ember lelki életében: a kegyelemadást, az attól való eltérést és az újbóli rátalálást. Az, hogy Isten megérinti az emberi szívet, megtörténhet csecsemőkorban, gyermekkorban, fiatalkorban. Az Istennel való találkozás pillanata később elhalványul. Az ember lelki válságokat él át. Majd újra megtalálja Istent, de már teljesen más szinten. Dosztojevszkij ortodox hitben nevelkedett, gyermekkora óta ismerte az Ó- és Újszövetség alaptörténeteit, s megszerette őket. Később azonban eljött a szocialista utópisták eszméihez való vonzódás időszaka, amiért börtönbüntetéssel kellett fizetnie. De megértette, hogy maga az Úr vezette át őt a megpróbáltatásokon, hogy hozsannája áthaladhasson „a kétségek tűzén”, s a hit és a kereszténység elfogadásának, bizonyosságának egészen más szintjére jusson.

Evangéliummal a kezében és szívében más emberként tért vissza a szibériai fogolytelepről. Ott kidolgozott egy hitvallást, amelyben a központi helyet Jézus Krisztus foglalta el. Minden jelentősebb művében így vagy úgy igyekszik közelebb kerülni Krisztus ragyogó lelki képéhez. Az evangélium hasonlatosságára négy könyvében fogalmazza meg ezt a közelebb jutást.

 

Ferenc pápánál a Vatikánban

A Bűn és bűnhődésben feltárja, mi előzi meg az ember lelki újjászületését. A fordulópont akkor következik be, amikor Szonja felolvassa Raszkolnyikovnak Lázár halálból történt feltámasztásának örömhírét. A regény egy elesett ember helyreállításának motívumával zárul, és azzal, hogy Raszkolnyikov, aki már elítélt, párnája alatt rejtegeti az evangéliumot. Ez önéletrajzi pillanat, így tett Dosztojevszkij is a katorgán. A Félkegyelmű-ben azt látjuk, hogyan próbál közelebb kerülni az író saját Krisztus-képéhez Miskin herceg Krisztus-szerű képén keresztül. Az Ördögök-ben Dosztojevszkij prófétaként lép fel, és arról beszél, hogy mi a kereszténység és az antikeresztyénség. Úgy tűnik, ő az egyetlen korában, aki a szocialista ideológiában nemcsak a kapitalizmus ellensúlyát ismerte fel, hanem annak vallásellenes természetét is megláttatta. A szocializmus nem a kapitalizmust, hanem a keresztyénséget akarta felváltani. Ő ennek a doktrínának a keresztyénellenességét mutatja be, amely később Oroszországot katasztrófához vezette. Végül a Karamazov testvérek, ami ismét az író spirituális önéletrajza. A három testvér alakjában az író önmagát írja le életének különböző időszakaiban. Mindegyikük szájába adta elképzeléseit. Két kísérlete a Krisztus-szerű alakok létrehozására: Aljosa Karamazov és Zoszima sztárec. Dosztojevszkij itt kerül legközelebb a vallásos egyházi élet magjához. Fellebbenti a fátylat arról, ami az egyházban a legfontosabb és legbensőbb.

Az orosz irodalomban az egyházat nagyon gyengén és felületesen mutatták be. De Dosztojevszkijnek sikerült felismernie, mi a legfontosabb az Egyházban: az élő Krisztus. Jézus Krisztus személyisége az, ami/Aki keresztyén világszemléletének, személyes hitvallásának középpontjában áll. Ő az, Aki az írót kreatív teljesítményekre, próféciákra inspirálta, amelyek alkotói munkája egészében központi helyet foglaltak el.

Erdő Péter bíborosnál Budapesten

„Valójában a Dosztojevszkij evangéliuma című könyvem címének van egy másik jelentése is.  Nemcsak az evangéliumról van szó, amelyet Dosztojevszkij egész életében olvasott, hanem arról, amit írt. Jó hír, hogy alkotói munkájával kortársaihoz és leszármazottaihoz, köztük mindannyiunkhoz és az eljövendő generációkhoz is üzent” – fogalmaz Ilarion metropolita.

Műveinek sorsa elképesztő. Dosztojevszkij prózáját a világ szinte minden olyan nyelvére lefordítják, amelyen egyáltalán létezik írott nyelv, és nagyon sok országban olvassák. Ha Krisztus prédikációjáról, az ortodoxiáról beszélünk, akkor sok országban az ő művein keresztül ismerhetik meg az emberek az orosz kultúrát, az orosz történelmet, Krisztust és az ortodoxiát. Ez valóban különös jelenség. Sok orosz, bizánci teológus volt, de műveiket sem szuahéli nyelven nem fogják olvasni, sem a Seychell-szigeteken, de Dosztojevszkijt mindenki és mindenhol olvassa. Ezért állítható: olyan prófétáról és apostolról van szó, aki a hitetlenség, sőt a pluralizmus korában, a vallási hagyományok világpiacán ma is állja a versenyt. A világ különböző nyelvein szólítja meg századunk embereit, tanúságot tesz Krisztusról. Valójában ez az, amiért Ilarion metropolita megírta könyvét.

A zeneszerző, kiváló író és teológus, egyházi diplomata Ilariont (55 éves) a Szent Szinódus 2022. június 7-i rendeletével nevezte ki a Budapest-magyarországi Egyházmegye kormányzójává, és felmentették a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztálya elnöki tisztsége, valamint a Szent Szinódus állandó tagsága és az általános egyházi aspirantúra, doktorképzés rektori megbízatása alól. Jelenleg az Oroszországi Föderáció Oktatási Minisztériuma keretében működő „Disszertációs Tanács” teológiai ágának vezetője. Isten tegye áldásossá Ilarion metropolita magyarországi szolgálatát!

Forrás: https://mospat.ru/en/news/87504/
További forrás: Békefy Lajos, 200 éve született a teremtett lét és az emberi lélek ismerője, Dosztojevszkij, Confessio, A Magyarországi Református Egyház Figyelője, Budapest, 2021/4. 15-21.

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)