Nagyboldogasszony búcsú a nyitrai Kálvária-dombon (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

E hétvégén zajlott az idei Nagyboldogasszony búcsú a nyitrai kálvárián, melyre a zoboraljai magyar hívek nagy tömege sereglett. A legészakibb magyar nyelvhatár – Zoboralja – e magyar szórványsziget hívei számára a mostani búcsú nagy jelentőségű volt, mert a Nagyboldogasszony ünnepének előesti szentmiséjét a magyar főpásztorral Erdő Péter Esztergom-Budapesti érsekkel, a szentmise főcelebránsával együtt ünnepelhették.

A szabadtéri szentmisét rózsafüzér ájtatosság előzte meg, melyen a hívek nagy számban vettek részt, lelkiekben méltóan felkészülve így a szentmisére. A hívek sorai mögött, a szabad ég alatt gyóntató atyák a hívők sokaságának biztosították a gyónás szentségében való részvételt.

Erdő Péter bíboros prímás a társcelebráns atyák kíséretében a szentmisére érkezik (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

„Bíboros úr Isten hozta Önt itt, a történelmi Nyitrán!“ – ezekkel a szavakkal üdvözölte a társcelebráns atyák kíséretében oltárhoz érkező magyar főpásztort Zeman István, a nyitrai egyházmegye magyar rendezvényeinek főszervezője.

Erdő Péter bíboros-prímás a szentbeszédének elején kiemelte a kegyhely ősiségét és fontosságát: „Krisztusban kedves testvéreim a mai délutánon Nagyboldogasszony ünnepének előesti szentmiséjét mondjuk. Nagy örömmel veszek részt a mostani közös ünneplésen, hiszen ezen

a nyitrai Kálvária-dombon ősi Mária kegyhely volt már a 13. században. A kegyhely sajátossága, hogy a régi kegyszobor a Fájdalmas Szűzanyát ábrázolja.

Pontosabban a híres pietát, amikor a halott Krisztus édesanyja ölében nyugszik. Hányatott volt ennek a szentélynek a sorsa is, hiszen mint Jordánszky Elek írja: “Sokszor elpusztították az eretnekek, mindazonáltal a hívek újonnan felépítették, sok nyavalyákban lévő emberek gyógyulnak meg, akik fogadásokat tesznek azon szent helyen.”

Erdő Péter bíboros prímás a társcelebráns atyák kíséretében a szentmisére érkezik (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

A szentély legfőbb búcsúnapja pedig ősidők óta Nagyboldogasszony ünnepe. Ebben a hagyományban különleges üzenet rejlik. A Fájdalmas Szűzanya kegyképének legnagyobb ünnepe Nagyboldogasszony napja!? – Nem ellentmondás ez!? Semmiképpen!  Magának Krisztusnak az útja is itt a földön a szenvedésen keresztül vezetett a feltámadás dicsőségébe. Szűz Mária ebben is szent fia társának bizonyult.”

„A Fájdalmas Szűzanya és Nagyboldogasszony kapcsolatának számunkra van egy különleges üzenete is.

A szentmise (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

A szlovák nép védőasszonya a Fájdalmas Szűz. A magyarságot Szent István király éppen Nagyboldogasszonynak, a Mennyek királynéjának ajánlotta fel. Katolikus hitünkben – Szűz Mária tiszteletében – minden nehézségen felülemelkedő reménységünkben elválaszthatatlanul testvérek vagyunk.“

– fejtette ki a bíboros úr azt, hogy a magyar és a szlovák nép miként alkot testvéri közösséget hitében és Szűz Mária iránti tiszteletében.

A szentmise (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

Zeman István a szentmise végén a bíboros úrnak elmondott köszönetében kiemelte: „Óriási megtiszteltetés és öröm, mikor ide, Zoboraljára egy magyar főpásztor jön, hiszen magyarságunk e legészakibb peremén

egyre ritkább még a magyar papi hivatás is, nem pedig egy magyar főpásztor és azt, hogy ma Magyarország prímását fogadhattuk a Szűzanya rendkívüli kegyelme.“

A szentmise (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

E szavakat a hívek nagy tapssal nyomatékosították.  Zeman István ekképp folytatta – „biztosítom Önt, hogy főpapi szolgálatáért itt Zoboralján is, mi magyarok sokat imádkozunk és örömmel és tisztelettel nézünk föl az Ön szolgálatára és köszönjük mindazt a törődést, amit nem csak az Eucharisztikus Kongresszus kapcsán nyújtott – hisz az Ön jóváhagyása által három éve itt tündökölt a missziós kereszt közöttünk – de köszönjük azt a törődést is, amit például a pandémia alatt nyújtott – a Duna TV által közvetített szentmiséket – hiszen rengeteg sok idős testvérünk, aki beteg, aki otthon rekedt, csak így tudta követni anyanyelvünkön a szentmiséket. Áldja meg Önt továbbra is a Boldogasszony és magyar szentjeink közbenjárására a jó Isten továbbra is őrizze főpapi szolgálatában, hogy bölcsességével, szavaival, imájával legyen áldás mindig és mindenütt, ahová az Úr küldi! Köszönjük, hogy itt volt közöttünk! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!“

A szentmise végén Erdő Péter bíboros-prímás elvonul a társcelebráns atyák kíséretében (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

Erdő Péter bíboros úr megköszönve a kedves fogadtatást és a köszöntőben elhangzott szép szavakat, kiemelte: „Amikor a missziós keresztet említette az atya, akkor felötlött bennem az Eucharisztikus Kongresszus emléke. Budapesten 1938-ban Eucharisztikus világkongresszus volt, ami a résztvevők szívét mélységesen megrendítette és megerősítette hosszú évekre. Egy éven belül kitört a világháború. 2021-ben Budapesten Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus volt. Most megint itt van egy háború.“ A bíboros úr  megrendült hangon vetette föl a kérdést –

„Kik vagyunk mi magyarok, hogy rajtunk keresztül akarja vigasztalni a gondviselő Isten a világot!? Kik vagyunk mi, hogy a reménynek a jelei kell hogy legyünk!? Hogy az eucharisztikus Krisztus és a Szűz Mária pártfogásában a világnak minden nehézsége és tragédiája között nekünk kell képviselni a reményt!?“

– jelezve a magyarság világban betöltött sorsszerepét úgy a felvidékieknek, mint az összmagyarságnak is, majd folytatta – „Adja Isten, hogy ezzel a küldetéstudattal éljünk! Adja Isten, hogy ehhez kegyelmet és erőt kapjunk! A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya legyen a pátrónánk!“

Nagyboldogasszony búcsú a nyitrai Kálvária-dombon (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

(Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)