A Holland Stichting Szeretet szervezet tagjai az egyházmegyi közgyűlésen is részt vettek (Fotó: HE/Felvidék.ma)

Jánosi adott otthont a Gömöri Református Egyházmegye tavaszi közgyűlésének, ahol áttekintették az egyházmegye életét és szolgálatát a 2023-as esztendőben.

Az alkalom istentisztelettel vette kezdetét, amelyen János 1. levele, 2. fejezetének a 17. verse alapján igét hirdetett dr. Rákos Loránt püspökhelyettes, a kövecsesi egyházközség lelkipásztora. Imájában azt kérte, a közgyűlés az egyházmegye útjait eltervezve az igazság ösvényén haladjon, s megmaradjanak örökké azok, akik Isten akaratát cselekszik.

(Fotó: HE/Felvidék.ma)

Rákos Loránt hangsúlyozta, a hit útja egy elszánt emberi életet követel, amely képes életvitelével bemutatni, hogy milyen Jézus rendelkezései szerint élni az örökkévalóságban, tudva, hogy az élet végén törleszteni kell. Megmutatni, hogyan lehet a tiszta forrásból meríteni, akkor is, amikor vannak olyanok is, akik szennyvízzel oltogatják lelkük szomját. Bízva abban, hogy az örökkévalóságba múláskor Jézus vendégei lehetünk.

Megemlékezett az édesanyákról is, akiket az Úr oltalmába ajánlott. Kiemelte, mindannyiunk felelőssége nagy, hogy a ránk bízottakat merre irányítjuk. „Isten az új életeket erősítésként küldi a Földre, hogy beálljanak a megváltás forradalmi programjába, hogy az ördög lezüllesztő hatalmával szemben végül mégiscsak Krisztus nemes ügye győzedelmeskedjen” – fogalmazott.

(Fotó: HE/Felvidék.ma)

Az istentisztelet nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével ért véget.

Szarvas Erzsébet a Jánosi Református Egyházközség lelkipásztoraként köszöntötte a közgyűlést, mely számára a kultúrházban készítettek szeretetvendégséget. Háláját fejezte ki, hogy gyülekezete láthatja vendégül a tavaszi közgyűlést, s hogy legalább ez alkalomból jobban megteltek a padok, mint azt a jánosiak megszokták.

(Fotó: HE/Felvidék.ma)

Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese köszöntötte a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye küldöttségét. Ezúttal a testvéregyházmegye képviseletében Tirk Tamás egyházmegyei főgondnok, Hernádkak polgármestere és családja látogatott el. Ugyancsak köszöntötte a hollandiai vendégeket, a Holland Stichting Szeretet szervezet tagjait, akik pár napos vendégszolgálaton vannak itt Gömörben, s a közgyűlés előtt is énekeltek.

A közgyűlést Madarász Béla, a Gömöri Református Egyházmegye főgondnoka nyitotta meg, majd felkérte a Nagy Ákos Róbert esperest a közgyűlés levezetésére, melynek az esperesi jelentés, a gazdálkodási beszámoló, a Naprágyi Református Egyházközség leányegyházzá válása tárgysorozati napirendi pontjai voltak. Boros István espereshelyettes, lelkészi főjegyző a számbavételről szóló jelentése szerint a 48 alkotótagból 38 jelent meg.

(Fotó: HE/Felvidék.ma)

Nagy Ákos Róbert az esperesi jelentésében a Zsidókhoz írt levélre hivatkozva elmondta, hogy jó, ha nem veszítjük el hitünket, s nem állunk meg félúton, s nem adjuk fel küldetésünket, ami nem kevesebb, mint hogy Jézus Krisztus hiteles és missziószolgálatot végző követei legyünk.

„Állhatatosságra, kitartásra van szükség a szolgálatban. (…) Veszítünk a lendületből, s mivel annyi kihívással kell szembenéznünk, s a körülményeink sem mindig ideálisak a szolgálatok végzéséhez, előfordulhat, hogy tartaléküzemmódba kapcsolunk. Csakhogy az ige figyelmeztet, a meghátrálásban nem gyönyörködik az Úr” – szögezte le az esperes, hozzáfűzte: „Hitben és hitből kell élnünk, imádkozva Istenhez, hogy Szentlelkével erősítse meg hitünket, s újítson meg bennünket egyéni és közösségi életünkben egyaránt”.

(Fotó: HE/Felvidék.ma)

Továbbá beszámolt az egyházközségek életéről és 2023-as tevékenységéről. Elmondta, 55 református egyházközséget tartanak számon, ebből 21 anyaegyházközség, a választói névjegyzékben 3388 fő szerepel. Az elmúlt évben a lelkipásztorok 2598 istentiszteletet tartottak, 63 keresztelő volt, 56 konfirmandus, 21 házasságkötés, 116 temetés.

A reménység hangján szólt a hitoktatásról, melyben 474 gyermek vesz részt iskolai és 59 gyermek gyülekezeti hitoktatásban.

Kiemelte, gyülekezeti alkalmakon is igyekezni kell megszólítani, felkarolni a gyermekeket, fiatalokat, s bízni abban, hogy a hanvai, pálfalai, tornaljai református óvodák és a rimaszombati iskolaközpont is segítenek a gyermekek Krisztushoz való vezetésében.

(Fotó: HE/Felvidék.ma)

Molnárné Pelle Beáta, a Rimaszombati Református Oktatási Központ igazgatója beszámolt intézménye működéséről, elmondta, a 2023/2024-es tanévben összesen 310 növendékük volt. A négyosztályos gimnáziumban a jóváhagyott 17 helyre eddig 11 jelentkező van, a felvételi vizsgák most vannak folyamatban. A nyolcosztályos gimnáziumba 18-an jelentkeztek, az alapiskola első évfolyamába 28 tanuló jelentkezett, s 2 tanulót helyhiány miatt elutasítottak. Az óvodai helyek is teljes egészében megteltek.

Madarász Béla, a Gömöri Református Egyházmegye főgondnoka felhívta a figyelmet, hogy 2024 az élő Ige éve. Szólt a lelkészek minimálbéres fizetéseiről, kiemelte, 680 euró az átlagkeresetük. Úgy véli, szükség lesz a gyülekezetek hozzájárulásához is.

(Fotó: HE/Felvidék.ma)

Elmondta továbbá, hogy a 2022-es évhez képest javulást ért ugyan el a megye, de még mindig csak 14%-os az istentiszteleteken való részvétel, s a 7 magyar ajkú egyházmegye közül itt vannak legkevesebben az igehirdetéseken. A résztvevők többnyire idősebbek, a fiatalok száma még a 4%-ot sem éri el.

Beszámolt arról, hogy végigjárták a egyházlátogatások során a gyülekezeteket, s örömét fejezte ki, hogy mindennek ellenére mindenhol „zajlik az élet, az akarat megvan, de vannak olyan gyülekezetek is, ahol letargikus a hangulat” – mondta.

Pozitívumként emelte ki a Turóc-vidéket, ahol pozitív fellendülés tapasztalható.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)