Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

Köznevelési pályázat szaktáborok támogatására

PrintFriendly and PDF

2018. 05. 17.,08:00 - 2018. 06. 15.,17:00

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével nyílt köznevelési pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén megrendezésre kerülő „Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor” támogatására.

1. A pályázat célja:

Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktáborok megrendezésének támogatása

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógusszövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok stb.), oktatási intézmények, egyházak.

3. Általános tudnivalók:
A támogatás forrása: a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/4. „Határon túli köznevelési feladatok támogatása” megnevezésű részfeladata (Áht azonosító: 348 662).
A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 16,0 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 100 ezer forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.*
A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) megküldi a Magyar Államkincstár részére.

A támogatásból elszámolható költségek köre: határon túli résztvevők étkezési költségei, szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések), valamint egyéb a pályázat megvalósítása során a pályázat céljával szorosan összefüggő költségek.

Pályázni csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szülőföldön megrendezendő, közoktatási célú szaktábor költségeinek támogatására lehet.
A megvalósítandó programnak legalább 20 tanuló anyanyelvi képességeinek fejlesztéséhez kell segítséget nyújtania

A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) oktatásért felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Dr. Cseszregi Tamás oktatási igazgató, tagok: Jakabné dr. Szalai Krisztina főosztályvezető, Junger Endre felsőoktatási referens, Mézner Rita pénzügyi referens, Dr. Mészáros Tamás szakmai igazgató) javaslata alapján 2018. augusztus 31-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.

*Tervezett keret, a minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa

A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
Egy szervezet több szaktáborra is benyújthat pályázatot.
A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
A 2019. évre átnyúló programot csak 2018. évi kezdési időponttal lehet megpályázni.
A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
A nyertes pályázókkal az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2018. október 31-ig köt támogatási szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a megítélt támogatások egy összegben történő, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként történő átutalásáról a 98/2012 (V.15.) Korm. rendelet alapján.
A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően legkésőbb 2018.
december 31-ig kerül sor.
A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2018. május 1.
véghatárideje 2019. április 30.
A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani legkésőbb 2019. július 31-ig. A pályázati adatlap elküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

4. A pályázatok benyújtása, határidő:

Pályázni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet. A pályázatot elektronikus formában – az előírt mellékletek csatolásával – az Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapján, lehet
kitölteni.

A kitöltött adatlaphoz kötelező csatolni a mellékleteket.
A pályázat elektronikus beérkezésének határideje: 2018. június 15.
A pályázó a pályázat elektronikus beküldésekor az alábbi mellékleteket köteles csatolni:

a Kedvezményezett létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű
fordítása;
a Kedvezményezett létezését igazoló (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat
a bírósági nyilvántartásból,), a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál nem
régebbi hiteles okirat és annak magyar nyelvű fordítása;
a Kedvezményezett képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozata (közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya) és annak magyar nyelvű fordítása;
a számlavezető bank által kiállított banki igazolás a támogatást fogadó bankszámláról, mely tartalmazza az IBAN kóddal ellátott számlaszámot, a SWIFT kód, valamint a bank nevét és címét; amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező más szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata;
A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során az EMMI, mint Támogató a határon túli
költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. Korm. rendelet 3. § 1/b bekezdés figyelembe vételével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §- szerinti biztosíték kikötésétől eltekint.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
a program várható szakmai hasznosulásának bemutatása,
a költségvetés megalapozottsága, az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.

Nem jogosultak a támogatásra:
azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem tartották be az Emberi
Erőforrások Minisztériumával, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött szerződésben foglaltakat.

Hiánypótlásra tekintet nélkül érvénytelen a pályázat, ha
a pályázatát nem a felhívásban megjelölt módon, elektronikus adatlapon nyújtotta be a jelölt. A pályázat befogadásáról annak benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsátunk ki vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk a pályázatot.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus értesítést követő 5. naptári napig van lehetőség egy alkalommal. A hiánypótoltatott dokumentumokat a 4. pontban meghatározottak szerint szükséges benyújtani.

A pályázat elbírálásáról az online adatlapon megadott e-mail címre 2018. szeptember 15-ig
küldünk értesítést.

A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma, www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok- miniszteriuma, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, https://martonaron.elte.hu/palyazatok honlapján tesszük közzé.

A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 102/D.§-ában meghatározott módon kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személytől kérhet felvilágosítást:
Solymos Tamás köznevelési referens – Eötvös Loránd Tudományegyetem Pályázati Iroda
E-mail: kozoktatasi.palyazatok@kancellaria.elte.hu; Tel: + 36 30 321 6861
A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai az irányadóak.

Részletek

Kezdés:
2018. 05. 17.,08:00
Vége:
2018. 06. 15.,17:00
Esemény Category:
MEGOSZTÁS