Illusztráció: Pixabay.com

Mit gondol a kedves olvasó saját magáról? Hogy könnyen becsapható, avagy átlát a hamisságon, nem naiv, és nem engedi magát becsapni? A becsaphatóságunk és félrevezethetőségünk egyik fokmérője az, ahogy Isten létéhez és a Bibliához viszonyulunk. Engedjük magunkat becsapni az olcsó félrevezetésekkel, féligazságokkal avagy az arcátlan hazugságokkal?

Amikor olyan „dokumentumfilmeket” vetítenek a tévé csatornáin, melyek becsmérlik a Bibliát, és hamisítványnak, átszerkesztett fércmunkának tüntetik fel Isten szavát, akkor hogy érzünk és mit teszünk? Azonnal „bekapjuk a horgot”, és elhisszük a Biblia elleni alaptalan, hazug rágalmakat, s engedjük, hogy a mustármagnál is kisebb hitünk meginogjon és semmivé váljon? Vagy szilárd hittel odébbállunk, nem hallgatva a hazug propagandára –, esetleg belevetjük magunkat a Biblia kutatásába és olvasásába, hogy hitünk még inkább erősödjön?

Mert ez lenne a megoldás: minél jobban megismerni a Bibliát, hogy hitünk és meggyőződésünk e tudás és ismeret által erősödjön.

Ha kikutattuk, ha felismertük, tehát ha már tudjuk, hogy a Biblia minden próféciája – melynek már itt volt az ideje – hajszálpontosan beteljesedett, akkor ez erősíti Isten szavába vetett hitünket. Mert ezekből a beteljesedett eseményekből egyértelmű, hogy a Biblia valóban Isten szava, hiszen száz évekre előre senki emberfia nem tud tökéletesen pontos és aprólékos jövendöléseket mondani. A Biblia próféciái pedig ilyenek: mind egytől egyig hajszálpontosan teljesedik be, sok közülük manapság, a szemünk előtt… Csak a legtöbb ember ezt nem veszi észre, mert nem tudja, mit ír a Biblia…

Mikor Jézus Urunk emberként volt itt köztünk, újra és újra az ószövetségi iratokból idézett, s ószövetségi versekkel tanított – jelezvén, hogy az Ószövetség Isten szava, s mint ilyen, a legmagasabb tekintély. Jézus soha nem keltett kételyeket a hallgatóságában Isten szavának hitelességét avagy pontosságát illetően. Sőt, ha a hallgatósága nem értette mondandóját, akkor úgy szokott visszakérdezni, hogy: „Nem olvastátok-é a törvényben?”, „Nem olvastátok a prófétákat?”, „Nem olvastátok, amit az Isten mondott nektek?”, „Nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokorról szóló részben…?”, „Sohasem olvastátok az Írásokban?”…

Jézus Urunk ezekkel az utalásokkal mindig az Isten szavában való teljes bizalmat erősítette hallgatóságában, s figyelmüket újra és újra Isten szavára irányította, mint olyan tekintélyre, mely minden kérdésünkre a legmegfelelőbb választ adja. Jézus Urunk teljes mértékben tényként kezelte az Írások hitelességét, pontosságát, megbízhatóságát. Ez számára soha nem volt kérdés: „Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik.” (Máté 5:18)

Tehát Jézus Urunk egyértelmű: egyetlen „ióta” vagyis i betű, vagy egyetlen vesszőcske sem veszik el a Törvényből, tehát az Írásokból, míg minden be nem teljesedik! Ez Jézus Urunk, Istenünk ígérete! S mi ennek ellenére kételkedünk a Biblia hitelességében?

Ha kételkedünk, akkor bizony megtéveszthetőek vagyunk! Ha inkább kapkodunk fűhöz-fához, Énok könyvéhez, az apokrif iratokhoz, inkább hiszünk az ufók üzenetének, mint Isten üzenetének, mert bármiben jobban bízunk, mint Isten szavában – akkor bizony nagyon megtéveszthetőek vagyunk!

Mégis miért van az, hogy a Biblia igazságát és pontosságát bizonyító adatok ellenére annyi támadás és rágalom éri Isten szavát? Azért, mert ezek a támadások nem emberi eredetűek! A Biblia elleni rágalomhadjárat magától a sátántól ered, s a vele tartó bukott angyalok végzik a Biblia állandó lejáratását az emberek társadalmában, különböző csatornákon és erre hajlandó embereken keresztül: tévéműsorokban, rádióműsorokban, az interneten, könyvekben, újságcikkekben…

Erre a tényre már Pál apostol is felhívta az Efézusban élő Jézus-hívők figyelmét:

„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.” (Efézus 6:12-17)

A „lélek kardja” tehát az Isten beszéde, Isten szava, a Biblia.

A Biblia pedig pontos, mert a Szentlélek ihletése alatt írták a szent iratok lejegyzői. Még manapság is több mint negyvenezer maszoréta héber kézirat létezik, melyeket ha összevetünk a Biblia mai formájában olvasható példányával, láthatjuk, hogy a szöveg ugyanaz, semmi nem változott, és semmi nem lett változtatva. A görög iratokból is sok fennmaradt, aki tehát össze akarja vetni a Biblia mai könyveit az eredeti iratokkal, van módja rá, hogy megtegye. És vannak kutatók, akik teszik is, és kutatásaik eredménye az, hogy a Biblia mai szövege pontosan megegyezik az eredeti iratok szövegével!

Ne engedjük hát magunkat becsapni a sátáni propagandával. Isten szava ma is élő és ható, és ugyanaz, amit a Szentlélek ihletett a Biblia írói számára. A Bibliát értékeljük és olvassuk, mert az Istenünk, Teremtőnk hozzánk írott szeretetteljes levele, melyben benne van a múltunk, jelenünk és a jövőnk pontos leírása.

(Cúth Katalin)

 

Kérem, tekintse meg kisfilmjeimet YouTube-csatornámon, melyek a Biblia alapján választ adnak emberi létünk legfontosabb kérdéseire, és útbaigazítanak az ügyben, hogyan éljük mindennapjainkat Isten akarata szerint. YouTube-csatornám címe: „A hit próbája: a mindennapok”.