Illusztráció (pixabay/Felvidék.ma)

A gútai földek kárpótlási ügye mérföldkőhöz érkezett. A Komáromi Járási Hivatal a közigazgatási eljárásról szóló törvény 33. §-a 2. bekezdése értelmében értesítést küldött határozat kibocsátásáról és észrevételezési felhívással fordult mindazokhoz, akiknek a hozzátartozója a 2004-től tartó kárpótlási eljárás során elhunyt, illetve nincs jogi képviselőjük. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kézbesítést követő 15 napon belül betekinthetnek az iratba, közölhetik az eljáró szervvel az észrevételeiket, javaslataikat, álláspontjukat. Ennek az értesítésnek sarkalatos pontja, hogy a földtulajdont vissza nem adják, és nem hagynak jóvá semmiféle kártérítést sem.

Tekintsük át, mi történt eddig.

A Gútai Közlegelők Társulatának földjeit 104/1945 T. t. a németek, magyarok, árulók, kollaboránsok vagyonának elkobzásáról és gyors szétosztásáról szóló szlovák nemzeti tanácsi rendelet illetve az azt módosító 64/1946 T. t. rendelet alapján

a Komáromi Konfiskációs Bizottság 1946. 7. 31-én kelt 146/139/1946 sz. döntésével kobozta el szlovák állam, mert annak tagjai többségében magyarok voltak.

A telekkönyvi kivonat szerint a Gútai Közlegelők Társulatának tulajdonát 59 ház és 17 300 824 m2, azaz 1730 ha mezőgazdasági földterület képezte.

Szlovákiában két ízben volt lehetőség az elkobzott javak visszaigénylésére. Először 1992-ben, a 229/1991 T. t. sz., a földtulajdonviszonyok és más mezőgazdasági birtok rendezéséről szóló törvény, majd 2004-ben, a 503/2003 T. t. a földtulajdon visszaadásáról szóló törvény alapján. Mindkét törvény csak  szlovákiai lakhellyel rendelkező szlovák állampolgárokat ismert el jogosult személyeknek, csak természetes személyek vagyonát adta vissza. Ebből az következik, hogy

jogi személyek a törvény szerint nem lehettek jogosultak vagyonuk visszaadására, és a jogi személyek vagyona nem volt visszaadható.

A törvény értelmében sikertelenségre volt ítélve tehát a Gútai Úrbéri Társaság beadványa, amellyel a Gútai Közlegelők Társulatának földjeit igényelték vissza 1992-ben, hiszen jogi személy kérte vissza jogi személy földjeit.

Sikertelenségre volt ítélve annak a 175 természetes személynek a beadványa is, akik jogi személy vagyonát kérték vissza 2004-ben. A kárpótlási eljárás azonban a mai napig folyamatban van. Sőt, újra visszakerült első fokra, a közigazgatási eljárásba.

Amikor 2014 tavaszán megkerestek azzal, hogy vállaljam el a Gútai Közlegelők Társulata tagjainak képviseletét, őszintén megmondtam, hogy a hatályos kárpótlási törvény szerint jogi személyek nem kaphatják vissza elvett vagyonukat, és természetes személyek sem kaphatják vissza a jogi személyek vagyonát. Ebben az esetben pedig a föld a társulaté, nem pedig a személyeké.

Amit itt tenni lehet, az panasz benyújtása az elhúzódó eljárás, illetve a nem megfelelő jogi képviselet miatt.

A Legfelsőbb Bíróság ugyanis megállapította, hogy a résztvevők jogi képviselete nem volt összhangban a módosított Polgári perrendtartással és a Nyitrai Kerületi Bíróság határozatát, amivel az helybenhagyta a Komáromi Körzeti Földhivatal döntését, megszüntette. A határozatot azonban csak részben tudták kikézbesíteni, a 175 résztvevőből az eljárás közel 10 esztendeje alatt 33 résztvevő elhunyt.

2014-ben 55 személy nevében nyújtottam be panaszt igazságos bírósági eljáráshoz való jog megsértése, illetve az ügy elhúzódása miatt a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságára, amely azt elutasította. Mivel meg voltam győződve arról, hogy jogsértés történt, 51 személy nevében 2015-ben az Emberi Jogok Európai Bírósághoz fordultam.

2017 augusztusában úgy véltem, hogy esedékes egy újabb panasz benyújtása a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságára. Ezúttal 38 résztvevő bízott meg jogi képviseletével. Az Alkotmánybíróság elismerte a panasz jogosságát, és 300 € jóvátételt ítélt meg a panaszosoknak. A döntést 2018. augusztusában vettem át.

Az Alkotmánybíróság által megítélt elégtétel csekély összege miatt 37 résztvevő nevében 2019. január 30-án panasszal fordultam az Emberi Jogok Európai Bírósághoz Strasbourgba, /Application 7918/19 Balogh and Others v. Slovakia/.

A 2015-ben benyújtott panasz ügyében 2018. augusztus 31-én hozta meg döntését az Emberi Jogok Európai Bírósága.

Az igazságos bírósági eljáráshoz való jog megsértése és az ügy elhúzódása miatt a szlovák államot kötelezte 6200  € jóvátétel kifizetésére személyenként /Application no. 35142/15 Balogh and Others v. Slovakia/.

2019. június 30-án 54 személy nevében nyújtottam be újabb panaszt a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságára az ügy elhúzódása és az igazságos eljáráshoz való jog megsértése miatt. 2020. 4. 28-ai döntésével a panaszt részben megalapozottnak ítélte a bíróság, és 300 € jóvátételt ítélt meg a panaszosoknak.

2020. szeptember 21-én a jóvátétel meglehetősen alacsony összege miatt újabb panaszt nyújtottam be az Emberi Jogok Európai Bíróságra 54 panaszos nevében /Application no. 43062/20 Angyal and Others v. Slovakia/.

Az utóbbi két panasz /Application 7918/19 Balogh and Others v. Slovakia, Application no. 43062/20 Angyal and Others v. Slovakia/ ügyében ítélet született, a baráti megegyezést, amelyet az Emberi Jogok Európai Bírósága kezdeményezett, a szlovák állam visszautasította. Állítása szerint a mielőbbi döntés érdekében a résztvevőknek módjukban állt pert indítani a Komáromi Körzeti Földhivatal ellen. Mivel ezt nem tették meg, a panaszuk alaptalan. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a két panasz összevonásáról döntött, és háztartásonként ítélt meg jóvátételt. Az eredeti résztvevő jogutódait egy háztartásként kezelte, és a jóvátételt elosztotta közöttük. Akinek nem volt testvére, megkapta a 7500 €-t, akinek volt, ennek a rá eső részét.

Időközben azonban más is történt. 2019. 12. 9-én a Nyitrai Kerületi Bíróság ítéletével megszüntette a Komáromi Földhivatal döntését, amivel az elhunyt résztvevők jogairól és kötelességeiről döntött. 2020. 7. 31-én határozott a a perköltség megtérítéséről. 193 személynek összesen 457,53 € költségtérítést ítélt meg, amit fellebbezés után meg is erősített.

Az ügy elhúzódása és a résztvevők igazságos eljáráshoz való jogának megsértése, és az alacsony perköltségtérítés miatt 2021. február 24-én 21 résztvevő ügyében fordultam panasszal a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához, majd 2021. 3. 24-én 78 panaszos kifogásolta azt, hogy a Nyitrai Kerületi Bíróság a perköltség megtérítésének ügyében mindkét határozatával elhunyt résztvevők jogairól és kötelességeiről döntött. A határozat meghozatalakor 11, annak megerősítése idején 14 résztvevő már nem élt. A két beadványt közös tárgyalásra utalta, majd elutasította a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága.
Ezért 99 résztvevő nevében 2022. november 22-én az Emberi Jogok Európai Bírósághoz fordultam a résztvevők igazságos eljáráshoz való jogának megsértése miatt, mely még nem döntött a beadvány további sorsáról.

Hiába mutattam rá beadványaimban a szlovák kárpótlási törvény hibáira, hiába kértem a földterület visszaadását, nem ismertek el mást, csak az ügy elhúzódását és ebből adódóan az igazságos eljáráshoz való jog megsértését.

A fentiekből látható, hogy a Gútai Közlegelők földjeinek visszaigénylése ügyében jelenleg eljárás van folyamatban a Komáromi Járási Hivatalban, és benyújtásra került egy panasz az Emberi Jogok Európai Bíróságára is.

Úgy vélem, hogy azok leszármazottai, akik az ügy közigazgatási szakaszában hunytak el, kimaradtak mind a közigazgatási, mind a fellebbviteli eljárásokból, nem tehettek javaslatokat, nem fellebbezhettek, így az igazságos eljáráshoz való joguk sérült. Nekik is szeretnék jogi segítséget nyújtani a továbbiakban. A képviselettel kapcsolatban levelet küldök, kérem szíveskedjenek átvenni és utasításaim szerint eljárni. Ezúton is köszönöm megtisztelő bizalmukat!

Dr. Szabó Olga

(a szerző ügyvéd, volt parlamenti képviselő, Path község korábbi polgármestere)